Gdańsk 8 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Nazwa przetargu:

  Budowa kanalizacji kablowej oraz kabli światłowodowych i miedzianych na potrzeby lotniskowych instalacji teletechnicznych.

  Data publikacji: 2011-04-06
  Wprowadził(a):
  Udostępnij:
  A A A

  OGŁOSZENIE

  ZARZĄDU SPÓŁKI Z O.O. ,,PORT LOTNICZY GDAŃSK’’
  w sprawie
  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

  Zarząd Spółki z o.o. Port Lotniczy Gdańsk z siedzibą w Gdańsku zaprasza do wzięcia udziału w przetargu na:
  " Budowa kanalizacji kablowej oraz kabli światłowodowych

  i miedzianych na potrzeby lotniskowych instalacji teletechnicznych ".

  Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 32/2010 Zarządu Spółki – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z dnia 30.03.2010r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielenia zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz sprzedaży środków trwałych.

  I. Dane Zamawiającego:
  Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.
  ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk
  Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: +48 58 345 22 83
  Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Piotr Szturmowski
  telefon: +48 58 348 11 54 faks: +48 58 345 22 83
  Numer NIP: 5220010256 Numer REGON: 010365722
  Adres podmiotu zamawiającego: www.airport.gdansk.pl.

  II. Przedmiot zamówienia:
  Budowa kanalizacji kablowej oraz kabli światłowodowych i miedzianych na potrzeby lotniskowych instalacji teletechnicznych

  1. Przedmiot zamówienia określa:
  1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
  2) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (STWiORB) – zał. nr 5 do SIWZ;
  3) dokumentacja projektowa – zał. nr 6 do SIWZ.

  2. Wykonanie robót budowlanych związanych z budową kanalizacji kablowej oraz kabli światłowodowych i miedzianych na potrzeby lotniskowych instalacji teletechnicznych obejmuje:
  a. Budowa kanalizacji kablowej dla potrzeb lotniskowych instalacji teletechnicznych
  W zakres niniejszego tematu wchodzi:
  • budowa kanalizacji kablowej 4 otworowej na odcinku budynek zarządu – studnia S3
  • rozbudowa kanalizacji kablowej o 2 otwory na odcinku studnia S3- studnia S4
  • rozbudowa kanalizacji kablowej o 2 otwory na odcinku studnia S3 - studnia S32
  b. Demontaż istniejących kabli kolidujących z rozbudową budynku zarządu.
  W skład tego tematu wchodzi:
  • Demontaż kabla światłowodowego 6-włóknowego relacji budynek zarządu TOS.
  c. Budowa kabli.
  W skład tego tematu wchodzi:
  • Budowa kabla światłowodowego wielomodowego 96-włóknowego relacji budynek zarządu - TOS w miejsce demontowanego kabla 6-włóknowego.
  • Budowa kabla światłowodowego wielomodowego 96-włóknowego relacji TOS – SOL.
  • Budowa kabla światłowodowego wielomodowego 48-włóknowego relacji budynek zarządu -SOL.
  • Budowa kabla światłowodowego wielomodowego 12-włóknowego relacji PZL -Hangar.
  • Budowa kabla światłowodowego wielomodowego 24-włóknowego relacji PZL -SOL.
  • Budowa kabla światłowodowego wielomodowego 12-włóknowego relacji Baza Transportowa - SOL.
  • Budowa kabla światłowodowego wielomodowego 48-włóknowego relacji Brama główna - SOL.
  • Budowa kabla światłowodowego wielomodowego 48-włóknowego relacji Brama główna - budynek zarządu.
  • Budowa dwóch kabli miedzianych 100p w relacji budynek zarządu – TOS z wykorzystaniem istniejącej kanalizacji i nowobudowanej oraz kanału ciepłowniczego.
  • Budowa dwóch kabli miedzianych 100p w relacji SOL – TOS.
  • Budowa kabla miedzianego 50p w relacji budynek zarządu – SOL.
  • Budowa kabla miedzianego 50p w relacji PZL - Hangar.
  • Budowa kabla miedzianego 50p w relacji PZL -SOL.
  • Budowa kabla miedzianego 50p w relacji Baza Transportowa - SOL.
  • Budowa kabla miedzianego 20p w relacji Brama główna - SOL.
  • Budowa kabla światłowodowego jednomodowego 24-włóknowego w relacji budynek zarządu – TOS z wykorzystaniem istniejącej kanalizacji i nowobudowanej oraz kanału ciepłowniczego.
  • Budowa kabla światłowodowego jednomodowego 96-włóknowego w relacji SOL – TOS.
  • Budowa kabla światłowodowego jednomodowego 24-włóknowego w relacji SOL – budynek zarządu.
  • Budowa kabla światłowodowego jednomodowego 12-włóknowego w relacji PZL - Hangar.
  • Budowa kabla światłowodowego jednomodowego 12-włóknowego w relacji PZL –SOL.
  • Budowa kabla światłowodowego jednomodowego 12-włóknowego w relacji Baza Transportowa - SOL.

  III. Tryb postępowania:
  Przetarg nieograniczony w rozumieniu Zarządzenia nr 32/2010 Zarządu Spółki – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z dnia 30.03.2010r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielenia zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz sprzedaży środków trwałych.

  IV. Termin wykonania Przedmiotu zamówienia: 31 sierpnia 2011 roku

  V. Warunki udziału w postępowaniu.
  1.O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia lub przedstawiają pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania Zamówienia,
  2) w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali 3 zamówienia obejmujące roboty budowlane w branży teletechnicznej o wartości netto co najmniej 300 000 PLN każde,
  3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, w szczególności posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę, co najmniej 300 000 PLN,


  2. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie Zamówienia warunki określone w pkt 1 ppkt 1-3 mogą spełniać łącznie.
  Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie na zasadzie spełnia/nie spełnia.

  3. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zostały wymienione w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.


  VI. Termin i miejsce składania ofert.
  Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 22 kwietnia 2011 roku do godziny 12:00 w siedzibie Zamawiającego – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk, Sekretariat I piętro.

  VII. Termin i miejsce otwarcia ofert.
  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 kwietnia 2011 roku o godz. 12:05 w siedzibie Zamawiającego – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk.

  VIII. Kryteria wyboru oferty: najniższa cena – 100%.

  IX. Informacje dodatkowe:
  1.Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia, sposobu przygotowania ofert i zasad prowadzonego postępowania zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  2.Wykonawcy mogą uzyskać dalsze informacje oraz kompletne dokumenty przetargowe na stronie internetowej spółki pod adresem www.airport.gdansk.pl w zakładce ,,Przetargi’’.
  3.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w sprawie udzielenia Zamówienia, w szczególności w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że udzielenie Zamówienia nie leżałoby w interesie Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności prawnej i finansowej za przygotowanie ofert przez uczestników przetargu.

  Zainteresowani Wykonawcy mogą uzyskać dalsze informacje oraz kompletne dokumenty przetargowe w poniższych w załącznikach:

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz załącznikami – pobierz plik (PDF)
  Załącznik nr 5 i 6 do SIWZ - pobierz plik (ZIP)

  Załącznik nr 7 do SIWZ - pobierz plik (ZIP)