Gdańsk, 13OC
A A A

Nazwa przetargu:

Budowa budynku magazynowego z funkcją administracyjną oraz układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Data publikacji: 2016-05-05
Wprowadził(a):
Ilość odsłon: 179

Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy

OGŁOSZENIE
ZARZĄDU SPÓŁKI Z O.O. „PORT LOTNICZY GDAŃSK”
w sprawie
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na

„Budowę budynku magazynowego z funkcją administracyjną oraz układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”

Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 33/2010 Zarządu Spółki – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z dnia 30.03.2010r. w sprawie opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. dotyczących zawierania umów dla zadań nie objętych współfinansowaniem ze środków funduszy Unii Europejskiej (treść Zarządzenia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce „Przetargi”).

1. Dane Zamawiającego
Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. 80 – 298 Gdańsk, ul. Słowackiego 200.
Tel. +48 58 348 11 54.
Faks +48 58 345 22 83.
Ogólny adres internetowy podmiotu Zamawiającego : www.airport.gdansk.pl

2. Krótki opis przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Robót budowlanych, a także wykonanie wszelkich innych czynności związanych z budową budynku magazynowego z funkcją administracyjną oraz układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót.

3. Pożądany termin wykonania Zamówienia

Termin wykonania Przedmiotu Zamówienia nie później niż do dnia 15.01.2018 r.

4. Opis warunków udziału w postępowaniu
• O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli trzy zamówienia obejmujące budowę lub przebudowę budynków w rozumieniu ustawy prawo budowlane o wartości netto co najmniej 6 000 000 PLN każde,
2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, w szczególności posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę, co najmniej 3 000 000 PLN,
3) Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie na zasadzie spełnia/nie spełnia.

• Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału

1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca
przedstawia:
a. oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, według Załącznika nr 9 do SIWZ,
b. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestracji lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru Załącznika nr 10 do SIWZ;
2) W celu potwierdzenia posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia
oraz, że znajduje się on w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
Zamówienia:
a. wykaz robót, o których mowa w Rozdziale IV pkt 1 ppkt 1), wraz z dokumentami
potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie - według Załącznika nr 3 do SIWZ;
b. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w kwocie co najmniej 3 000 000,00 złotych, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, dostarcza odpowiednie dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
4) Forma dokumentów:
a. dokumenty są składane w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;
b. dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.
5) W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów, w których jakiekolwiek
kwoty podane zostały w walutach obcych, zamawiający przeliczy te kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

5. Wymagane wadia i gwarancje
Wykonawca przystępując do przetargu winien wnieść Zamawiającemu wadium w wysokości 200 000,00 złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych).
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Termin składania ofert i
wnoszenia wadium został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamawiający żąda wniesienia Zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach i w
wysokości, które zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

6. Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryterium najniższej ceny brutto.

7. Termin i miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 03.06.2016 roku do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego - Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk, Sekretariat - II piętro.
Oferta musi być opakowana w sposób określony w rozdziale VIII pkt 1 do SIWZ z dopiskiem “ nie otwierać przed godziną 10:05 dnia 03.06.2016 roku”
Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę za pomocą pisemnego zawiadomienia przekazanego przed upływem terminu do składania ofert.

8. Termin i miejsce otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.06.2016 r. o godz. 10:05 w siedzibie Zamawiającego - Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk.
Otwarcia ofert dokonuje komisja przetargowa. Otwarcie ofert jest jawne.

9. Kontakt z Zamawiającym

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
Sławomir Kurowski, telefon numer: +48 (58) 3481361, fax +48 (58) 345 22 83 e-mail:
s.kurowski@airport.gdansk.pl
Wojciech Płotka, telefon numer: +48 (58) 3481391, fax +48 (58) 345 22 83 e-mail:
w.plotka@airport.gdansk.pl

10. Pliki do pobrania:

- SIWZ _Cargo_2016.pdf - treść Specyfikacji Istotnych Warunków Umowy,

- Zalaczniki_edytowlane_Cargo_2016.doc - załączniki nr 1, 3, 6, 9, 10 do SIWZ (wersja edytowalna).

Kontakt