Gdańsk 18 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. przekazuje wyjaśnienia treści SIWZ w związku z pytaniami, które wpłynęły od Wykonawców.

  Pytanie 1
  Standardowa gwarancja ubezpieczeniowa PZU mówi:
  §2 ust.2
  Gwarant zapłaci w terminie 14 (czternaście) dni licząc od dnia otrzymania pierwszego pisemnego wezwania do zapłaty spełniającego wymogi określone w § 3 ust.2 zawierającego oświadczenie Beneficjenta, że:
  1. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, lub pełnomocnictw oraz nie udowodnił, że wynikało to z przyczyn nieleżących po jego stronie;
  2. oferta Wykonawcy została wybrana, oraz że:
  a.) Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
  b.) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
  c.) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
  Natomiast w pakt. 8 pkt. IX SIWZ czytamy:
  W przypadku wadium w formie poręczenia lub gwarancji powinno one zawierać zobowiązanie gwaranta do natychmiastowej zapłaty kwoty wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy
  Na podstawie przedstawionych treści Wykonawca zwraca się z pytaniem czy takie sformułowanie w treści gwarancji ubezpieczeniowej nie występuje w kolizji z zapisem w pakt. 8 pkt. IX SIWZ? Czy Wykonawca składający gwarancję ubezpieczeniowa z treścia zgodną z tą przedstawioną powyżej spełni warunki gwarancji ubezpieczeniowej określone przez Zamawiającego w SIWZ?
  Odpowiedź
  Ocena spełniania przez gwarancję wadialną wymogów SIWZ może nastąpić na podstawie analizy całego dokumentu gwarancyjnego.

  Pytanie 2
  Czy zapis w treści gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium mówiący o tym, że Gwarant zapłaci bezzwłocznie kwotę wadium na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego będzie formą akceptowalną przez Zamawiającego i spełni wymagania określone w pakt. 8 pkt. IX SIWZ?
  Odpowiedź
  Ocena spełniania przez gwarancję wadialną wymogów SIWZ może nastąpić na podstawie analizy całego dokumentu gwarancyjnego.

  Pytanie 3
  W związku z tym, iż przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci kanalizacji deszczowej zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału w postępowaniu w przypadku udokumentowania przez oferenta robót polegających na wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej z zachowaniem pozostałych wymagań Zamawiającego?
  Odpowiedź
  Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu może z oczywistych powodów nastąpić dopiero po złożeniu ofert.

  Pytanie 4
  Czy Zamawiający jest w posiadaniu załączników do oferty w wersji edytowalnej, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie ich na stronie internetowej Zamawiającego
  Odpowiedź
  Tak, udostępniono wraz z treścią niniejszych wyjaśnień.

  Pytanie 5
  Rozbieżności między schematami funkcyjnymi a zestawieniem materiałów w przedmiarze w tablicach TZ4 i TZ3:
  -poz. 9 przedmiaru SZR 40A – schemat 100A
  -poz. 10 przedmiar – wyłącznik 3P 40A – schemat 100A
  -poz. 11 przedmiar – wyłącznik 3P 40A – schemat 80A
  -poz. 12 przedmiar – napęd silnikowy do wyłącznika 3P 40A – schemat 100A
  -poz. 14 przedmiar – rozłącznik izolacyjny 40a – schemat 100A
  -poz. 18 przedmiar – wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy C 25A – schemat – wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy C 50A
  … itd.. Które elementy są prawidłowe (które należy uwzględnić w ofercie)?
  Odpowiedź
  W ofercie należy przyjąć elementy, podane w projekcie:
  -poz. 9 przedmiaru SZR 40A – schemat 100A należy przyjąć 100A
  -poz. 10 przedmiar – wyłącznik 3P 40A – schemat 100A należy przyjąć 100A
  -poz. 11 przedmiar – wyłącznik 3P 40A – schemat 80A przyjąć 80A
  -poz. 12 przedmiar – napęd silnikowy do wyłącznika 3P 40A – schemat 100A należy przyjąć 100A
  -poz. 14 przedmiar – rozłącznik izolacyjny 40a – schemat 100A należy przyjąć 100A
  -poz. 18 przedmiar – wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy C 25A – schemat – wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy C 50A należy przyjąć 50A.

