Gdańsk 6 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Nazwa przetargu:

  Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie operatu wodnoprawnego

  Data publikacji: 2020-07-13
  Wprowadził(a): Port Lotniczy Gdańsk
  Data ost. aktualizacji: 2020-07-13, 15:03
  Udostępnij:
  A A A


  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT
  NA WYKONANIE OPERATU WODNOPRAWNEGO

  Zarząd Portu Lotniczego Gdańsk Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, określanej dalej również jako Zamawiający, zaprasza do składania ofert na wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych z terenu Portu Lotniczego Gdańsk.

  Oczekiwany termin wykonania zamówienia: nie dłużej, niż 4 miesiące od zawarcia umowy z Wykonawcą.

  Zainteresowanych Wykonawców zapraszamy do przeprowadzenia wizji  lokalnej oraz zapoznania się z aktualną dokumentacją w siedzibie Portu Lotniczego Gdańsk Sp. z o.o. w Gdańsku ul. Słowackiego 200.

  Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez Wykonawcę doświadczenia w zakresie wykonania co najmniej trzech operatów podobnych do operatu stanowiącego przedmiot zamówienia.

  Oferty w języku polskim z ceną, proponowanym terminem realizacji oraz minimum trzema referencjami potwierdzającymi wykonanie podobnych operatów należy składać, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w terminie do dnia 31.07.2020. na adres:

  Port Lotniczy Gdańsk Spółka z o.o.
  ul. Słowackiego 200
  80-298 Gdańsk
  z dopiskiem „Operat wodnoprawny”

  Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie w taki sposób, aby zapoznanie się z treścią oferty nie było możliwe przed jej otwarciem. Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do Portu Lotniczego Gdańsk Sp. z o.o.

  Zamawiający wymaga podania w ofercie ceny ryczałtowej w walucie polskiej.

  Wykonawca, który złoży ofertę, będzie nią związany nieprzerwanie od chwili jej złożenia aż do upływu 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Portu Lotniczego Gdańsk Sp. z o.o. w dniu następującym po terminie składania ofert.

  Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta będzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny i jakości, kierując się w szczególności zaoferowanymi ceną i terminem realizacji oraz doświadczeniem Wykonawcy potwierdzonym przedłożonymi referencjami. Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany o miejscu i terminie zawarcia umowy. Wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu, zostaną powiadomieni o wyniku postępowania lub o zakończeniu postępowania bez dokonania wyboru oferty.

  Zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian w warunkach postępowania przed upływem terminu składania ofert, jak również prawo swobodnego wyboru oferenta, prawo odrzucenia ofert niezgodnych z warunkami określonymi w zaproszeniu, prawo żądania od Wykonawców wyjaśnień lub dodatkowych dokumentów oraz prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

  Szczegółowe informacje odnośnie Zamawiającego dostępne są na stronie internetowej: 
  https://www.airport.gdansk.pl/

  Dodatkowe informacje:
  Kierownik Działu Eksploatacji tel. 058 348-11-35  e-mail: j.lewkowicz@airport.gdansk.pl