Gdańsk 9 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język
  Data publikacji: 2010-01-11
  Wprowadził(a):
  Udostępnij:
  A A A

  Gdańsk, dnia 11.01.2010 roku                                                                                                                                                                      L.dz. 146/10

  Dotyczy: postępowania przetargowego na Ubezpieczenie Inwestycji polegającej na rozbudowie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy.

  Szanowni Państwo,

  Działając na podstawie § 3 ust. 4 Zarządzenia nr 2/2009 Zarządu Spółki – Port Lotniczy Gdańsk
  Sp. z o.o. z dnia 02.11.2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi, do których nie znajdują zastosowania przepisy ustawy – Prawo Zamówień Publicznych oraz sprzedaży środków trwałych, Zamawiający – Port Lotniczy Gdańsk
  Sp. z o.o. przekazuje odpowiedzi na pytania, które wpłynęły od Wykonawców w przedmiotowym przetargu.

  Pytanie nr 1
  dot. Rozdział XVI SIWZ:

  Pkt. 4 – prosimy o zastąpienie niniejszego punktu treścią „Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w umowie polegających na zwiększeniu wartości ubezpieczanej inwestycji lub wydłużeniu okresu w przypadkach wykraczających m.in. poza klauzule automatycznego wzrostu wartości kontraktu (jednak nie więcej niż 30% od wartości wstępnie zakontraktowanych robót) oraz automatycznego przedłużenia okresu ubezpieczenia (jednak okres trwania całej Inwestycji nie więcej niż 4 lata i jednocześnie przedłużenia poszczególnych kontraktów nie więcej niż o 12 miesięcy od wstępnie zakontraktowanego okresu ubezpieczenia dla każdego z kontraktów z osobna).”
  Ewentualnie prosimy o informację jaki tryb wprowadzania zmian do umowy przewiduje zamawiający, w szczególności w jakim zakresie ubezpieczyciel będzie jako strona umowy miał możliwość akceptacji lub odrzucenia zmian w umowie?

  Odpowiedź:
  Patrz Zmiana SIWZ nr 2 z dnia 11.01.2010 r. Zmiany do Umowy przewidziane w Rozdziale XVI pkt 4 SIWZ będą wprowadzane poprzez zawarcie przez Strony stosownego Aneksu.

  Pytanie nr 2
  Pkt. 5 - Prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia, iż w przypadku przekroczenia wartości lub okresu inwestycji ponad wartości ustalone w pkt. 4 stawki będą mogły podlegać renegocjacji.

  Odpowiedź:
  Patrz odpowiedź na Pytanie nr 1.

  Pytanie nr 3
  dot. ZAŁĄCZNIK NR 1:

  Opis przedmiotu zamówienia:
  Prosimy o podanie rozbicia szacowanej wartości inwestycji tj. 314.245.000,00 zł na 6 kwot dotyczących poszczególnych kontraktów wchodzących w zakres niniejszej inwestycji.

  Odpowiedź:
  Zgodnie ze Zmianą nr 2 SIWZ z dnia 11.01.2010 r. Zamawiający zmodyfikował szacunkową wartość Inwestycji, określając jej wysokość na kwotę 331.337.889,00 zł netto. Obecnie Zamawiający nie może podać wartości poszczególnych kontraktów wchodzących w skład Inwestycji. Informacyjnie można podać jedynie, iż w przetargu na Budowę drogi kołowania za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę Skanska S.A. wskazującą cenę netto 44.984.473,00 zł, natomiast postępowanie przetargowe dotyczące kontraktu na Budowę nowego terminala pasażerskiego (którego wartość jest najwyższa spośród kontraktów wchodzących w zakres Inwestycji) jeszcze nie zostało zakończone. Spośród złożonych w tym przetargu ofert, dwie które uzyskały największą liczbę punktów, wskazują cenę netto w wysokości odpowiednio: 153.481.062,00 zł oraz 154.147.500,00 zł.

  Pytanie nr 4

  Prosimy o podanie szacowanych okresów realizacji (planowana wstępnie data rozpoczęcia i zakończenia robót) dla każdego z kontraktów z osobna.

