Gdańsk -2 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Nazwa przetargu:

  Wykonanie robót budowlanych – naprawa nawierzchni betonowych i bitumicznych, odtworzenie szczelin rozszerzania oraz uzupełnienie wypełnienia szczelin dylatacyjnych na płytach postojowych PPS 1 i 2

  Data publikacji: 2018-09-03
  Wprowadził(a):
  Udostępnij:
  A A A

   

  OGŁOSZENIE
  ZARZĄD SPÓŁKI Z O.O. „PORT LOTNICZY GDAŃSK”
  w sprawie
  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

  na
  „Wykonanie robót budowlanych – naprawa nawierzchni betonowych i bitumicznych, odtworzenie szczelin rozszerzania oraz uzupełnienie wypełnienia szczelin dylatacyjnych na płytach postojowych PPS 1 i 2 znajdujących się na terenie Portu Lotniczego Gdańsk”

  Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 33/2010 Zarządu Spółki – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z dnia 30.03.2010 r. w sprawie opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. dotyczących zawierania umów dla zadań
  nie objętych współfinansowaniem ze środków funduszy Unii Europejskiej (treść Zarządzenia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce „Przetargi”). Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy prawo zamówień publicznych.

  1. Dane Zamawiającego.

  Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. 80 – 298 Gdańsk, ul. Słowackiego 200.
  Tel. +48 58 348 11 54.
  Faks +48 58 345 22 83.
  Adres internetowy Zamawiającego : www.airport.gdansk.pl

  2. Krótki opis przedmiotu Zamówienia.

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na naprawie nawierzchni betonowych i bitumicznych, odtworzeniu szczelin rozszerzania oraz uzupełnieniu szczelin dylatacyjnych na płytach postojowych nr 1 i 2 znajdujących się na terenie Portu Lotniczego Gdańsk.

  Zakres robót obejmuje w szczególności:
   odtworzenie szczelin rozszerzania na PPS 1
   naprawę spękań otwartych, krawędzi i narożników na płycie postojowej nr 1 i 2, nawierzchnia betonowa
   wymiana płyt betonowych na pełną głębokość
   naprawa wyłuszczeń powierzchniowych w płytach betonowych o głębokości do 15 mm
   uzupełnienie wypełnienia szczelin w płycie PPS 1 i 2
  - naprawę spękań nawierzchni bitumicznej na drogach do kołowania i drogach dojazdowych.


  3. Tryb postępowania

  Przetarg nieograniczony, prowadzony zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 33/2010 Zarządu Spółki – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z dnia 30.03.2010 r. w sprawie opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. dotyczących zawierania umów dla zadań nie objętych współfinansowaniem ze środków funduszy Unii Europejskiej

  4. Termin wykonania Zamówienia.

  Termin wykonania Zamówienia – do 31 października 2018 r.

  5. Opis warunków udziału w postępowaniu.

  W postępowaniu o udzielenie Zamówienia na równych warunkach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność gospodarczą na podstawie właściwych przepisów, spełniające warunki udziału w przetargu oraz nie podlegające wykluczeniu.
  Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

  Warunkiem udziału w niniejszym przetargu jest:
  1) posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia tj. wykażą, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonali należycie co najmniej 2 roboty budowlane obejmujące wymianę masy zalewowej szczelin dylatacyjnych wraz z naprawą krawędzi na płytach postojowych na czynnym lotnisku o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 złotych netto każda z tych robót oraz wykonali wymiany co najmniej 1 płyty betonowej - betonem szybkosprawnym na czynnym lotnisku.
  2) dysponują osobą posiadającą co najmniej 3 - letnie doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno- budowlanej.
  W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda:
  1) wykazu prac, które zostały wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w Rozdziale IV ust. 2 pkt 1) SIWZ, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, wartości i podmiotów, na rzecz których prace zostały wykonane oraz miejsca ich wykonania oraz załączeniem dowodów określających czy ww. prace zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Wzór wykazu prac stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.
  2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w rozdziale IV ust. 2 pkt 2) SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 3a do SIWZ.

  Z postępowania o udzielenie Zamówienia wyklucza się:
  1) Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia
  2) Wykonawców którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili istotną szkodę Zamawiającemu nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
  3) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację ich majątku lub sąd zarządził likwidację ich majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791);
  4) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu.
  Z postępowania o udzielenie Zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy:
  1) wykonywali czynności bezpośrednio związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
  2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
  W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:

  1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
  3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

  5. Kryteria oceny i ich znaczenie.

  Jedynym kryterium oceny jest: Cena brutto – 100%

  Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów przyznanych w ramach kryterium „Cena”.
  Liczba punktów w ramach kryterium „Cena” (C) będzie obliczona za pomocą następującego wzoru:

  C = (Cn/Cb) x 100%


  gdzie:
  Cn – najniższa cena oferty brutto
  Cb – cena brutto badanej oferty

  Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

  6. Termin i miejsce składania ofert.

  Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 14.09.2018 roku do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk, Sekretariat - II piętro.

  7. Termin i miejsce otwarcia ofert.

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.09.2018 roku o godz. 10:05 w siedzibie Zamawiającego - Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk, sala konferencyjna na parterze.

  8. Kontakt z Zamawiającym.

  Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Henryk Szymerkowski Kierownik Działu Eksploatacji, tel. 058/348-11-35, tel. kom. 604-220-012, e-mail: h.szymerkowski@airport.gdansk.pl , numer faxu: (58) 345 22 83

  9. Informacje dodatkowe.
  1. Wykonawcy mogą uzyskać dalsze informacje oraz kompletne dokumenty przetargowe na stronie internetowej spółki pod adresem www.airport.gdansk.pl w zakładce „Przetargi”.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji uzupełniających oraz prawo do unieważnienia przetargu, w szczególności w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że udzielenie Zamówienia nie leżałoby w interesie Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności prawnej i finansowej za przygotowanie ofert przez uczestników przetargu.

  SIWZ (pobierz.pdf)

  Umowa (pobierz.pdf)