Gdańsk 8 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Nazwa przetargu:

  Budowa budynku magazynowo-biurowego na potrzeby Cargo wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

  Data publikacji: 2013-04-23
  Wprowadził(a):
  Udostępnij:
  A A A

  O G Ł O S Z E N I E
  ZARZĄDU SPÓŁKI Z O.O. ,,PORT LOTNICZY GDAŃSK’’
  w sprawie
  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

  Zarząd Spółki z o.o. Port Lotniczy Gdańsk z siedzibą w Gdańsku zaprasza do wzięcia udziału w przetargu pod nazwą:

  „Budowa budynku magazynowo-biurowego na potrzeby Cargo wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.”

  1.Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 33/2010 Zarządu Spółki – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z dnia 30.03.2010r. w sprawie opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. dotyczących zawierania umów dla zadań nie objętych współfinansowaniem ze środków funduszy Unii Europejskiej.

  2.Dane Zamawiającego:
  Dokładny adres do korespondencji w sprawie Zamówienia:
  Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.
  ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk
  Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: +48 (58) 345 22 83
  Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Mariusz Sulkowski
  telefon numer: +48 (58) 348 11 54.; fax +48 (58) 345 22 83
  Numer NIP: 5220010256 Numer REGON: 010365722
  Bank prowadzący konto Zamawiającego
  Nordea Bank Polska S.A., z siedzibą przy ul. Kieleckiej 2, 81-303 Gdynia
  Nr Konta bankowego Zamawiającego
  PL29 1440 1101 0000 0000 1159 9834


  3.Postępowanie prowadzi się w języku polskim.

  4. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku magazynowo-biurowego na potrzeby Cargo wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy. Przedmiot zamówienia określa:
  1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),
  2) Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – Załącznik nr 4 oraz Załącznik nr 5 do SIWZ.
  Ponadto: O ile dla wykonania Robót, będzie konieczne wykonanie innych projektów lub czynności, lub gdy dla używania wykonanych Robót lub ich części, konieczne będzie uzyskanie wymaganych prawem zezwoleń, to Wykonawca wykona te projekty i czynności oraz uzyska zezwolenia własnym kosztem i staraniem. Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw w celu wykonania powyższych zobowiązań.

  5. Termin wykonania zamówienia:
  1) Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania Zamówienia w terminie do 30 października 2013 roku, z zastrzeżeniem ustępu 2. poniżej.
  2) W terminie do 30 sierpnia 2013 roku Wykonawca zobowiązany będzie wykonać i zgłosić do odbioru następujące zakresy Robót (Etap I):
  - wszystkie pomieszczenia parteru,
  - klatki schodowe,
  - pomieszczenia 1.05, 1.06, 1.07, 1.09, 1.11
  - pomieszczenie 1.02 w części od osi 5 do klatki schodowej K2
  - konstrukcja budynku wraz z jego przekryciem dachowym
  - podjazdy od strony airside i landside.

  6. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  1) w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali trzy zamówienia obejmujące budowę lub przebudowę budynków w rozumieniu ustawy prawo budowlane o wartości netto co najmniej 2 000 000 PLN każde,
  2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, w szczególności posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę, co najmniej 1000000 PLN,

  7. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie na zasadzie spełnia/nie spełnia.

  8. Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 13 maja 2013 roku do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk, Sekretariat - II piętro.

  9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 maja 2013 roku o godz. 10:05 w siedzibie Zamawiającego - Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk.

  10. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena brutto.


  Zainteresowani Wykonawcy mogą uzyskać dalsze informacje oraz dokumenty przetargowe - pliki do pobrania:

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (wraz z Załącznikami) jest dostępna na serwerze FTP pod adresem ftp://ftp.airport.gdansk.pl/cargo/ .

  Ponadto Zamawiający udostępnia edytowalną wersję Załączników do SIWZ: Załącznik nr 1, Załącznik nr 3, Załącznik nr 6 oraz Załącznik nr 10, Załącznik nr 11(ftp://ftp.airport.gdansk.pl/cargo/).