  Odpowiedź:
  Szacunkowe okresy realizacji kontraktów wchodzących w skład Inwestycji:
  1. Budowa nowego drugiego terminala pasażerskiego – 01.03.2010– 29.02.2012
  2. Budowa płyty postojowej przedterminalowej – 01.03.2010 – 30.06.2011
  3. Budowa drogi kołowania – 01.02.2010 – 30.06.2011
  4. Budowa stanowiska do odladzania – 01.05.2010 – 30.06.2011
  5. Budowa systemu odprowadzania wód opadowych – 01.04.2010 – 30.04.2011
  6. Budowa budynku biurowego dla potrzeb Straży Granicznej i Urzędu Celnego -1.07.2010 – 31.12.2011.
  7. Dostawa i montaż systemu kontroli bezpieczeństwa wraz z systemem EDS – 01.05.2010 – 29.02.2012.
  8. Dostawa i montaż systemu informacji lotniczej FIS – 01.08.2010 – 29.02.2012.


  Pytanie nr 5
  Prosimy o aktualny plan sytuacyjny inwestycji / Zestawienie głównych robót do wykonania w ramach poszczególnych kontraktów / Krótki opis głównych technologii budowy/montażu w poszczególnych kontraktach.

  Odpowiedź:
  Aktualny plan sytuacyjny Inwestycji zostanie umieszczony na stornie internetowej Zamawiającego i przesłany do Wykonawców pocztą.

  Zamawiający przedstawia zestawienie głównych robót do wykonania w ramach poszczególnych kontraktów oraz krótki opis głównych technologii budowy/montażu w poszczególnych kontraktach.

  Płyta postojowa PPS
  Przyjęto następujące konstrukcje nawierzchni:
  • nawierzchnie w strefie bezpieczeństwa DK (A6) z betonu asfaltowego,
  • nawierzchnie w strefie postoju samolotów i DK płytowej z betonu cementowego,
  • nawierzchnie jezdni manewrowej dla pojazdów technicznych i autocystern paliwowych – z betonowej kostki brukowej,
  • chodniki również z betonowej kostki brukowej.
  Zakres prac:

  1. Roboty przygotowawcze
  W ramach robot przygotowawczych należy usunąć kolizje projektowanych obiektów z istniejącą infrastrukturą:
  • likwidacja składowiska śmieci,
  • rozbiórka nawierzchni ulicy Słowackiego, płyta nie będzie na Słowackiego
  • rozbiórki nawierzchni parkingów,
  • rozbiórka kolektorów deszczowych.

  2. Roboty ziemne
  Podstawowe roboty ziemne dotyczą głównie wykopów pod koryta nawierzchni sztucznych.
  Część gruntu mineralno-organicznego z wierzchniej warstwy robót będzie wykorzystana do wykonania nasypów na poboczach trawiastych PPS. Natomiast pozostały nadmiar gruntu będzie wywieziony na odkład poza granice lotniska.

  3. Przepusty kablowe. kanalizacja kablowa
  Dla potrzeb ułożenia i zabezpieczenia kabli energetycznych przewidziano kanalizację kablową z rur PE (PVC) o średnicy 110 mm wraz ze studniami kablowymi ułożoną na głębokości ok. 1 m poniżej niwelety nawierzchni.

  4. Oznakowanie poziome i pionowe
  Oznakowanie poziome PPS związane jest z malowaniem znaków:
  • linii osi,
  • poprzeczek zatrzymania na skrzyżowaniu z inną DK,
  • poprzeczek stop na stanowisku postojowym,
  • oznaczenie kierunku i numeru stanowiska postojowego samolotu na PPS przyległej do DK.

  5. Roboty wykończeniowe
  Roboty powyższe będą polegały na plantowaniu poboczy PPS po robotach ziemnych w pasie 5 - 10 m od krawędzi, a następnie wysianie mieszanki traw na warstwie humusowej wykorzystanej z wykopów, w ilości 1,5 kg/ar.