  Pytanie 6
  Brak w przedmiarze doposażenia rozdzielnicy ST-1 w rozłącznik izolacyjny i cztery rozłączniki bezpiecznikowe 3p (ilu amperowi – brak na rys. E-6?). Prosimy o uzupełnienie przedmiaru lub wskazanie, w której pozycji należy uwzględnić powyższe elementy.
  Odpowiedź
  Odpowiedz na pytanie zostało udzielona w piśmie przekazanym Wykonawcom w dniu 11.01.2010r.

  Pytanie 7
  Brak w Projekcie Wykonawczym instalacji sterowania i automatyki pomp dp tablic TZ4 i9 TZ3. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.
  Odpowiedź
  Sterowanie pracą pomp należy zrealizować za pomocą sterowników SILPLUS CPU 222 zlokalizowanych lokalnie w TZ4 oraz TZ3. Sygnały należy wyprowadzić lokalnie na elewację rozdzielnic TZ3 i TZ4. Algorytm pracy urządzeń zostanie opracowany na etapie rozruchu.

  Pytanie 8
  Brak konfiguracji sterowników PLC w tablicach TZ4 i TZ3 o brak opisu działania. Od czego mają być załączane pompy, w jaki sposób i gdzie ma być przesyłany sygnał o awarii?
  Odpowiedź:
  Sterownik SILPLUS CPU 222. Sterownik będzie załączał pompy w momencie, gdy poziom wody osiągnie wymagany poziom. Sygnały należy wyprowadzić lokalnie na elewację rozdzielnic TZ3 i TZ4. Do sterownika zostaną doprowadzone następujące sygnały:
  a.) o załączeniu pompy
  b.) o przelewie
  c.) o awarii pompy – sygnalizacja na elewacji rozdzielnicy
  d.) o przeciążeniu pompy
  e.) o sucho biegu
  O poziomie wody w zbiorniku informować będzie sonda ultradźwiękowa. W razie jej awarii sondy przewidziano dwa wyłączniki pływakowe. Jeden z nich będzie zabezpieczał pompę przed sucho biegiem drugi natomiast informować będzie o przelewie
  W pozycji 26 i pozycji 33 przedmiaru elektrycznego należy ująć koszt: włączników pływakowych szt. 2 oraz sondy ultradźwiękowej szt.1

  Pytanie 9
  Prosimy o uściślenie załącznika nr 2 do oferty – Tabela elementów scalonych. Wystarczy w załączniku podać w wyszczególnieniu elementów robót elementy zgodne z tytułami przedmiaru tj.:

  Lp. Wyszczególnienie elementów robót Całkowita wartość robót bez
  podatku VAT ( w złotych )
  A B C
  1 Układanie kabli
  2 Konstrukcja
  3 Technologia

  Czy taki podział będzie zadawalający dla Zamawiającego? Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że na etapie składania ofert nie trzeba załączać kosztorysów ofertowych.
  Odpowiedź
  Taki podział jest wystarczający. Na etapie składania ofert nie trzeba załączać kosztorysów ofertowych.

