Gdańsk, 13OC
A A A

Nazwa przetargu:

Przetarg nieograniczony na „Dostawę ciągnika rolniczego z wymiennym osprzętem do odśnieżania i koszenia trawy.”

Data publikacji: 2012-07-24
Wprowadził(a):
Ilość odsłon: 177

OGŁOSZENIE

ZARZĄD SPÓŁKI Z O.O. „PORT LOTNICZY GDAŃSK”
W sprawie
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na:
„Dostawę ciągnika rolniczego z wymiennym osprzętem do odśnieżania i koszenia trawy.”

Przetarg nieograniczony w rozumieniu Zarządzenia nr 33/2010 Zarządu Spółki – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z dnia 30.03.2010r. w sprawie opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. dotyczących zawierania umów dla zadań nie objętych współfinansowaniem ze środków funduszy Unii Europejskiej.


1. Dane Zamawiającego.
Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. 80 – 298 Gdańsk, ul. Słowackiego 200.
Tel. +48 58 348 11 54.
Faks +48 58 345 22 83.
Ogólny adres internetowy podmiotu Zamawiającego : www.airport.gdansk.pl

2. Krótki opis przedmiotu Dostawy.
Zakres dostawy obejmuje :
- Ciągnik rolniczy o mocy znamionowej silnika min. 150 kM.
- Pług odśnieżny lemieszowy (szerokość odśnieżania min. 3,3 m).
- Pług odśnieżny wirnikowy (szerokość odśnieżania min. 2,40 m).
- Ładowacz czołowy (udźwig min. 2 t).
- Kosiarka ze zbiornikiem na koszoną trawę.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 3 do Regulaminu Przetargu.

3. Pożądany termin Dostawy.
Termin wykonania zamówienia do 10.11.2012 roku.

4. Opis warunków udziału w postępowaniu.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia na równych warunkach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność gospodarczą na podstawie właściwych przepisów, spełniające warunki udziału w przetargu.
Warunkiem udziału w przetargu jest należyte wykonanie co najmniej 5 dostaw ciągników rolniczych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 złotych netto każda. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia wraz z ofertą referencji potwierdzających należyte wykonanie ww dostaw.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia-nie spełnia”.
Oferta powinna zawierać cenę dostarczenia przedmiotu zamówienia podaną w PLN, cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. Cena podana w ofercie ma charakter ryczałtowy i obejmować winna wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
Każdy Uczestnik Przetargu może złożyć tylko jedną ofertę.

5. Kryteria oceny i ich znaczenie.

Ocenia poszczególne oferty kierując się następującymi kryteriami, wraz z przypisaną
im liczbą punktów w skali od 1 do 100 punktów, która określa znaczenie tych
kryteriów :

a) Najniższa cena – od 1 do 100 punktów,

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przewidzianym w dokumentacji przetargowej i która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.


6. Termin i miejsce składania ofert.
Pisemne oferty w zamkniętej kopercie z napisem Przetarg na „Dostawę ciągnika rolniczego z wymiennym osprzętem do odśnieżania i koszenia trawy.”, należy składać do dnia 09.08.2012 roku, do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk – sekretariat II p
7. Termin i miejsce otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w obecności przedstawicieli oferentów dnia 09.08.2012 roku, o godz. 1005 w siedzibie Zamawiającego, ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk – sala konferencyjna na parterze.

8. Kontakt z Zamawiającym.
Osoba upoważniona do kontaktu w dni robocze od dnia ukazania się ogłoszenia, Grzegorz Trzoska Kierownik Działu Eksploatacji.
tel. 058/348-11-28,
tel. kom. 0-602-575-502.

9. Informacje dodatkowe

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji uzupełniających oraz prawo do unieważnienia przetargu, w szczególności w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że udzielenie Zamówienia nie leżałoby w interesie Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności prawnej i finansowej za przygotowanie ofert przez uczestników przetargu.

Formularz ofertowy (pobierz.doc)

Opis przedmiotu zamówienia (pobierz.doc)

Regulamin Przetargu (pobierz.doc)

Umowa dostawy (pobierz.doc)

Kontakt