  Budowa drugiego terminalu pasażerskiego
  Zakres prac i technologia:
  • Prace budowlane – Budynek zostanie wykonany w konstrukcji żelbetowo-stalowej:
  o część żelbetowa -słupowo-płytowa i ścianowo-płytowa z żelbetowymi ścianami konstrukcyjnymi oraz tarczami;
  o część stalowa – słupy główne składają się z żelbetowego pnia sztywno zamocowanego w fundamencie, który jest zakończony gałęziami z rur stalowych. Dźwigary stalowe bezprzekątniowe usztywnione stężeniami przyległych połaci dachowych. Płatwie stalowe, w większości o załamanej osi pręta. Konstrukcje wsporczą fasady tworzą słupy, rygle i stężenia.
  • Prace instalacyjne - Terminal zostanie przyłączony do istniejącej i projektowanej miejskiej sieci inżynieryjnej w zakresie:
  o wody zimnej
  o kanalizacji sanitarnej i deszczowej deszczówka będzie portu lotniczego
  o energetyki
  o ciepła
  o telekomunikacji
  • Prace wykończeniowe – standard zgodnie z dokumentacją – ściany działowe zostaną wykonane z bloczków silikatowych lub w technologii karton-gips.
  • Zagospodarowanie terenu - elementami małej architektury nowego terminala będą w szczególności: oznakowanie informacyjne strefy podjazdu oraz parkingów, przystanki autobusowe, parkomaty, ławki, oświetlenia terenów zewnętrznych strefy miejskiej itd.

  Budowa drogi kołowania i stanowiska do odladzania

  Zakres prac:
  Prace budowlane
  Całkowita grubość konstrukcji nawierzchni drogi kołowania wyniesie 105 cm. Budowa drogi kołowania polega na wykonaniu robót ziemnych w korytach nawierzchni. Nawierzchnie drogi kołowania zostaną wykonane z betonu asfaltowego. Wody opadowe będą spływały do nowego systemu. Wzdłuż krawędzi dróg kołowania zaprojektowano światła krawędziowe.

  Stanowisko do odladzania zostanie wykonane w podobnej technologii. Doprowadzenie preparatów odladzających wykonane zostanie w postaci ramy w konstrukcji stalowej na fundamencie zakotwionym w gruncie, wykonanej z kształtek stalowych, głównie kątowników, zabezpieczonych antykorozyjnie. Do magazynowania preparatu przeznaczone są 2 zbiorniki po 20 m3 każdy.

  Po ułożeniu nawierzchni przewidziano również wykonanie oznakowania poziomego, a także roboty wykończeniowe związane z zagospodarowaniem terenu.

  Budowa systemu odprowadzania wód opadowych

  Zakres prac:
  1. Wykonanie nowej sieci kanalizacji deszczowej z odpływem do istniejących odbiorników,
  2. Wyposażenie projektowanej sieci w system zbiorników retencyjnych w celu uśrednienia intensywności odpływu,
  3. Wykonanie zbiorników do biodegradacji wód spływających z obszarów wymagających odmrażania w okresie zimowym, przy zastosowaniu preparatów ulegających biodegradacji w czasie 5-cio dniowego przetrzymania,
  4. Wykonanie nowych ciągów drenarskich, wzdłuż projektowanych nowych ciągów deszczowych, z włączeniem do istniejącej sieci przeznaczonej na sieć drenażową.
  W ramach obecnego zadania inwestycyjnego realizowane będą urządzenia zlewni Nr 3, Nr 4 i Nr 7, przyjmujące spływy z drogi startowej, drogi kołowania z drogami zejścia, terminale: istniejący i projektowany, płyty postojowe i drogi oraz stanowisko odladzania statków powietrznych.

  Budowa budynku biurowego dla potrzeb Straży Granicznej i Urzędu Celnego

  Zakres prac:
  Koncepcja budowy budynku biurowego bazuje na klasycznych, sprawdzonych na rynku technologiach budowlanych wzbogaconych o nowoczesne trendy w technikach wentylacyjnych.

  Obiekt został zaplanowany jako podpiwniczony plus trzy kondygnacje nadziemne. Ze względu na ograniczenia wysokościowe oraz nawiązanie do otoczenia dach zaplanowano jako stropodach płaski, niewentylowany.

