Gdańsk -1 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Nazwa przetargu:

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa zgodnie z wymaganiami Ustawy o Efektywności Energetycznej

  Data publikacji: 2017-06-23
  Wprowadził(a):
  Udostępnij:
  A A A

   

  OGŁOSZENIE
  ZARZĄD SPÓŁKI Z O.O. „PORT LOTNICZY GDAŃSK”
  w sprawie
  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
  na
  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa zgodnie z wymaganiami Ustawy o Efektywności Energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. (Dz. U. 2016, poz 831).

  Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 33/2010 Zarządu Spółki – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z dnia 30.03.2010r. w sprawie opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. dotyczących zawierania umów dla zadań nie objętych współfinansowaniem ze środków funduszy Unii Europejskiej (treść Zarządzenia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce „Przetargi”).

  1. Dane Zamawiającego.
  Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. 80 – 298 Gdańsk, ul. Słowackiego 200.
  Tel. +48 58 348 11 54.
  Faks +48 58 345 22 83.
  Ogólny adres internetowy podmiotu Zamawiającego : www.airport.gdansk.pl

  2. Krótki opis przedmiotu Zamówienia.
  Zakres zamówienia obejmuje:
  - Audyt elektroenergetyczny sieci wewnętrznej Zakładu
  - Audyt głównych odbiorników i napędów elektrycznych
  - Audyt energetyczny oświetlenia
  - Analiza potrzeb grzewczych kubaturowych
  - Audyt energetyczny systemów wentylacji, klimatyzacji i chłodzenia
  - Bilans potrzeb cieplnych obiektu
  - Bilans transportu
  - Analiza możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii
  - Przedstawienie raportu - syntezy analiz cząstkowych
  3. Tryb postępowania
  Przetarg nieograniczony w rozumieniu Zarządzenia nr 33/2010 Zarządu Spółki – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z dnia 30.03.2010r. w sprawie opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. dotyczących zawierania umów dla zadań nie objętych współfinansowaniem ze środków funduszy Unii Europejskiej.

  4. Pożądany termin wykonania Zamówienia.
  Termin wykonania Przedmiotu Zamówienia nie później niż do 25 września 2017 r.

  5. Opis warunków udziału w postępowaniu.
  O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: posiadają zespół minimum dwóch audytorów i mają doświadczenie w wykonywaniu audytów w pożądanym przez zamawiającego zakresie, potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

  6. Kryteria oceny i ich znaczenie.
  Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.

  Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przewidzianym w dokumentacji przetargowej i która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

  6. Termin i miejsce składania ofert, otwarcie ofert
  Pisemne oferty w zamkniętej kopercie z napisem: Przetarg na, Audyt energetyczny przedsiębiorstwa zgodnie z wymaganiami Ustawy o Efektywności Energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. (Dz. U. 2016, poz 831).
  należy składać do dnia 03.07.2017 roku, do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk – sekretariat II p. Tego samego dnia komisja dokona otwarcia ofert.

  7. Kontakt z Zamawiającym.
  Osoba upoważniona do kontaktu w dni robocze od dnia ukazania się ogłoszenia, Sławomir Kurowski Kierownik Działu Technicznego i Cargo.
  tel. 058/348-13-61, e-mail s.kurowski@ariport.gdansk.pl

  8. Informacje dodatkowe.

  1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji uzupełniających oraz prawo do unieważnienia przetargu, w szczególności w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że udzielenie Zamówienia nie leżałoby w interesie Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności prawnej i finansowej za przygotowanie ofert przez uczestników przetargu.

  Zakres audytu: pobierz.doc

  Dane do audytu: pobierz.doc