Gdańsk -1 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Opublikowano: 2023-06-27

  Data aplikacji: 2023-11-30

  A A A

  Funkcjonariusz Morskiego Oddziału Straży Granicznej

  Nabór do służby
  w Morskim Oddziale Straży Granicznej


  WYMAGANIA
  Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba:
  •    posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie,
  •    o nieposzlakowanej opinii,
  •    niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  •    korzystająca w pełni z praw publicznych,
  •    posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,
  •    posiadająca zdolność fizyczną oraz psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych,
  •    gotowa podporządkować się szczególnej dyscyplinie służbowej,
  •    dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
  •    mająca uregulowany stosunek do służby wojskowej (warunku tego nie stosuje się do kobiet oraz absolwentów szkół wyższych).
  Preferencje w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych:
  •    wykształcenie zdobyte po ukończeniu klasy/szkoły, w której kandydat realizował program nauczania o profilu mundurowym,
  •    doświadczenie zawodowe i uprawnienia (STCV) niezbędne do służby na jednostkach pływających,
  •    doświadczenie zawodowe mechanika na jednostkach pływających,
  •    doświadczenie zawodowe zdobyte podczas służby w formacji mundurowej,
  •    kwalifikacje i umiejętności zawodowe, których posiadanie umożliwia zwolnienie kandydata z drugiego etapu postępowania zgodnie z zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej (Dz. U. poz. 175 z późn. zm.),
  •    posiadanie prawa jazdy kat „B”.


  Postępowanie Kwalifikacyjne zaczyna się poprzez osobiste złożenie niżej wymienionych dokumentów:
  •    podanie do Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej,
  •    wypełniony kwestionariusz osobowy,
  •    dwie aktualne kolorowe fotografie w formacie wymaganym do dowodu osobistego,
  •    kserokopię dowodu osobistego,
  •    kserokopię paszportu, o ile kandydat go posiada,
  •    kserokopię książeczki wojskowej, o ile kandydat jest objęty ewidencją wojskową,
  •    kserokopię świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile dotyczy to kandydata,
  •    kserokopię aktualnego zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego w przypadku, kiedy kandydat posiada poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych,
  •    kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym specjalistyczne,
  •    kserokopię odpisu skróconego aktu urodzenia kandydata,
  •    kserokopię odpisu skróconego aktu małżeństwa kandydata, o ile dotyczy to kandydata.
  Wszystkie kserokopie (w naturalnej wielkości) muszą być na formacie A-4 (każdy dokument osobno).
  Składając podanie, kandydat przedkłada do wglądu:
  •    oryginały dokumentów wcześniej wymienionych,
  •    posiadane aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych, o ile poświadczenie takie posiada,
  •    inne dokumenty, jeżeli obowiązek ich przedłożenia wynika z odrębnych przepisów.

  Wszystkie informacje na temat naboru oraz wymagane dokumenty do pobrania można znaleźć na stronie: https://www.morski.strazgraniczna.pl w zakładce: NABÓR DO SŁUŻBY