  Obiekt został zaprojektowany jako kondygnacyjny, podłużny ze ścianami nośnymi wykonanymi w technologii murowanej z pustaków konstrukcyjnych typu Porotherm o grubości 24 cm. W przestrzeniach wolnych (hole itp.) zaplanowano słupy żelbetowe, na których zostaną wsparte stropy żelbetowe wykonane w technologii płyt krzyżowo zbrojonych ze względu na skomplikowany kształt budynku. Elewacja zewnętrzna będzie zrealizowana w formie tynku mineralnego na siatce mocowanej do warstwy docieplenia ścian nośnych materiałem izolacyjnym w postaci styropianu o grubości 2 x 6 cm. Ściany działowe zaprojektowano jako murowane z pustaków lekkich o grubości 12 cm .

  Wykończenie ścian wewnętrznych zostanie wykonane poprzez tynkowanie tradycyjne. Na każdej z kondygnacji zaprojektowano sufity podwieszane, nad którymi poprowadzone będą instalacje strukturalne ze szczególnym uwzględnieniem wentylacyjnych. Stolarka okienna z tworzyw sztucznych bezołowiowych w konstrukcji 5–komorowej z oszkleniem trójszybowym, selektywnym, zapewniająca ponadnormatywne parametry izolacyjności cieplnej dla ograniczenia strat energii cieplnej w zimie i minimum przepuszczalności promieniowania podczerwonego od słońca w lecie.

  Pytanie nr 6
  Ubezpieczenie ryzyk budowy i montażu:
  pkt. 2.1 dot. Ubezpieczonego:
  w celu uniknięcia wątpliwości w interpretacji zapisu (i/lub) prosimy o wstawienie spójnika „i” zamiast przecinka w zdaniu „a wartość ich prac ujęta została w poszczególnej wartości kontraktu i mieści się w całości wartości Inwestycji”.

  Odpowiedź:
  Patrz Zmiana SIWZ nr 2 z dnia 11.01.2010 r.

  Pytanie nr 7
  pkt. 3 dot. okresu ubezpieczenia
  Prosimy o wprowadzenie zapisu, że ochrona ubezpieczeniowa kończy się z upływem okresu ubezpieczenia (z uwzględnieniem możliwości przedłużenia wg pozostałych postanowień SIWZ), z chwilą oddania obiektu/jego części do użytkowania lub z chwilą odbioru końcowego obiektu/jego części w zależności, które z tych zdarzeń nastąpiło szybciej.
  Powyższe z uwzględnieniem ochrony na podstawie klauzul dodatkowych 003, 004, 116/1, 201.

  Odpowiedź:
  Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu i ponownie wskazuje, iż ochrona ubezpieczeniowa kończy się z chwilą przekazania obiektu do użytkowania (z uwzględnieniem możliwości przedłużania wg postanowień SIWZ) i na taki okres ubezpieczenia polisa powinna być ważna.

  Pytanie nr 8
  3.1) Prosimy o wprowadzenie dodatkowego zapisu, że „odpowiedzialność ubezpieczyciela będzie trwać do dnia przekazania obiektu do użytkowania, a ostatecznie skończy się z upływem okresu ubezpieczania, chyba że stosunek ubezpieczania wygaśnie przed tym terminem”?

  Odpowiedź:
  Zgodnie z punktem 3.1) Załącznika nr 1 do SIWZ odpowiedzialność ubezpieczyciela w odniesieniu do każdego kontraktu wchodzącego w zakres Inwestycji będzie trwać do dnia przekazania obiektu do użytkowania, z zastrzeżeniem klauzul okresu gwarancyjnego, konserwacji rozszerzonej, okresu prób i testów maszyn i instalacji oraz klauzuli przedłużenia okresu ubezpieczenia, która może znaleźć zastosowanie w przypadku upływu okresu ubezpieczenia.

  Pytanie nr 9
  4) Prosimy o informacje jakie zabezpieczenia przeciwkradzieżowe będą ustanowione w przypadku przerw w pracach budowlanych?

