Gdańsk, 11OC
A A A

Nazwa przetargu:

Zapytanie o cenę na materiały promujące Projekt 8.4 POIS.08.04.00-00-010/09: „Budowa bazy technicznej do przechowywania sprzętu zimowego w Porcie Lotniczym w Gdańsku”

Data publikacji: 2010-08-10
Wprowadził(a):
Ilość odsłon: 175

ZAPYTANIE O CENĘ

Zgodnie z procedurami wynikającymi z Zarządzenia nr 32/2010 Zarządu Portu Lotniczego Gdańsk sp. z.o.o. z dnia 30 marca 2010 roku, zapraszam do złożenia oferty na materiały promujące Projekt 8.4 POIS.08.04.00-00-010/09: „Budowa bazy technicznej do przechowywania sprzętu zimowego w Porcie Lotniczym w Gdańsku”

Zamawiający:
Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o
ul. Słowackiego 200
80-298 Gdańsk
tel. (0 58) 348 11 54, fax.(0 58) 345 22 83
NIP: 522 00 10 256
Strona WWW: www.airport.gdansk.pl
E-mail: airport@airport.gdansk.pl


1. Przedmiot zamówienia – zakup materiałów promocyjnych
(szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1)

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

3. Wymagany termin realizacji zamówienia : 30.09.2010 roku

4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający warunki:
• posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
• posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
• znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
• nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

5. Dostawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

6. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się
kryterium najniższej ceny brutto.


7. Oferta wraz z załącznikami winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełniona i parafowana w całości oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

8. Wykonawca złoży ofertę w zaklejonej kopercie skierowanej na adres Zamawiającego wraz z oznaczeniem „Oferta na dostawę materiałów promujących Projekt 8.4 : „Budowa bazy technicznej do przechowywania sprzętu zimowego w Porcie Lotniczym w Gdańsku”

9. Termin składania ofert upływa dnia 30.08.2010 roku o godz. 10.00, w sekretariacie Zarządu Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy, ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk,

10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.08.2010 roku o godz. 10.15 w Budynku Zarządu Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy, ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk, Sala konferencyjna.

11. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.

12. Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców o wyniku postępowania.

Zarządzenie nr 32/2010 Zarządu Portu Lotniczego Gdańsk sp. z.o.o. z dnia 30 marca 2010 roku (pobierz.pdf)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (pobierz.pdf)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie (pobierz.pdf)

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Kontakt