Gdańsk -2 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Nazwa przetargu:

  DOSTAWA, MONTAŻ I WYKONANIE PRZEŁĄCZEŃ POLA W ROZDZIELNI NISKIEGO NAPIĘCIA ORAZ WYKONANIE STEROWANIA DLA POTRZEB OŚWIETLENIA PŁYT POSTOJOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK.

  Data publikacji: 2010-09-24
  Wprowadził(a):
  Udostępnij:
  A A A

  OGŁOSZENIE
  ZARZĄD SPÓŁKI Z O.O. „PORT LOTNICZY GDAŃSK”
  w sprawie
  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

  "Dostawa, montaż i wykonanie przełączeń pola rozdzielni niskiego napięcia oraz wykonanie sterowania dla potrzeb oświetlenia płyt postojowych statków powietrznych znajdujących się na terenie Portu Lotniczego Gdańsk ".

  1. Dane Zamawiającego.
  Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. 80 – 298 Gdańsk, ul. Słowackiego 200.
  Tel. +48 58 348 11 11.
  Faks +48 58 345 22 83.
  Ogólny adres internetowy podmiotu Zamawiającego : WWW.airport.gdansk.pl

  2. Krótki opis przedmiotu Zamówienia.
  Zakres prac do wykonania obejmuje :
  a) wykonanie, dostawa i montaż szafy stycznikowej na bazie aparatów firmy Schneider Electric
  z układem sterowania oświetleniem płyty postojowej statków powietrznych.
  b) montaż wyłącznika rozdzielni gł. N. N. Do zasilania nowej szafy stycznikowej.
  c) ułożenie i podłączenie kabla zasilającego oraz kabla sterowniczego do nowej szafy stycznikowej.
  d) sukcesywne przełączenie kabli odpływowych z rozdzielni gł. N. N. Do nowej szafy.
  e) wykonanie sterowania świateł płyt postojowych poprzez sterownik i panel dotykowy.
  f) uruchomienie i próby układu zasilania i sterowania oświetleniem płyty postojowej statków
  powietrznych.
  g) demontaż zbędnych aparatów i przewodów w rozdzielni gł. N. N.
  h) opracowanie dokumentacji powykonawczej.

  3. Pożądany termin wykonania Zamówienia.
  Termin wykonania Przedmiotu Zamówienia nie może przekraczać 30 dni od podpisania umowy.

  4. Opis warunków udziału w postępowaniu.
  W postępowaniu o udzielenie zamówienia na równych warunkach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność gospodarczą na podstawie właściwych przepisów, spełniające warunki udziału w przetargu.
  W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Uczestnicy Przetargu zobowiązani są do przedłożenia wraz z ofertą referencji potwierdzających należyte wykonanie co najmniej 3 zamówień obejmujących wykonanie instalacji elektrycznej obejmującej budowę rozdzielnic wraz z wyposażeniem oraz sterowanie automatyki, o wartości robót co najmniej 30 000 zł netto każde.

  Oferta powinna zawierać cenę za wykonanie całości robót podaną w PLN oraz termin wykonania zamówienia. Każdy Uczestnik Przetargu może złożyć tylko jedną ofertę.

  5. Kryteria oceny i ich znaczenie.
  Ocenia poszczególne oferty kierując się następującymi kryteriami, wraz z przypisaną
  im wagą, która określa znaczenie tych
  kryteriów :

  a) Najniższa cena – 100%

  6. Termin i miejsce składania ofert.
  Pisemne oferty w zamkniętej kopercie z napisem Przetarg "Dostawa, montaż i wykonanie przełączeń pola rozdzielni niskiego napięcia oraz wykonania sterowania dla potrzeb oświetlenia płyt postojowych statków powietrznych znajdujących się na terenie Portu Lotniczego Gdańsk", należy składać do dnia 1.10.2010 roku, do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego, ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk – sekretariat I p.

  7. Termin i miejsce otwarcia ofert.
  Otwarcie ofert nastąpi w obecności przedstawicieli oferentów dnia 1.10.2010 roku, o godz. 10:05 w siedzibie Zamawiającego, ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk – sala konferencyjna na parterze.

  8. Kontakt z Zamawiającym.
  Osoba upoważniona do kontaktu w dni robocze od dnia ukazania się ogłoszenia, Grzegorz Trzoska Kierownik Działu Eksploatacji.
  tel. 058/348-11-28,
  tel. kom. 0-602-575-502.

  Zainteresowani mogą uzyskać dalsze informacje oraz kompletne dokumenty
  Przetargowe na stronie internetowej spółki pod adresem WWW.airport.gdansk.pl
  w Zakładce " Przetargi ".

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji uzupełniających oraz prawo do unieważnienia przetargu, w części lub całości, bez podania przyczyn, a także nie ponoszą odpowiedzialności prawnej i finansowej za przygotowanie ofert przez uczestników przetargu.
  MATRIAŁY DO POBRANIA (wzór formularza oferty, regulamin przetargu, wzór umowy, warunki techniczne) - pobierz.pdf