  Odpowiedź:
  Zamawiający zobowiąże Wykonawcę do zabezpieczeń w postaci: ogrodzenia, oświetlenia i stałego dozoru placu budowy.

  Pytanie nr 10
  pkt. 5.1.2-4 oraz 5.2:
  Prosimy o potwierdzenie, iż ustalone sumy odnoszą się do wszystkich kontraktów łącznie, a zapis „w okresie ubezpieczenia” oznacza w okresie ubezpieczenia całej inwestycji, a nie każdego z kontraktów z osobna.

  Odpowiedź:
  Zamawiający potwierdza powyższe.

  Pytanie nr 11
  pkt. 8 dot. klauzul
  Prosimy o modyfikację zapisu, iż w przypadku pozycji gdzie nie wskazano mniejszych limitów odpowiedzialności obowiązują limity „do wartości zakontraktowanych robót” dla każdego kontraktu, a nie w wysokości „sumy ubezpieczenia”. Prosimy o korektę we wszystkich klauzulach gdzie SIWZ powołuje się na limit w odniesieniu do sumy ubezpieczenia.

  Odpowiedź:
  Patrz Zmiana SIWZ nr 2 z dnia 11.01.2010 r.

  Pytanie nr 12
  pkt. 8.4
  kl. 006 – Prosimy o wyjaśnienie co oznacza wyrażenie: ”stawki roboczogodzin i koszty „ponadnormatywne” pokrywane niezależnie od średnich stawek i kosztów rynkowych”. Czy oznacza to brak możliwości po stronie ubezpieczyciela oceny celowości i zasadności wielkości tych kosztów w świetle stawek powszechnie stosowanych na rynku budowlanym? Jeżeli tak, to prosimy o wprowadzenie ograniczenia wypłacanego w ten sposób świadczenia do 20 % ponad ceny rynkowe.

  Odpowiedź:
  Patrz Zmiana SIWZ nr 2 z dnia 11.01.2010 r.

  Pytanie nr 13
  pkt. 8.5
  kl. 100 – Prosimy o wprowadzenie zapisu, że ochrona dla przetestowanego obiektu/jego części/maszyny kończy się po zakończeniu okresu testów z chwilą oddania obiektu/jego części/maszyny do użytkowania lub z chwilą odbioru końcowego obiektu/jego części/maszyny w zależności, które z tych zdarzeń nastąpiło szybciej.

  Odpowiedź:
  Zamawiający nie przewiduje zmiany SIWZ w powyższym zakresie.

  Pytanie nr 14
  8.9) Prosimy o informacje jakie zamawiający przewiduje rodzaje (w tym maksymalną wartość jednostkową) elementów budowlanych lub montażowych, które w zakresie przedmiotowego kontraktu będą podlegać pod klauzulę Faulty parts?

  Odpowiedź:
  Zamawiający podał limit i w chwili obecnej nie ma szczegółowej wiedzy na temat maksymalnych wartości jednostkowych.

  Pytanie nr 15
  pkt. 8.10
  kl. 116/1 – Prosimy o wykreślenie zapisu z klauzuli o zakresie pełnym, a pozostawienie jedynie wymogu dotyczącego wymienionych ryzyk lub potwierdzenie, iż pomimo zapisu w klauzuli o zakresie pełnym nie będzie wymagany zakres szerszy niż minimalny zakres ryzyk, które zostały wymienione.

  Odpowiedź:
  Zamawiający informuje, że zakres pełny jest w klauzuli zdefiniowany i ponownie podaje, że jest to zakres minimalny wymagany, zawsze może być zaproponowany zakres szerszy.


  Pytanie nr 16
  pkt. 8.11-12
  kl. 119, kl 120 - Prosimy o zdefiniowanie pojęcia „szkody powierzchniowe”, prosimy o nie rozszerzanie ochrony dla szkód powierzchniowych spowodowanych wibracjami.

  Odpowiedź:
  Zgodnie ze Zmianą SIWZ nr 2 z dnia 11.01.2010 r., Zamawiający zmienił limit dla szkód powierzchniowych (jako szkody, które nie są szkodami o zagrożeniu katastrofy budowlanej) do wartości 100.000,00 zł.