  Pytanie 10
  W punkcie 1.3 Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST-2 zamówienia „Budowa zbiorników retencyjnych wraz z głównymi sieciami kanalizacji deszczowej oraz przepompowniami wód opadowych (zlewnia 3 i 4) na lotnisku Gdańsk im. Lecha Wałęsy” napisano, że zbiornik retencyjny dla zlewni 3 ma pojemność 4846 m³ i być wykonany z czterech ciągów rur DA 2760 mm o długości 108 m, natomiast zbiornik dla zlewni 4 ma mieć pojemność 3249 m³ i być wykonany z czterech ciągów rur DA 2760 mm o długości 72 m. Prosimy o podanie faktycznych pojemności zbiorników, ponieważ podane w SIWZ wartości nie odpowiadają wymienionym średnicom i długościom rur.
  Odpowiedź
  Wymiary zbiorników (zlewnia 3 i 4 )wykonanego z rur o średnicy nominalnej DN2700 przedstawionych na rysunkach w projekcie są prawidłowe. Rozbieżności w pojemnościach wynikają z błędu edytorskiego. pojemności mają być wynikiem wymiarów określonych na rysunkach przy zastosowaniu rur GRP o średnicy nominalnej DN2700. Zgodnie z rysunkami całkowite pojemności zbiorników wynoszą:
  Zlewnia 3: 2632m3
  Zlewnia4: 1808m3

  Pytanie 11
  W punkcie 1.3 SST-2 podano, iż zbiorniki retencyjne dla zlewni 3 i 4 mają być wykonane z rur o średnicy 2760 mm. Rozumiemy, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur o średnicy nominalnej DN 2700, mające również inną średnicę zewnętrzną, np. 2740 mm. Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający dopuszcza jako alternatywę zastosowanie rur CC-GRP o średnicy DN 3000, spełniających wymogi normy PN-EN 14364? Zastosowanie w/w rur umożliwi redukcję długości ciągów rur, co zmniejszy ilość prac montażowych, a tym samym czas instalacji.
  Odpowiedź
  Zbiornik powinien być wykonany z rur GRP o średnicy nominalnej DN2700 zgodnie z wymaganiami określonymi w projekcie i specyfikacji technicznej.

  Pytanie 12
  W punkcie 1.3 SST-2 napisano, iż zbiorniki retencyjne dla zlewni 3 i 4 mają być wykonane z rur klasy PN 6. Ponieważ w/w obiekty stanowią część systemu kanalizacji grawitacyjnej, a ponadto ich budowa, z uwagi na dwa otwarte kominy, kategorycznie wyklucza powstanie wewnątrz rur tak wysokiego ciśnienia, prosimy o podanie przyczyny zaprojektowania zbiorników klasy PN 6.
  Odpowiedź
  Zbiorniki mają być wykonane z rur o klasie ciśnienia PN6.

  Pytanie 13
  Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie dla całego systemu odwodnieniowego rur CC-GRP zgodnie z normą PN/EN 14364 zamiast rur wykonanych z polimerobetonu?
  Odpowiedź
  System odwodnieniowy należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w projekcie i specyfikacji technicznej.

  Pytanie 14
  Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przewiertów Dn 1400 rurami CC-GRP zgodnych z aprobatą techniczną zamiast zastosowania rur polimerobetonowych ujętych w materiałach przetargowych?
  Odpowiedź
  Przewierty należy wykonać zgodnie z projektem i specyfikacją techniczną.

  Pytanie 15
  Prosimy o wyjaśnienie niezgodności dotyczących pojemności zbiorników retencyjnych, gdyż zaprojektowane układy Dn 2700 w czterech rzędach nie odpowiadają pojemnością zapisanym w SST-02 Roboty technologiczne pkt. 1.3
  Odpowiedź
  Wymiary zbiorników (zlewnia 3 i 4 ) wykonanego z rur o średnicy nominalnej DN2700 przedstawionych na rysunkach w projekcie są prawidłowe. Rozbieżności w pojemnościach wynikają z błędu edytorskiego. pojemności mają być wynikiem wymiarów określonych na rysunkach przy zastosowaniu rur GRP o średnicy nominalnej DN2700. Zgodnie z rysunkami całkowite pojemności zbiorników wynoszą:
  Zlewnia 3: 2632m3
  Zlewnia4: 1808m3


  Pytanie 16
  Zgodnie z SIWZ integralnym elementem oferty jest Tabela Elementów Scalonych sporządzona w wersji tabelarycznej, stanowiąca załącznik nr 2 do SIWZ. Prosimy o wyjaśnienie czy pod pojęciem „Wyszczególnienie elementów robót” tj. kolumna B mamy rozumieć nazwy załączonych do SIWZ 3 przedmiarów robót tj. Roboty Technologiczne, Roboty konstrukcyjno-budowlane oraz Układanie kabli zasilających pompy i w kolumnie C wpisać odpowiednio całkowitą wartość tych robót?
  Odpowiedź
  Potwierdzamy.

