Gdańsk -2 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Nazwa przetargu:

  Zaproszenie do nawiązania współpracy - Sanitariaty

  Data publikacji: 2018-09-17
  Wprowadził(a):
  Udostępnij:
  A A A

  ZAPROSZENIE DO NAWIĄZANIA WSPÓŁPRACY

  Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. (Zamawiający) zaprasza wykonawców specjalizujących się w wysokiej jakości wykończeniach wnętrz wraz z systemami multimedialnymi do nawiązania współpracy w celu realizacji zadania pod nazwą:

  „Przebudowa sanitariatów na Terminalu T2”

  Wykonawców zainteresowanych podjęciem współpracy prosimy o złożenie do dnia 30.09.2018 roku pisemnego zgłoszenia wraz z referencjami potwierdzającymi należyte wykonanie co najmniej 3 zadań obejmujących roboty budowlane z zakresu wykończenia wnętrz wraz z systemami multimedialnymi.

  Dokumentacja projektowa dotycząca zadania „Przebudowa sanitariatów na Terminalu T2” jest dostępna w wersji elektronicznej na serwerze FTP; adres, hasło i login zostaną udostępnione Wykonawcy na pisemny wniosek złożony Zamawiającemu, zawierający oświadczenie Wykonawcy, że materiały te będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby postępowania dotyczącego realizacji zadania pn. „Przebudowa sanitariatów na Terminalu T2”.

  Wzór zgłoszenia Wykonawcy stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

  Wybór wykonawcy ww. zadania nastąpi w trybie zamówienia z wolnej ręki, zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 33/2010 Zarządu Spółki – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z dnia 30.03.2010 r. w sprawie opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. dotyczących zawierania umów dla zadań nie objętych współfinansowaniem ze środków funduszy Unii Europejskiej (treść Zarządzenia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce „Przetargi”).

  Szczegółowe warunki współpracy zostaną ustalone w drodze negocjacji.

  Osoba upoważniona do kontaktu ze strony Zamawiającego: w dni robocze od dnia ukazania się ogłoszenia
  Michał Kordel – Dział Inwestycji tel. +48 58 348 1093, m.kordel@airport.gdansk.pl

  Pisemne zgłoszenia należy przesyłać:
  a) pocztą na adres Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk;
  b) faksem na nr +48 58 345 22 83
  c) pocztą elektroniczną na adres m.kordel@airport.gdansk.pl (skan podpisanego zgłoszenia).

  Port Lotniczy Gdansk Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi wykonawcami.

  Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

  Zgłoszenie zainteresowania podjęciem współpracy zgodnie z załączonym formularzem nie jest równoznaczne ze złożeniem oferty w sprawie realizacji zamówienia.

  Załącznik nr 1 – zgłoszenie zainteresowania (wzór) pobierz plik.doc

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  •  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.,

  ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk;

  • inspektorem ochrony danych osobowych jest Elżbieta Stangret tel. +48 58 348 1105,

  e-mail iod@airport.gdansk.pl

  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia „Przebudowa sanitariatów na Terminalu T2” oraz w celu realizacji tego zamówienia, przy czym prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Zamawiającego jest wyłonienie Wykonawcy ww. zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania;
  •  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy lub doradcy Zamawiającego biorący udział w czynnościach dotyczących postępowania i realizacji zamówienia, jak również inne osoby, jeżeli ich uprawnienie do uzyskania dostępu do danych wynika z obowiązujących przepisów;
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli przechowywanie danych w okresie późniejszym będzie konieczne z uwagi na uzasadnione interesy Zamawiającego – również przez ten okres;
  •  podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak jest niezbędne dla skutecznego zgłoszenia zainteresowania współpracą oraz złożenia oferty w postępowaniu;
  •  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  • posiada Pani/Pan:

  − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  − na podstawie art. 17 RODO prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych;
  − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.