  Pytanie nr 17
  pkt. 8.13
  kl. 201 - prosimy o wykreślenie słów „tj. od dnia przekazania obiektu do użytkowania bez względu na wcześniejsze dokumenty potwierdzające wykonanie prac (np. częściowe lub całkowite dla jakiejkolwiek części obiektu) i przejęcie ich wykonania.” i zastąpienie zwrotem „tj. z chwilą oddania obiektu/jego części do użytkowania lub z chwilą odbioru końcowego obiektu/jego części w zależności, które z tych zdarzeń nastąpiło szybciej.”

  Odpowiedź:
  Zamawiający nie przewiduje Zmiany SIWZ w powyższym zakresie.

  Pytanie nr 18
  pkt. 10.1
  Klauzula przywrócenia - Prosimy o wykreślenie klauzuli przywrócenia lub wprowadzenie limitu dl klauzuli w zmienionej postaci: 20% wartości szkody, nie więcej niż 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

  Odpowiedź:
  Patrz Zmiana SIWZ nr 2 z dnia 11.01.2010 r.

  Pytanie nr 19
  pkt. 10.7
  Prosimy o zastąpienie klauzulę następującą treścią (zgodną z k.c.): „Strony postanowiły, że ubezpieczyciel pokryje koszty poniesione w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne”.
  Jeżeli powyższe jest niemożliwe to prosimy o uwarunkowanie pokrycia ww. kosztów od zaistnienia szkody tzn. brak zwrotu kosztów jeśli szkoda nie zaistniała.
  lub prosimy o zastrzeżenie, iż jeśli szkoda nie zaistniała to klauzula nie ma zastosowania do kosztów poniesionych na zapobieżenie ewentualnej szkodzie z kl. ryzyka projektowego (115), ryzyka producenta (200), kl. wadliwego elementu oraz klauzuli okresu gwarancyjnego (201) tj. np. nie będą zwracane koszty poniesione na naprawę wady projektowej w przypadku, gdy szkoda nie zaistniała.

  Odpowiedź:
  Patrz Zmiana SIWZ nr 2 z dnia 11.01.2010 r.

  Pytanie nr 20
  pkt. 10.8-9
  klauzula reprezentantów dot. Sekcji I oraz dot. Sekcji II

  Proponujemy zastąpić klauzulę następującą treścią:” Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy ubezpieczenia strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody wyrządzone umyślnie przez pracowników lub podwykonawców osób objętych ubezpieczeniem.
  1. Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody wyrządzone umyślnie przez podmioty inne, niż wskazane w ust. 1 powyżej oraz wyrządzone umyślnie przez pracowników lub podwykonawców, jeżeli są oni członkami zarządu lub prokurentami ubezpieczającego (ubezpieczonego), kierownikami budowy danego kontraktu.
  2. Z dniem wypłaty odszkodowania przechodzi na Ubezpieczyciela przysługujące osobie objętej ubezpieczeniem roszczenie do podwykonawcy odpowiedzialnego za szkodę, do wysokości wypłaconego odszkodowania.".
  Prosimy o uwzględnienie organów zarządczych również innych podmiotów mogących występować jako Ubezpieczeni niż tylko spółek kodeksu handlowego - proponujemy:
  a) w przedsiębiorstwach państwowych – dyrektora lub jego zastępców,
  b) w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych – członków zarządu lub prokurentów,
  c) w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych – komplementariuszy lub prokurentów,
  d) w spółkach jawnych – wspólników lub prokurentów,
  e) w spółkach partnerskich – partnerów lub członków zarządu lub prokurentów,
  f) w spółkach cywilnych – wspólników,
  g) w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach – członków zarządu;
  oraz
  h) kierownika budowy (dot. Sekcji I oraz Sekcji II)

  Odpowiedź:
  Patrz Zmiana SIWZ nr 2 z dnia 11.01.2010 r.

  Pytanie nr 21
  pkt. 10.18
  Kl. znaleziska - Prosimy o obniżenie limitu do 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia

  Odpowiedź:
  Patrz Zmiana SIWZ nr 2 z dnia 11.01.2010 r.

