Gdańsk 9 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Nazwa przetargu:

  DOSTOSOWANIE PIERWSZEGO TERMINALA PASAŻERSKIEGO DO STREFY PRZYLOTÓW

  Data publikacji: 2011-07-26
  Wprowadził(a):
  Udostępnij:
  A A A

                                                                                       

  OGŁOSZENIE
  ZARZĄDU SPÓŁKI Z O.O. ,,PORT LOTNICZY GDAŃSK’’
  w sprawie
  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

  Zarząd Spółki z o.o. Port Lotniczy Gdańsk z siedzibą w Gdańsku zaprasza do wzięcia udziału w przetargu na:
  "Dostosowanie pierwszego terminala pasażerskiego do strefy przylotów".

  Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 32/2010 Zarządu Spółki – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z dnia 30.03.2010r. w sprawie opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. dotyczących zawierania umów dla zadań objętych współfinansowaniem ze środków funduszy Unii Europejskiej, w tym m.in. z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działania 6.4 oraz 8.4, a także Programu Transeuropejskich Sieci Transportowych TEN-T (treść Zarządzenia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce „Przetargi”).

  I. Dane Zamawiającego:
  Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.
  ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk
  Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: +48 58 345 22 83
  Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Piotr Szturmowski
  telefon: +48 58 348 11 54 faks: +48 58 345 22 83
  Numer NIP: 5220010256 Numer REGON: 010365722
  Adres podmiotu zamawiającego: www.airport.gdansk.pl.

  II. Przedmiot zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem pierwszego terminala pasażerskiego do pełnienia funkcji przylotów.


  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:
  1) specyfikacjach technicznych – zał. nr 5 do SIWZ;
  2) dokumentacji projektowej – zał. nr 6 do SIWZ.

  2. Na przedmiot zamówienia składa się w szczególności:
  1) Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych związanych z dostosowaniem pierwszego terminala pasażerskiego do pełnienia funkcji strefy przylotów w następujących branżach:

  - architektonicznej,
  - konstrukcyjnej,
  -sanitarnej, w szczególności wentylacja i klimatyzacja , oddymianie i napowietrzenie mechaniczne
  -elektrycznej,
  -instalacji słaboprądowych, w szczególności: instalacja BMS (system zarządzania obiektem), instalacja CCTV (system telewizji dozoru), instalacja DSO (Dźwiękowy system ostrzegania), instalacja FIS (system informacji podróżnych), instalacja KD (system kontroli dostępu), instalacja LAN (sieci komputerowe i telefoniczne), instalacja SAP (system automatycznej sygnalizacji pożaru),
  - technologicznej (zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie taśmowego systemu transportu bagażu - cztery transportery)


  III. Tryb postępowania:
  Przetarg nieograniczony w rozumieniu Zarządzenia nr 32/2010 Zarządu Spółki – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z dnia 30.03.2010r. w sprawie opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. dotyczących zawierania umów dla zadań objętych współfinansowaniem ze środków funduszy Unii Europejskiej, w tym m.in. z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działania 6.3 oraz 8.4, a także Programu Transeuropejskich Sieci Transportowych TEN-T,

  IV. Termin wykonania Przedmiotu zamówienia: 31 maja 2012 roku.

  V. Warunki udziału w postępowaniu.
  1.O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia lub przedstawiają pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania Zamówienia,
  2) w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali 5 zamówień obejmujących roboty budowlane w zakresie budowy budynku w rozumieniu przepisów ustawy prawo budowlane o wartości netto co najmniej 10 000 000 PLN każde, w tym co najmniej jedno z tych zamówień na terenie międzynarodowego portu lotniczego.
  3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, w szczególności posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę, co najmniej 10 000 000 PLN,

  2.Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie Zamówienia warunki określone w pkt 1 ppkt 1-3 mogą spełniać łącznie.

  3.Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie na zasadzie spełnia/nie spełnia
  4.Dokumenty wymagane przez Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zostały wymienione w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

  VI. Termin i miejsce składania ofert.
  Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 19 sierpnia 2011 roku do godziny 12:00 w siedzibie Zamawiającego – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk, Sekretariat I piętro.

  VII. Termin i miejsce otwarcia ofert.
  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 sierpnia 2011 roku o godz. 12:05 w siedzibie Zamawiającego – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk.

  VIII. Kryteria wyboru oferty: najniższa cena – 100%.

  IX. Informacje dodatkowe
  1. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia, sposobu przygotowania ofert i zasad prowadzonego postępowania zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  2. Wykonawcy mogą uzyskać dalsze informacje oraz kompletne dokumenty przetargowe na stronie internetowej spółki pod adresem www.airport.gdansk.pl w zakładce ,,Przetargi’’.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w sprawie udzielenia Zamówienia, w szczególności w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że udzielenie Zamówienia nie leżałoby w interesie Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności prawnej i finansowej za przygotowanie ofert przez uczestników przetargu.

  DOKUMENTY DO POBRANIA:

  1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - pobierz.pdf

  2. Zarządzenie nr 32/2010 z dnia 30.03.2010 roku (tekst jednolity z dnia 14.01.2011 roku) - pobierz.pdf

  3. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA (załączniki nr 5 i 6 do SIWZ) - link   ftp://ftp2.airport.gdansk.pl/t1

  4. Załączniki do Załącznika nr 7 do SIWZ - pobierz.zip