  Pytanie 17
  Czy do oferty należy dołączyć wypełnione przedmiary Inwestora, czy jedynie Załącznik nr 2 Tabela Elementów Scalonych z podanymi zbiorczymi wartościami poszczególnych przedmiarów robót zgodnie z ich tytułem:
  a. układanie kabli
  b. technologia
  c. Konstrukcja
  Odpowiedź
  Na etapie składania ofert nie trzeba załączać kosztorysów ofertowych.

  Pytanie 18
  Czy zamawiający dopuszcza w miejsce rur polimerobetonowych i GRP zastosowanie rur kamionkowych przeciskowych posiadających dopuszczenia do stosowania na terenie lotnisk i pod pasami startowymi zgodnie z orzeczeniem przydatności do stosowania na terenach lotnisk wydanym przez Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych? Dopuszczenia te zostały potwierdzone Aprobatą Techniczną uzyskaną zgodnie z Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Rozdz, 1 Art.9, Pkt.1), ze względu na ich specyficzne właściwości użytkowe, różniące się istotnie od właściwości określonej w Polskiej Normie PN EN 295.
  Odpowiedź
  Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w projekcie i specyfikacji technicznej.

  Pytanie 19
  Prosimy o podanie typu wyposażenia falowników, sposobu sterowania pomp zasilanych poprzez falowniki oraz określenie czy to będzie sterowanie lokalne czy zdalne. Jeżeli zdalne to dokąd i jaka droga transmisji tj. przewodami czy radiowo?
  Odpowiedź
  Typ falownika LGSV300iP5A. Sterowanie pomp zatapialnych przewidziano sterownikiem PLC SILPLUS CPU 222. Sterowanie lokalne.

  Pytanie 20
  Prosimy o podanie typu oraz funkcji sterownika, który widnieje wrysowany blokowo w szafach TZ-3 oraz TZ-4 oraz gdzie ma być wyprowadzony sygnał alarmowy?

  Odpowiedź
  Sterownik SILPLUS CPU 222. Sterownik będzie załączał pompy w momencie, gdy poziom wody osiągnie wymagany poziom. Sygnały należy wyprowadzić lokalnie na elewację rozdzielnic TZ3 i TZ4.Do sterownika zostaną doprowadzone następujące sygnały:
  a.) o załączeniu pompy
  b.) o przelewie
  c.) o awarii pompy – sygnalizacja na elewacji rozdzielnicy
  d.) o przeciążeniu pompy
  e.) o sucho biegu
  O poziomie wody w zbiorniku informować będzie sonda ultradźwiękowa. W razie jej awarii sondy przewidziano dwa wyłączniki pływakowe. Jeden z nich będzie zabezpieczał pompę przed sucho biegiem drugi natomiast informować będzie o przelewie
  W pozycji 26 i pozycji 33 przedmiaru elektrycznego należy ująć koszt: włączników pływakowych szt. 2 oraz sondy ultradźwiękowej szt.1

