A A A

Nazwa przetargu:

DOSTAWA SPRZĘTU DO UTRZYMANIA NAWIERZCHNI LOTNISKOWYCH

Data publikacji: 2019-04-09
Wprowadził(a):
Ilość odsłon: 387

 

OGŁOSZENIE
ZARZĄDU PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK SP. Z O.O.
w sprawie
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
POD NAZWĄ
„DOSTAWA SPRZĘTU DO UTRZYMANIA NAWIERZCHNI LOTNISKOWYCH”

Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 33/2010 Zarządu Spółki – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z dnia 30.03.2010 r. w sprawie opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. dotyczących zawierania umów dla zadań
nie objętych współfinansowaniem ze środków funduszy Unii Europejskiej (treść Zarządzenia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce „Przetargi”). Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy prawo zamówień publicznych.

1. Dane Zamawiającego.

Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. 80 – 298 Gdańsk, ul. Słowackiego 200.
Tel. +48 58 348 11 54.
Faks +48 58 345 22 83.
Adres internetowy Zamawiającego : www.airport.gdansk.pl

2. Krótki opis przedmiotu Zamówienia.

Przedmiot Zamówienia stanowi dostawa jednej sztuki lotniskowego zestawu oczyszczającego, w tym ciągnika siodłowego z zamontowanym pługiem odśnieżnym i oczyszczarki lotniskowej w postaci naczepy, oraz zrealizowanie pozostałych zobowiązań określonych w SIWZ.
Przedmiot Zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami, w szczególności Opis Techniczny poszczególnych składników Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 3 do SIWZ).
Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
Wykonawca udzieli gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy, niż 24 miesiące, na warunkach określonych we wzorze umowy.


3. Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony, prowadzony zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 33/2010 Zarządu Spółki – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z dnia 30.03.2010 r. w sprawie opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. dotyczących zawierania umów dla zadań nie objętych współfinansowaniem ze środków funduszy Unii Europejskiej

4. Termin wykonania Zamówienia.

Termin wykonania zamówienia wynosi 6 miesięcy od zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

5. Opis warunków udziału w postępowaniu.
1. W postępowaniu o udzielenie Zamówienia na równych warunkach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność gospodarczą na podstawie właściwych przepisów, spełniające warunki udziału w przetargu oraz nie podlegające wykluczeniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. wykażą, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonali należycie co najmniej jedną dostawę sprzętu do utrzymania nawierzchni lotniskowych, w skład której wchodziła oczyszczarka lotniskowa, za kwotę netto minimum 1.500.000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych)
2) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych 00/100).

Z postępowania o udzielenie Zamówienia wyklucza się:
1) Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia
2) Wykonawców którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili istotną szkodę Zamawiającemu nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
3) Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z
2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629);
4) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu.
Z postępowania o udzielenie Zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy:
1) wykonywali czynności bezpośrednio związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

Zamawiający może odstąpić od wykluczenia Wykonawcy, jeżeli przemawia za tym interes Zamawiającego.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda:
1) wykazu dostaw, które zostały wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w Rozdziale IV ust. 2 pkt 1) SIWZ, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, wartości i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz miejsca ich wykonania oraz załączeniem dowodów określających czy ww. dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego prace były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Wzór wykazu dostaw stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.
2) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w kwocie co najmniej 1.000.000,00 PLN, wystawionej nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

7. Kryteria oceny i ich znaczenie.
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najwyższej łącznej liczbie punktów w ramach kryteriów: cena brutto, okres gwarancji w pełnych miesiącach.

Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące maksymalne ilości punktów:
1) Cena (C) - 94 pkt,
2) Okres gwarancji (G)– 6 pkt,
Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania wynosi 100.
Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą określoną w SIWZ.

8. Termin i miejsce składania ofert.

Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 30.04.2019 roku do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk, Sekretariat - II piętro.

9. Termin i miejsce otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.04.2019 roku o godz. 10:05 w siedzibie Zamawiającego - Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk, sala konferencyjna na parterze.

10. Kontakt z Zamawiającym.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Henryk Szymerkowski Kierownik Działu Eksploatacji, tel. 058/348-11-35, tel. kom. 604-220-012, e-mail: h.szymerkowski@airport.gdansk.pl , numer faxu: (58) 345 22 83

11. Informacje dodatkowe.
Wykonawcy mogą uzyskać dalsze informacje oraz kompletne dokumenty przetargowe na stronie internetowej spółki pod adresem www.airport.gdansk.pl w zakładce „Przetargi”.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji uzupełniających oraz prawo do unieważnienia przetargu, w szczególności w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że udzielenie Zamówienia nie leżałoby w interesie Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności prawnej i finansowej za przygotowanie ofert przez uczestników przetargu.

SIWZ.pdf

wzór_umowy.pdf

Kontakt