Gdańsk -1 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Nazwa przetargu:

  „Wykonanie robót budowlanych - remont szczelin dylatacyjnych poprzecznych 1600 MB i remont szwów technologicznych wzdłużnych 1000 MB na drodze startowej znajdującej się na terenie Portu Lotniczego Gdańsk”

  Data publikacji: 2009-06-01
  Wprowadził(a):
  Udostępnij:
  A A A

  OGŁOSZENIE ZARZĄD SPÓŁKI Z O.O. „PORT LOTNICZY GDAŃSK”
  w sprawie
  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


  Przedmiotem zamówienia jest " wykonanie robót budowlanych – remont szczelin dylatacyjnych poprzecznych 1600 mb i remont szwów technologicznych wzdłużnych 1000 mb na drodze startowej znajdującej się na terenie Portu Lotniczego Gdańsk ".

  1. Dane Zamawiającego.

  Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. 80 – 298 Gdańsk, ul. Słowackiego 200.
  Tel. +48 58 348 11 11.
  Faks +48 58 345 22 83.
  Ogólny adres internetowy podmiotu Zamawiającego : WWW.airport.gdansk.pl

  2. Krótki opis przedmiotu Zamówienia.
  Zakres prac do wykonania obejmuje :

  Szczeliny dylatacyjne poprzeczne 1600mb (nawierzchnia bitumiczna)
  a) Mechaniczne usunięcie starej masy zalewowej wzdłuż szczeliny poprzecznej
  b) Mechaniczne usunięcie starej masy zalewowej ze środka szczeliny, aby uzyskać wolną przestrzeń
  c) Oczyszczenie pionowych ścianek szczeliny
  d) Wypełnienie szczelin masą zalewową na gorąco

  Szwy technologiczne wzdłużne 1000mb (nawierzchnia bitumiczna)
  a) Usunięcie starej masy zalewowej z uszkodzonych fragmentów szwów technologicznych
  b) Oczyszczenie i zagruntowanie
  c) WYpełnienie masa zalewową na gorąco

  3. Pożądany termin wykonania Zamówienia.
  Termin wykonania Przedmiotu Zamówienia nie może przekraczać 2 miesięcy od podpisania umowy.

  4. Opis warunków udziału w postępowaniu.
  W postępowaniu o udzielenie zamówienia na równych warunkach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność gospodarczą na podstawie właściwych przepisów, spełniające warunki udziału w przetargu.
  Oferenci zobowiązani są do przedłożenia wraz z ofertą referencji potwierdzających należyte wykonanie co najmniej 3 umów na kompleksowe roboty budowlane-drogowe w okresie ostatnich 3 lat o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł – netto, każda.
  Oferta powinna zawierać cenę za wykonanie całości robót podaną w PLN oraz termin wykonania zamówienia. Każdy Uczestnik Przetargu może złożyć tylko jedną ofertę.

  5. Kryteria oceny i ich znaczenie.
  Ocenia poszczególne oferty kierując się następującymi kryteriami, wraz z przypisaną
  im liczbą punktów w skali od 1 do 100 punktów, która określa znaczenie tych
  kryteriów :

  a) Oferowana cena – od 1 do 100 punktów,

  6. Termin i miejsce składania ofert.
  Pisemne oferty w zamkniętej kopercie z napisem Przetarg na „wykonanie robót budowlanych – remont szczelin dylatacyjnych poprzecznych 1600 mb i remont szwów technologicznych wzdłużnych 1000 mb na drodze startowej znajdującej się na terenie Portu Lotniczego Gdańsk”. należy składać do dnia 19.06.2009 do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego, ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk – sekretariat I p.


  7. Termin i miejsce otwarcia ofert.
  Otwarcie ofert nastąpi w obecności przedstawicieli oferentów dnia 19.06.2009 roku, o godz. 10:05 w siedzibie Zamawiającego, ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk – sala konferencyjna na parterze.

  8. Kontakt z Zamawiającym.
  Osoba upoważniona do kontaktu w dni robocze od dnia ukazania się ogłoszenia, Krzysztof Lange Kierownik Zespołu Utrzymania Infrastruktury.
  tel. 058/348-11-35,
  tel. kom. 0-602-606-690.

  Dokumenty do pobrania:

  - regulamin przetargu - pobierz plik>>

  - formularz ofertowy - pobierz plik>>

  - przedmiar robót - pobierz plik>>

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji uzupełniających oraz prawo do unieważnienia przetargu, w części lub całości, bez podania przyczyn, a także do nie ponoszenia odpowiedzialności prawnej i finansowej za przygotowanie ofert przez uczestników przetargu.