Gdańsk 17 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Nazwa przetargu:

  Zapytanie o cenę na realizację usługi obejmującej zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż materiałów promujących Projekt 6.3-3 POIS.06.03.00-00-003/09-00: „Port Lotniczy w Gdańsku – modernizacja infrastruktury lotniskowej po stronie airside”

  Data publikacji: 2012-06-15
  Wprowadził(a):
  Udostępnij:
  A A A

  ZAPYTANIE O CENĘ

  Zapraszam do złożenia oferty na realizację usługi obejmującej zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż materiałów promujących Projekt 6.3-3 POIS.06.03.00-00-003/09-00: „Port Lotniczy w Gdańsku – modernizacja infrastruktury lotniskowej po stronie airside”

  Zamówienie poniżej kwoty 14 000 €. Nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010 r. Nr 113, poz. 759). Stosuje się wewnętrzne procedury Portu Lotniczego z Zarządzenia nr 32/2010 Zarządu Portu Lotniczego Gdańsk sp. z.o.o. z dnia 30 marca 2010 roku.


  Zamawiający:
  Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o
  ul. Słowackiego 200
  80-298 Gdańsk
  tel. (0 58) 348 11 54, fax.(0 58) 345 22 83
  NIP: 522 00 10 256
  Strona WWW: www.airport.gdansk.pl
  E-mail: airport@airport.gdansk.pl
  wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000075422, kapitał zakładowy 125.290.000,00 zł


  1. Przedmiot zamówienia – zaprojektowanie, wykonanie, montaż oraz dostawa materiałów promocyjnych
  (szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1)

  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

  3. Wymagany termin realizacji i dostawy zamówienia: 28 czerwca 2012 roku.

  4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający warunki:
  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w szczególności w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej jedno zamówienie obejmujące dostawę i/lub montaż materiałów promocyjnych o wartości minimum 10.000 zł brutto;
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

  5. Dostawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  6. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny brutto.

  7. Oferta wraz z załącznikami winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Wszystkie strony oferty oraz załączników, musza być podpisane przez osobę (osoby) upewnioną w dokumentach rejestracyjnych firmy lub posiadającą pełnomocnictwo do dokonywania określonych czynności prawnych. W tym przypadku pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty.

  8. Każdy Wykonawca winien przedstawić tylko jedna ofertę, pod rygorem odrzucenia wszystkich ofert.

  9. Wykonawca złoży ofertę w zaklejonej kopercie składającą się z:
  • Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1,
  • Oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2,
  • Minimum 1 referencję potwierdzającą należyte wykonie zamówienia o którym mowa w pkt. 4. Zapytania o cenę - z podaniem ich przedmiotu, daty wykonania i odbiorców. Referencje powinny być dołączone w oryginale lub kopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem”.

  10. W/w ofertę należy skierować na adres Zamawiającego wraz z oznaczeniem „Oferta na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż materiałów promujących Projekt 6.3-3 POIS.06.03.00-00-003/09-00: „Port Lotniczy w Gdańsku – modernizacja infrastruktury lotniskowej po stronie airside”

  11. Termin składania ofert upływa dnia 20.06.2012 roku o godz. 10.00, w sekretariacie Zarządu Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy, ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk,

  12. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.06.2012 roku o godz. 10.15 w Budynku Zarządu Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy, ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk, Sala konferencyjna.

  13. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zapytaniu. Wykonawca zobowiązany będzie do podpisania i wysłania do Zamawiającego uzupełnionej umowy w przeciągu 3 dni od daty otrzymania informacji o wyborze Wykonawcy. Na życzenie Wykonawcy Zamawiający udostępni wersję edytowalną umowy.

  14. Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców o wyniku postępowania.

  15. Zarządzanie nr 32/2010 Zarządu Portu Lotniczego Gdańsk sp z.o.o. z dnia 30 marca 2010 roku dostępne jest na stronie internetowej
  http://www.airport.gdansk.pl/bip/auctions

  Formularz ofertowy (pobierz.pdf)

  Oświadczenie (pobierz.pdf)

  Umowa (pobierz.pdf)


  Projekt „Port Lotniczy w Gdańsku – modernizacja infrastruktury lotniskowej po stronie airside” realizowany jest w ramach działania 6.3 Rozwój sieci lotniczej TEN-T, priorytetu VI Drogowa i lotnicza sieć TEN-T Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013