Gdańsk 4 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Nazwa przetargu:

  DOSTAWA SUWNIC (2 SZTUKI) ORAZ PODNOŚNIKA SAMOCHODOWEGO DLA BAZY TECHNICZNEJ

  Data publikacji: 2011-06-16
  Wprowadził(a):
  Udostępnij:
  A A A

  OGŁOSZENIE
  ZARZĄDU SPÓŁKI Z O.O. ,,PORT LOTNICZY GDAŃSK’’
  w sprawie
  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


  Zarząd Spółki z o.o. Port Lotniczy Gdańsk z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Słowackiego 200 zaprasza do wzięcia udziału w przetargu pn: „Dostawa suwnic (2 sztuki) oraz podnośnika samochodowego dla bazy technicznej".

  1.Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 32/2010 Zarządu Spółki – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z dnia 30.03.2010r. w sprawie opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. dotyczących zawierania umów dla zadań objętych współfinansowaniem ze środków funduszy Unii Europejskiej, w tym m.in. z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działania 6.4 oraz 8.4, a także Programu Transeuropejskich Sieci Transportowych TEN-T (treść Zarządzenia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce „Przetargi”).

  I. Dane Zamawiającego:
  Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.
  ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk
  Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: +48 58 345 22 83
  Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Henryk Szymerkowski
  telefon: +48 58 348 11 54 faks: +48 58 345 22 83
  Numer NIP: 5220010256 Numer REGON: 010365722
  Adres internetowy podmiotu zamawiającego: www.airport.gdansk.pl.

  II. Przedmiot zamówienia:
  "Dostawa suwnic (2 sztuki) oraz podnośnika samochodowego dla bazy technicznej" dla Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy w Gdańsku.

  1. Przedmiot zamówienia określa:
  1) Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ ),
  2) Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 3 do SIWZ).

  2. Na przedmiot zamówienia składa się:
  Dostarczenie, montaż i uruchomienie dwóch suwnic i podnośnika samochodowego w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy w Gdańsku.

  3. Przedmiot zamówienia obejmuje:
   dostawę urządzeń
   dostawę okablowania niezbędnego do realizacji zamówienia
   montaż dwóch suwnic i podnośnika w nowej bazie technicznej
   ułożenie kabli do urządzeń
   uruchomienie zamontowanych urządzeń
   przygotowanie niezbędnej dokumentacji i rejestracja urządzeń w UDT
   szkolenia z zakresu eksploatacji i konserwacji dostarczonych urządzeń.


  Wszystkie w/w urządzenia stanowiące Przedmiot Zamówienia powinny spełniać wymagania/standardy określone międzynarodowymi i krajowymi przepisami prawa w zakresie określonym w załączniku nr 3 do SIWZ.

  Tryb postępowania:
  Przetarg nieograniczony w rozumieniu Zarządzenia nr 32/2010 Zarządu Spółki – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z dnia 30.03.2010r. w sprawie opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. dotyczących zawierania umów dla zadań objętych współfinansowaniem ze środków funduszy Unii Europejskiej, w tym m.in. z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działania 6.4 oraz 8.4, a także Programu Transeuropejskich Sieci Transportowych TEN-T (treść Zarządzenia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce „Przetargi”).

  III. Termin wykonania Przedmiotu zamówienia: 18 październik 2011 roku.

  IV. Warunki udziału w postępowaniu.

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia lub przedstawiają pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania Zamówienia,
  2) w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia – wykonali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną dostawę i montaż suwnic za kwotę netto minimum 40.000 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).
  3) w zakresie sytuacji finansowej - posiadają środki finansowe na rachunku w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 40.000 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).
  4) Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie Zamówienia warunki określone w pkt 1 ppkt 1-3 mogą spełniać łącznie.

  2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia dokonywane będą na podstawie dokumentów wymienionych w Rozdziale V, według formuły: spełnia / nie spełnia.

  2. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zostały wymienione w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.


  V. Termin składania ofert.
  Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 27.06.2011 roku, do godziny 14:00 w siedzibie Zamawiającego – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk, Sekretariat I piętro.


  VI. Termin otwarcia ofert.
  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.06.2011 roku, o godzinie 14:05 w siedzibie Zamawiającego – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk.

  VII. Kryteria wyboru oferty: najniższa cena – 100%.

  VIII. Informacje dodatkowe:
  1. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia, sposobu przygotowania ofert i zasad prowadzonego postępowania zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  2. Wykonawcy mogą uzyskać dalsze informacje oraz kompletne dokumenty przetargowe na stronie internetowej spółki pod adresem www.airport.gdansk.pl w zakładce ,,Przetargi’’.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w sprawie udzielenia Zamówienia, w szczególności w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że udzielenie Zamówienia nie leżałoby w interesie Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności prawnej i finansowej za przygotowanie ofert przez uczestników przetargu.

  DOKUMENTY DO POBRANIA:

  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz.pdf

  2. Załącznik do załącznika nr 3 - pobierz.zip

  3. Załącznik nr 4 do SIWZ - pobierz.zip