  Pytanie nr 22
  pkt. 10.20
  Kl. ubezpieczenia kradzieży mienia zamontowanego / zainstalowanego – prosimy o ustalenie limitu w ramach sumy ubezpieczenia oraz potwierdzenie, iż klauzula dotyczy wyłącznie mienia ubezpieczonego w ramach ubezpieczonych kontraktów i zainstalowanego podczas prowadzenia prac budowlano/montażowych.
  Prosimy o wprowadzenie wymogu stałego dozoru placu budowy przez pracowników Ubezpieczonego lub profesjonalną firmę ochroniarską.

  Odpowiedź:
  Zamawiający potwierdza iż chodzi o mienie zainstalowane/zamontowane podczas prowadzenia prac budowlano - montażowych. Patrz Zmiana SIWZ nr 2 z dnia 11.01.2010 r.

  Pytanie nr 23
  pkt. 11. Pozostałe postanowienia umowy ubezpieczenia:
  Zmiany zgodnie z powyższymi propozycjami.
  Prosimy o dopisanie, iż po podpisaniu każdego z 6 kontraktów Ubezpieczyciel otrzyma od Ubezpieczającego aktualną kopię harmonogramu rzeczowo-finansowego zakontraktowanych robót.

  Odpowiedź:
  Zamawiający potwierdza, że po podpisaniu każdego z kontraktów wchodzących w skład Inwestycji Ubezpieczyciel otrzyma od Zamawiającdego aktualną kopię harmonogramu rzeczowo-finansowego zakontraktowanych robót.

  Pytanie nr 24
  Pkt 8.10 kl.116/1 – prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności dla terminala nr 2 do 10.000.000,00 zł (limity na jedno i wszystkie zdarzenia).

  Odpowiedź:
  Zamawiający nie przewiduje Zmiany SIWZ w powyższym zakresie.

  Pytanie nr 25
  Pkt 10.14 kl. Płatności składki –prosimy o doprecyzowanie, iż klauzula ma zastosowanie pod warunkiem, że nie zaszła zmiana ryzyka wg zapisów KC.

  Odpowiedź:
  Zamawiający nie przewiduje Zmiany SIWZ w powyższym zakresie. W niniejszym przypadku nie ma potrzeby odsyłania do obowiązujących przepisów Kodeksu cywilnego.

  Pytanie nr 26
  Pkt 10.15 kl. ekspertów –prosimy o wykreślenie z klauzuli kosztów ustalenia zakresu i rozmiaru szkody.

  Odpowiedź:
  Zamawiający nie przewiduje Zmiany SIWZ w powyższym zakresie.

  Pytanie nr 27
  Pkt 10.16 kl. Milczącego akceptu –prosimy o wykreślenie niniejszej klauzuli.

  Odpowiedź:
  Zamawiający nie przewiduje Zmiany SIWZ w powyższym zakresie.

  Pytanie nr 28
  Pkt 10.17 kl. Obowiązku obrony przed roszczeniami –prosimy o wykreślenie niniejszej klauzuli.

  Odpowiedź:
  Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

  Pytanie nr 29
  Pkt 10.21 kl. Tymczasowej naprawy –prosimy o doprecyzowania, że koszty napraw tymczasowych nie mogą zwiększyć ostatecznych łącznych kosztów naprawy.

  Odpowiedź:
  Zamawiający nie przewiduje Zmiany SIWZ w powyższym zakresie.


  Pytanie nr 30
  W związku z ogłoszonym przetargiem na ubezpieczenie rozbudowy Portu Lotniczego Gdańsk uprzejmie prosimy o rozbicie ogólnej wartości całej inwestycji szacowanej na 314.245.000 zł na sześć planowanych kontraktów lub (jeżeli będą trudności) podanie wartości największego kontraktu - zapewne na budowę nowego Terminalu pasażerskiego, w celu oceny ryzyka.

  Odpowiedź:
  Patrz odpowiedź na pytanie nr 3.