  Pytanie 21
  W projekcie wykonawczym PN.: Budowa zbiorników retencyjnych wraz z głównymi sieciami kanalizacji deszczowej oraz przepompowniami wód opadowych (Zlewnia nr 3 i 4) na lotnisku im. Lecha Wałęsy na rysunku nr T-10 tj profil kolektora deszczowego KD 3.3 Zlewnia nr 3 na następujących przęsłach D3.9-D3.9.1-D3.9.2-D3.9.3 widnieje istniejący kolektor z rur GRP DN 600 do przełożenia. Prosimy o wyjaśnienie czy owe przełożenie polegać ma na odkopaniu i przełożeniu kolektora czy też jego wymianie na nowy gdyż w przedmiarze robót dla w/w odcinka robót przewidziano montaż kolektora DN 600 z polimerobetonu.
  Odpowiedź
  Przełożenie odcinka od studni KD 3.9 do KD 3.9.3 polega na usunięciu istniejących kolektorów wg mapy do celów projektowych kd200 i kd500 oraz wykonaniu kolektora KD3 DN600 zgodnie z dokumentacją projektową.

  Pytanie 22
  W związku z udziałem w przetargu …………………….. prosi o udostępnienie na stronie internetowej Zamawiającego załączników do SIWZ ( Załączniki nr 1-4 ) w formie edytowalnej (doc. xls). Udostępnienie załączników umożliwi Wykonawcom przeznaczenie większej ilości czasu na rzetelną wycenę zamówienia, nie tracąc go na przepisywanie druczków. Z góry dziękujemy.
  Odpowiedź
  Zamawiający udostępnił wraz z treścią niniejszych wyjaśnień załączniki nr 1 – 4 do SIWZ na stronie WWW przedmiotowego przetargu

  Pytanie 23
  Prosimy o załączenie tabeli elementów scalonych wraz z wyszczególnionymi elementami robót dla których należy podać całkowitą wartość..
  Odpowiedź
  Zgodnie z odpowiedzią nr 17 niniejszych wyjaśnień.

  Pytanie 24
  W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu, zauważyliśmy występujące rozbieżności w ilości i typie rur pomiędzy SST-02 – dokumentacją przetargową – przedmiarem robót. Mając na uwadze złożenie rzetelnej oferty zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazaniem prawidłowego zakres przetargu.
  SST-02
  Lp. Wyszczególnienie Ilość
  1 rura kanalizacyjna z polimerobetonu d:350 12,10
  2 rura kanalizacyjna z polimerobetonu d:400 107,17
  3 rura kanalizacyjna z polimerobetonu d:500 31,55
  4 rura kanalizacyjna z polimerobetonu d:600 179,48
  5 rura kanalizacyjna z polimerobetonu d:1000 350,74
  6 rura kanalizacyjna z polimerobetonu d:1200 156,17
  7 rura kanalizacyjna z polimerobetonu d:1400 124,69
  8 rura kanalizacyjna z polimerobetonu d:1600 130,00
  9 rura przeciskowa d:1400 kinieta 329,21

  Dokumentacja

  Lp. Wyszczególnienie Ilość
  1 rura kanalizacyjna z polimerobetonu d:500 31,55
  2 rura kanalizacyjna z polimerobetonu d:1000 350,74
  3 rura kanalizacyjna z polimerobetonu d:1200 149,49
  4 rura kanalizacyjna z polimerobetonu d:1400 454,60
  5 rura kanalizacyjna z polimerobetonu d:1600 130,00
  6 rura kanalizacyjna typu GRP d:350 12,10
  7 rura kanalizacyjna typu GRP d:400 211,82
  8 rura kanalizacyjna typu GRP d:600 179,48
  9 rura kanalizacyjna typu GRP d:1200 15,06

  Przedmiar robót


  Lp. Wyszczególnienie Ilość
  1 rura kanalizacyjna typu GRP d:350 12,3420
  2 rura kanalizacyjna typu GRP d:400 223,992
  3 rura kanalizacyjna typu GRP d:800 6,8544
  4 rura kanalizacyjna typu GRP d:1000 16,7892
  5 rura kanalizacyjna typu GRP d:1200 6,8136
  6 rura kanalizacyjna typu GRP d:1600 35,5164
  7 rura kanalizacyjna z polimerobetonu d:500 32,1810
  8 rura kanalizacyjna z polimerobetonu d:600 183,0696
  9 rura kanalizacyjna z polimerobetonu d:1000 357,7548
  10 rura kanalizacyjna z polimerobetonu d:1200 152,4798
  11 rura kanalizacyjna z polimerobetonu d:1400 127,1838
  12 rura kanalizacyjna z polimerobetonu d:1600 132,6000
  13 rura kanalizacyjna przewiertowa z polimerobetonu d:1400 379,1838
  Odpowiedź
  Do sporządzenia oferty należy przyjąć następujące długości rurociągów:
  Zlewnia nr 3:

