Gdańsk -1 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Nazwa przetargu:

  Zapytanie o cenę na materiały promujące Projekt 8.4 POIS.08.04.00-00-011/09: „Budowa drogi patrolowo-technicznej (etap II) w Porcie Lotniczym w Gdańsku”

  Data publikacji: 2010-08-10
  Wprowadził(a):
  Udostępnij:
  A A A

  ZAPYTANIE O CENĘ

  Zgodnie z procedurami wynikającymi z Zarządzenia nr 32/2010 Zarządu Portu Lotniczego Gdańsk sp. z.o.o. z dnia 30 marca 2010 roku, zapraszam do złożenia oferty na materiały promujące Projekt 8.4 POIS.08.04.00-00-011/09: „Budowa drogi patrolowo-technicznej (etap II) w Porcie Lotniczym w Gdańsku”

  Zamawiający:
  Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o
  ul. Słowackiego 200
  80-298 Gdańsk
  tel. (0 58) 348 11 54, fax.(0 58) 345 22 83
  NIP: 522 00 10 256
  Strona WWW: www.airport.gdansk.pl
  E-mail: airport@airport.gdansk.pl


  1. Przedmiot zamówienia – zakup materiałów promocyjnych
  (szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1)

  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

  3. Wymagany termin realizacji zamówienia : 30.09.2010 roku

  4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający warunki:
  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

  5. Dostawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  6. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się
  kryterium najniższej ceny brutto.


  7. Oferta wraz z załącznikami winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełniona i parafowana w całości oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

  8. Wykonawca złoży ofertę w zaklejonej kopercie skierowanej na adres Zamawiającego wraz z oznaczeniem „Oferta na dostawę materiałów promujących Projekt 8.4: „Budowa drogi patrolowo-technicznej (etap II) w Porcie Lotniczym w Gdańsku”

  9. Termin składania ofert upływa dnia 30.08.2010 roku o godz. 10.00, w sekretariacie Zarządu Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy, ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk,

  10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.08.2010 roku o godz. 10.15 w Budynku Zarządu Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy, ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk, Sala konferencyjna.

  11. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.

  12. Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców o wyniku postępowania.

  Zarządzenie nr 32/2010 Zarządu Portu Lotniczego Gdańsk sp. z.o.o. z dnia 30 marca 2010 roku (pobierz.pdf)

  Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (pobierz.pdf)

  Załącznik nr 2 - Oświadczenie (pobierz.pdf)

  Dla rozwoju infrastruktury i środowiska