Gdańsk -1 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Nazwa przetargu:

  Wymiana węzła ciepła w budynku przy ulicy Szybowcowej 31B

  Data publikacji: 2020-01-21
  Wprowadził(a): Agnieszka Michajłow
  Data ost. aktualizacji: 2020-02-22, 08:37
  Udostępnij:
  A A A

  OGŁOSZENIE
  ZARZĄDU PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK SP. Z O.O.
  o przetargu nieograniczonym na realizację zamówienia pn.

  „Wymiana węzła ciepła w budynku przy ulicy Szybowcowej 31B”
  Nr ref.:  _________/2020 


  Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 33/2010 Zarządu Spółki – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z dnia 30.03.2010 r. w sprawie opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. dotyczących zawierania umów dla zadań nie objętych współfinansowaniem ze środków funduszy Unii Europejskiej (treść Zarządzenia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce „Przetargi”). Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy prawo zamówień publicznych.

  1.    Dane Zamawiającego.

  Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. 80 – 298 Gdańsk, ul. Słowackiego 200.
  Tel. +48 58 348 11 54. 
  Faks +48 58 345 22 83. 
  Adres internetowy Zamawiającego : www.airport.gdansk.pl

  2.    Krótki opis przedmiotu Zamówienia.

  1)  Przedmiot zamówienia stanowi wymiana węzła ciepła w budynku przy ulicy Szybowcowej 31B w Gdańsku.
  2)  Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia określa Dokumentacja Projektowa, której wykaz stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. Dokumentacja Projektowa jest dostępna w wersji elektronicznej na serwerze FTP; adres, hasło i login zostaną udostępnione Wykonawcy na pisemny wniosek złożony Zamawiającemu, zawierający oświadczenie Wykonawcy, że materiały te będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby niniejszego przetargu. 
  O ile dla wykonania robót budowlanych lub uzyskania pozwoleń wchodzących w zakres przedmiotu Zamówienia będzie konieczne wykonanie innych robót, czynności lub uzyskanie zezwoleń, to Wykonawca wykona te roboty i czynności oraz uzyska niezbędne zezwolenia własnym kosztem i staraniem. Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw dla wykonania powyższych zobowiązań.
  3) Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu Zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
  4) Wykonawca udzieli gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy, niż 60 miesięcy, na warunkach określonych we wzorze umowy.
  5) Wykonawca zapewni zastępcze ogrzewanie pomieszczeń realizowane z obecnej kotłowni olejowej w czasie wymiany źródła ciepła.

  3.    Tryb postępowania

  Przetarg nieograniczony, prowadzony zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 33/2010 Zarządu Spółki – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z dnia 30.03.2010 r. w sprawie opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. dotyczących zawierania umów dla zadań nie objętych współfinansowaniem ze środków funduszy Unii Europejskiej

  Szczegółowe informacje odnośnie trybu postępowania zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

  4.    Termin wykonania Zamówienia.

  Termin  wykonania Przedmiotu Zamówienia: 8 tygodni od dnia zawarcia umowy
  5.    Opis warunków udziału w postępowaniu.
  W postępowaniu o udzielenie Zamówienia na równych warunkach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność gospodarczą na podstawie właściwych przepisów, spełniające warunki udziału w przetargu oraz nie podlegające wykluczeniu.

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  1)    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj.  wykażą, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie wykonali należycie co najmniej jedno zamówienie obejmujące budowę lub przebudowę węzła ciepła.
  2)    skierują do realizacji zamówienia kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz co najmniej 3 – letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
  3)    posiadają środki finansowe na rachunku w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

  Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia sanitarne zgodnie z ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

  Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2272 z późn. zm.).

  Z postępowania o udzielenie Zamówienia wyklucza się:
  1)    Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia;
  2)    Wykonawców którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili istotną szkodę Zamawiającemu nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
  3)    Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne Dz.U. z 2019 r. poz. 243, 326, 912 i 1655) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 498, 912, 1495 i 1655);
  4)    Wykonawców, którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu.
  Z postępowania o udzielenie Zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy:
  1)    wykonywali czynności bezpośrednio związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
  2)    złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
  6.    Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

  Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

  W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda:
  a)    wykazu prac, które zostały wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w Rozdziale IV ust. 2 pkt 1) SIWZ, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania,  podmiotów, na rzecz których prace zostały wykonane oraz miejsca ich wykonania oraz załączeniem dowodów określających czy ww. prace zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego prace były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Wzór wykazu prac stanowi Załącznik nr 3a do SIWZ.
  b)    wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w rozdziale IV ust. 2 pkt 2) SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 3b do SIWZ.
  c)    informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w kwocie co najmniej 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), wystawionej nie wcześniej, niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.


  W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:
  a)    odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  b)    zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
  c)    zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

  7.    Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

  Jedynym kryterium oceny ofert jest: Cena brutto – waga kryterium 100%
      Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów przyznanych w ramach kryterium „Cena brutto”.

  Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą określoną w SIWZ.

  8.    Miejsce i termin składania ofert.
  Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 31.01.2020 roku do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk, Sekretariat - II piętro.

  9.    Miejsce i termin otwarcia ofert.

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.01.2020 roku o godz. 10:05 w siedzibie Zamawiającego - Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk, sala konferencyjna na parterze.

  10.    Kontakt z Zamawiającym.

  Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Henryk Szymerkowski, pracownik Działu Eksploatacji, tel. 058/348-11-35, tel. kom. 604-220-012. e-mail: h.szymerkowski@airport.gdansk.pl, numer faxu: (58) 345 22 83 
  Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną. Jeżeli dokumenty przekazywane są faksem lub pocztą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania.
  11.    Informacje dodatkowe.     

  Wykonawcy mogą uzyskać dalsze informacje oraz kompletne dokumenty przetargowe na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.airport.gdansk.pl w zakładce „Przetargi”.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w SIWZ i jej załącznikach przed upływem terminu składania ofert.

  Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdym czasie bez podania przyczyn, niezależnie od tego, czy zaistnieją przesłanki unieważnienia postępowania wymienione w SIWZ.

  Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z uczestnictwem w postępowaniu ani nie zwraca tych kosztów Wykonawcom.

       

  Sineo28420012109370.pdf Pobrań: 277   Rozmiar: 16.07 MB

  pobierz vertical_align_bottom

  SIWZ-załączniki wersja edytowalna.21.01.2020.docx Pobrań: 265   Rozmiar: 0.05 MB

  pobierz vertical_align_bottom

  Info z sesji otwarcia 01.20 węzeł cieplny-2_40640.pdf Pobrań: 296   Rozmiar: 0.65 MB

  pobierz vertical_align_bottom

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -węzeł Szybowcow.pdf Pobrań: 214   Rozmiar: 0.53 MB

  pobierz vertical_align_bottom