  • Ø 427,8, GRP, L = 3,89 m
  • Ø 1025,5, GRP, L = 17,09m
  • Ø 1637,5, GRP, L = 18,35 m
  • Ø 110 x 6,3 PE SDR 17,6 L = 7,09 m
  • Ø 355,6 x 3 OH 18 N 9 L = 3,64 m
  • Ø 400 x 15,3 SDR 26 PE L = 8,25 m

  L.p. Rurociąg Długość [m] Materiał Uwagi
  1. Ø 400 92,54 GRP odpływ ze zbiornika
  2. Ø 500 31,55 Polimerobeton dopływ do zbiornika
  3. Ø 600 179,48 GRP dopływ do zbiornika
  4. Ø 1000 350,74 Polimerobeton dopływ do zbiornika
  5. Ø 1200 149,50 Polimerobeton dopływ do zbiornika
  6. Ø 1400 254,60 Polimerobeton dopływ do zbiornika
  7. Ø 1600 57,89 Polimerobeton dopływ do zbiornika
  8. Ø 1200 8,38 GRP odpływ ze zbiornika

  Zlewnia nr 4:

  • Ø 427,8, GRP, L = 3,89 [m]
  • Ø 821,5, GRP, L = 15,4 [m]
  • Ø 1025,5, GRP, L = 2,15 [m]
  • Ø 1637,5, GRP, L = 16,47 [m]
  • Ø 110 x 6,3 PE SDR 17,6 L = 9,12 [m]
  • Ø 306 x 3 OH 18 N 9 L = 5,61 [m]
  • Ø 400 x 15,3 SDR 26 PE L = 8,31 [m]

  L.p. Rurociąg Długość [m] Materiał Uwagi
  1. Ø 400 107,17 GRP odpływ ze zbiornika
  2. Ø 1200 6,68 GRP odpływ ze zbiornika
  3. Ø 1400 200,00 Polimerobeton dopływ do zbiornika
  4. Ø 1600 72,11 Polimerobeton dopływ do zbiornika

  Pytanie 25
  Czy Inwestor potwierdza, że kable zasilające pompy mają przechodzić w istniejącym kanale ciepłowniczym biegnącym w poprzek lotniska? Prosimy o podanie rozmiarów tego kanału.
  Odpowiedź
  Potwierdzamy, że kable mają biec w istniejącym kanale ciepłowniczym. Rozmiary kanału wynoszą w przybliżeniu 1,70 m wysokości i 1,30m.

  Pytanie 26
  Czy przy realizacji Inwestycji (wywóz nadmiaru gruntu) Wykonawca będzie mógł korzystać z drogi patrolowej lotniska i czy jest ona przystosowana do przejazdu samochodów 20-tonowych?
  Odpowiedź
  Nie.

  Pytanie 27
  Czy przy realizacji Inwestycji Wykonawca będzie mógł korzystać z przejazdu przez pas startowy i drogę kołowania?
  Odpowiedź
  Nie.

  Pytanie 28
  W przedmiarach Inwestora brak pozycji dotyczących zabezpieczenia ścian wykopów o ścianach pionowych. Głębokość wykopów obiektowych wynosi ok. 7m, natomiast niektóre wykopy liniowe posiadają głębokość do 5m. Czy w ofercie należy ująć zabezpieczenie ścian wykopów? Jeżeli tak, to proszę podanie sposobu zabezpieczenia oraz pozycji w jakiej należy ująć te roboty.

