Gdańsk -2 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Nazwa przetargu:

  Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na PRZEBUDOWĘ ORAZ ROZBUDOWĘ SYSTEMU DO SORTOWANIA I TRANSPORTU BAGAŻU PRZYLOTOWEGO W PORCIE LOTNICZYM IM. LECHA WAŁĘSY W GDAŃSKU

  Data publikacji: 2018-08-20
  Wprowadził(a):
  Udostępnij:
  A A A

   

  OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM


  I. ZAMAWIAJĄCY
  Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o. o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk
  tel. +48 58 348 11 54 faks +48 58 345 22 83
  Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
  VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000075422
  NIP: 5220010256, Regon: 010365722, Kapitał zakładowy: 125 290,00 PLN
  Zarząd: Tomasz Kloskowski – Prezes Zarządu

  II. DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO
  Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.
  ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk
  Faks do korespondencji: +48 (58) 345 22 83
  Numer NIP: 5220010256 Numer REGON: 010365722

  Osoba wyznaczona do kontaktu:
  Sławomir Kurowski
  Nr tel.: +48 58 348 1361
  nr faks: +48 58 345 22 83
  adres email: s.kurowski@airport.gdansk.pl

  Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem: „Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na PRZEBUDOWĘ ORAZ ROZBUDOWĘ SYSTEMU DO SORTOWANIA I TRANSPORTU BAGAŻU PRZYLOTOWEGO W PORCIE LOTNICZYM IM. LECHA WAŁĘSY W GDAŃSKU.

  III. PODSTAWA PRAWNA
  Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a - 31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.) oraz zgodnie z „Regulaminem przeprowadzania dialogu technicznego” opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego.

  IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA DIALOGU
  1. Zamawiający ogłasza dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA SYSTEMU DO SORTOWANIA I TRANSPORTU BAGAŻU PRZYLOTOWEGO W PORCIE LOTNICZYM IM. LECHA WAŁĘSY W GDAŃSKU.
  2. Celem dialogu technicznego jest doradztwo oraz pozyskanie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz SIWZ?.

  V. ZASADY PROWADZENIA DIALOGU
  1. Dialog techniczny prowadzony będzie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego” opublikowanego na stronie internetowej Zamawiającego.
  2. Warunkiem udziału w dialogu technicznym jest złożenie do dnia 27.08.2018r. zgłoszenia, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia wraz z dokumentem poświadczającym należyte umocowanie do reprezentacji zgłaszającego, w terminie określonym w niniejszym Ogłoszeniu. W dialogu technicznym mogą wziąć udział Uczestnicy, którzy wykonali należycie co najmniej jeden system sortowania i transportu bagażu przylotowego.
  3. Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim i ma charakter jawny, z zastrzeżeniem §6 ust. 10 „Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego”. Do dokumentów sporządzonych w innych językach niż polski powinny być dołączone tłumaczenia na język polski.
  4. Dialog techniczny prowadzony będzie w szczególności w formie:
  a) wymiany korespondencji w postaci pisemnej lub elektronicznej;
  b) spotkania indywidualnego z Uczestnikami;
  5. Termin zakończenia dialogu technicznego przewidywany jest na wrzesień 2018r.

  VI. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM
  1. Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym, spełniające wymagania określone w niniejszym Ogłoszeniu oraz w „Regulaminie przeprowadzania dialogu technicznego” składają prawidłowo wypełnione i podpisane zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym (Załącznik nr 1) wraz z pozostałymi dokumentami wskazanymi w niniejszym Ogłoszeniu.
  2. Zgłoszenia można składać:
  a) osobiście, w siedzibie Zamawiającego;
  b) faksem na nr +48 58 345 22 83lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@airport.gdansk.pl, s.kurowski@airport.gdansk.pl .
  3. Termin składania zgłoszeń: 27.08.2018r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Zamawiającego.
  4. Zamawiający nie jest zobowiązany dopuścić do dialogu technicznego podmioty, które złożą zgłoszenie do udziału w dialogu po wyznaczonym terminie.

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
   administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk
   inspektorem ochrony danych osobowych jest Elżbieta Stangret, e-mail: iod@airport.gdansk.pl
   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z dialogiem technicznym prowadzonym przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.
   odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
   obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
   w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
   posiada Pani/Pan:
  − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
   nie przysługuje Pani/Panu:
  − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

  Dodatkowe informacje (plik do pobrania):

  Treść ogłoszenia oraz treść Regulaminu przeprowadzenia Dialogu technicznego.

  powiązane

  Protokół końcowy