  Pytanie nr 31
  W materiałach przetargowych ubezpieczenia p.n. "Ubezpieczenie Inwestycji polegającej na rozbudowie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy" w załączniku Nr 1 do SIWZ zamieszczone zostały obligatoryjne warunki ubezpieczenia, miedzy innymi klauzule nadmienione w pkt. 8). Sadzimy, ze intencja Państwa było użycie klauzul wg tzw. "standardu monachijskiego".

  Odpowiedź:
  Można zastosować standard monachijski, jednak Zamawiający nie ogranicza tutaj warunków.

  Pytanie nr 32
  Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, ze w pkt. 8), gdzie niektóre klauzule wymienione zostały jedynie skrótowo lub hasłowo, intencja Państwa było faktycznie stosowanie klauzul monachijskich.

  Odpowiedź:
  Można zastosować standard monachijski, jednak Zamawiający nie ogranicza tutaj warunków. Tym niemniej Zamawiający podkreśla, iż wymienia klauzule zgodnie z opisem i obligatoryjnością SIWZ i zapisów z tych klauzul, szczególnie co do limitów i zastrzeżeń, które w treści poszczególnych OWU muszą spełniać wymogi stawiane w SIWZ.

  Pytanie nr 33
  Prosimy również o potwierdzenie, ze przytoczenie ich pełnej treści przez nas jako uzupełnienie naszych OWU do oferty nie będzie sprzeczne z zapisem Rozdziału II - Pkt. 3 mówiącym, ze Wykonawca nie może zmienić treści wymaganych, tj. obligatoryjnych warunków ubezpieczenia.
  Odpowiedź:
  Można zastosować standard monachijski, Zamawiający nie ogranicza tutaj warunków. Zamawiający ponownie podaje, że można stosować treść klauzul z danych OWU Ubezpieczyciela, ale w poszczególnych zapisach treść kl. z OWU nie może być sprzeczna z wymogami stawianymi w SIWZ, w tym w Załączniku nr 1 w pkt. 8.

  Pytanie nr 34
  Czy limity dodatkowe ustalone ponad sumę ubezpieczenia w klauzulach dodatkowych obowiązują łącznie dla wszystkich kontraktów wchodzących w skład
  inwestycji, czy też dla każdego kontraktu jednostkowego oddzielnie? W szczególności chodzi o limit odpowiedzialności w Sekcji II (OC), dla mienia otaczającego, ubezpieczenie wyposażenia i zaplecza budowlanego, koszty zapobieżenia szkodzie.

  Odpowiedź:
  Zamawiający podaje, iż limity dotyczą całej inwestycji, dla OC i mienia otaczającego do całości inwestycji, do wyposażenia i zaplecza budowlanego i kosztach zapobieżenia szkodzie - do poszczególnego kontraktu.

  Pytanie nr 35
  Prosimy o wyjaśnienie intencji w pkt. 8.10 Roboty kontraktowe odebrane lub oddane do eksploatacji:
  - limit szkodowy dla kl. 116/1 dla poszczególnych kontraktów - 5 mln zł. dla
  terminala 2 50 mln zł.
  - limit szkodowy dla kl. 116/1 dla całości inwestycji : bez limitu?

  Odpowiedź:
  Zamawiający podaje, iż nie ustanawiał tutaj osobnego limitu. Jeżeli chodzi o kl.116/1 dla całości inwestycji będzie obowiązywała ewentualna cała wartość wszystkich zrealizowanych kontraktów.

  Pytanie nr 36
  Prosimy o potwierdzenie, że klauzule dodatkowe, dla których nie podano treści w SIWZ przyjmują treść zgodnie z OWU Wykonawcy.

  Odpowiedź:
  Zamawiający nie podaje treści w pkt. 8 a tylko doprecyzowuje treść ewentualnych klauzul wynikających z OWU, które nie mogą być sprzeczne z treścią podaną w SIWZ.


  Niniejsze pismo zostało wysłane również drogą pocztową, a jego treść została opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego.

  Zgodnie z Rozdziałem VI pkt. 2 SIWZ, proszę o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma na numer faksu: +48 58 345 22 83.
  Z poważaniem, Adam Skonieczny - Przewodniczący Komisji Przetargowej

  Szkic sytuacyjny -plik pdf. do pobrania tutaj