  Odpowiedź
  Metoda prowadzenia robót zależy od wykonawcy. Technologię wykonania wykopu (umocnienia) należy ująć łącznie z robotami ziemnymi.

  Pytanie 29
  Czy ze względu na duże zagłębienia występujące w projekcie rury polimerobetonowe układanie metodą wykopu otwartego w celu uzyskania odpowiedniej wytrzymałości od obciążeń zewnętrznych wymagają obetonowania? Jeśli tak, to w jakim zakresie? Prosimy o udostępnienie obliczeń konstrukcyjnych dla w/w rur.
  Odpowiedź
  Rury polimerobetonowe przyjęte w projekcie technicznym i opisane w specyfikacji technicznej, nie wymagają obetonowania przy układaniu metodą wykopu otwartego.

  Pytanie 30
  W punkcie 8 rozdział IX „wymagania dotyczące wadium” SIWZ widnieje zapis, że:” w przypadku wadium w formie poręczenia lub gwarancji powinno one zawierać zobowiązania gwaranta do natychmiastowej zapłaty kwoty wadium w przypadkach określonych w art.46 ust. 4ai 5 Ustawy”
  Natomiast Gwarant w treści gwarancji posiada zapis: „zapłata z niniejszej gwarancji nastąpi niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od daty wpłynięcia na wskazany w gwarancji adres korespondencyjny kompletnego żądania zapłaty kwoty wadium”
  Prosimy o informacje, czy taki zapis spełnia wymogi SIWZ”.
  Odpowiedź
  Ocena spełniania przez gwarancję wadialną wymogów SIWZ może nastąpić na podstawie analizy całego dokumentu gwarancyjnego.

  Pytanie 31
  W przedmiocie „Roboty Technologiczne” należy wycenić zbiorniki retencyjne Zlewni nr 3 o pojemności 4846m3 oraz Zlewni nr 4 o pojemności 3249m3.
  Po obliczeniu pojemności zbiorników wg projektu Wykonawczego okazuje się, że Zlewnia nr 3 ma pojemność V=3020,71m3 a Zlewnia nr 4 ma pojemność V=1889,70 m3.
  Proszę o wyjaśnienie tej rozbieżności.
  Odpowiedź
  Wymiary zbiorników (zlewnia 3 i 4 )wykonanego z rur o średnicy nominalnej DN2700 przedstawionych na rysunkach w projekcie są prawidłowe. Rozbieżności w pojemnościach wynikają z błędu edytorskiego. pojemności mają być wynikiem wymiarów określonych na rysunkach przy zastosowaniu rur GRP o średnicy nominalnej DN2700. Zgodnie z rysunkami całkowite pojemności zbiorników wynoszą:
  Zlewnia 3: 2632m3
  Zlewnia4: 1808m3

  Zamawiający ponownie zaprasza wszystkich zainteresowanych Wykonawców do zapoznania się terenem przyszłych robót. W dniu 18 stycznia 2010 roku o godzinie 12:00 odbędzie się wizja lokalna. Zamawiający prosi zainteresowanych o zebranie się o wskazanej wyżej godzinie przed budynkiem „BRAMA GŁÓWNA” zlokalizowanym na terenie lotniska Gdańsk im. Lecha Wałęsy przy ulicy Słowackiego 200 w Gdańsku. Wszyscy przedstawiciele Wykonawców winni posiadać dokument tożsamości niezbędny do wydania im przepustki tymczasowej.

  Na podstawie art. 27 ust.2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych – (Dz. U. z 2007 roku Nr 233 poz. 1655) prosimy o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma na numer faksu: +48 58 345 22 83.

  Z poważaniem


  Elżbieta Stangret
  Przewodnicząca Komisji Przetargowej

  Załączniki nr 1-4 do SIWZ w wersji edytowalnej - POBIERZ.