Gdańsk -2 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Nazwa przetargu:

  Ubezpieczenie Inwestycji polegającej na rozbudowie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy.

  Data publikacji: 2009-12-23
  Wprowadził(a):
  Udostępnij:
  A A A

  OGŁOSZENIE
  ZARZĄDU SPÓŁKI Z O.O. „PORT LOTNICZY GDAŃSK”
  w sprawie
  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


  Zarząd Spółki z o.o. Port Lotniczy Gdańsk z siedzibą w Gdańsku zaprasza do wzięcia udziału w przetargu na Ubezpieczenie Inwestycji polegającej na rozbudowie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy.


  Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 2/2009 Zarządu Spółki – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z dnia 02.11.2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi, do których nie znajdują zastosowania przepisy ustawy – Prawo Zamówień Publicznych oraz sprzedaży środków trwałych.

  I. Dane Zamawiającego:
  Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.
  ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk
  Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: +48 (58) 345 22 83
  Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Adam Skonieczny
  telefon numer: +48 (58) 348 11 45; fax: +48 (58) 345 22 83.
  Numer NIP: 5220010256 Numer REGON: 010365722
  Strona internetowa Zamawiającego: www.airport.gdansk.pl

  II. Przedmiot Zamówienia:
  Ubezpieczenie Inwestycji polegającej na rozbudowie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy.

  1. Inwestycja obejmuje realizację 6 kontraktów na wykonanie robót budowlanych:
  a. Budowę nowego drugiego terminala pasażerskiego,
  b. Budowę płyty postojowej przedterminalowej,
  c. Budowę drogi kołowania,
  d. Budowę stanowiska do odladzania,
  e. Budowę systemu odprowadzania wód opadowych,
  f. Budowę budynku biurowego dla potrzeb Straży Granicznej i Urzędu Celnego.

  2. Przedmiot zamówienia określa:
    1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),
    2) Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ.
  3. Zamawiający określił wymagane tzw. obligatoryjne warunki oraz dodatkowe tzw. fakultatywne warunki ubezpieczenia – klauzule. Wykonawca nie może zmienić treści wymaganych tj. obligatoryjnych warunków ubezpieczenia opisanych w Załączniku nr 1 do SIWZ .
  4. Wykonawca może zaakceptować dodatkowe tzw. fakultatywne warunki ubezpieczenia przewidziane w Załączniku nr 2 do SIWZ. Wykonawca nie może zmienić treści fakultatywnych warunków ubezpieczenia.
  5. W wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania przetargowego, zostanie zawarta umowa ogólna. Na mocy umowy ogólnej Wykonawca obowiązany będzie objąć ochroną ubezpieczeniową realizację Inwestycji w zakresie każdego z kontraktów na wykonanie robót budowlanych wskazanych w Rozdziale I pkt 4 ppkt 8) SIWZ w oparciu o warunki wskazane w ofercie.
  6. Zawarcie umowy ubezpieczenia zostanie potwierdzone polisą, natomiast odrębnie dla każdego kontraktu na roboty budowlane w ramach Inwestycji Wykonawca wystawi certyfikat ubezpieczenia, który stanowić będzie załącznik do umowy ogólnej. Certyfikat zostanie wystawiony po podpisaniu każdego kontraktu na wykonanie robót budowlanych i ustaleniu wysokości składki za ochronę ubezpieczeniową w ramach jego realizacji, na podstawie podanej w ofercie stawki promilowej (‰) oraz ceny za roboty budowlane wykonywane w ramach danego kontraktu. W certyfikacie zostaną potwierdzone szczegółowe zagadnienia dotyczące rodzaju ubezpieczenia, w tym: opis przedmiotu, zakresu i sum ubezpieczenia, wysokości składki, treść klauzul wymaganych, treść zaakceptowanych klauzul fakultatywnych oraz ogólne warunki ubezpieczenia – zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

  III. Tryb postępowania:
  Przetarg nieograniczony w rozumieniu Zarządzenia nr 2/2009 Zarządu Spółki – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z dnia 02.11.2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi, do których nie znajdują zastosowania przepisy ustawy – Prawo Zamówień Publicznych oraz sprzedaży środków trwałych.

  IV. Termin wykonania Przedmiotu Zamówienia:
  Okres ubezpieczenia ma obejmować okres prowadzonej Inwestycji, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w Załączniku nr 1. Okres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje okres od rozpoczęcia realizacji każdego kontraktu wchodzącego w skład Inwestycji, do czasu przekazania obiektu do użytkowania, z zastrzeżeniem klauzul wydłużających okres ochrony ubezpieczeniowej wskazanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Wstępnie szacuje się, iż okres realizacji Inwestycji rozpocznie się w 1 lutego 2010 i będzie trwać 34 miesiące.

  V. Warunki udziału w postępowaniu.
  1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
    1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
    2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia;
    3) nie znajdują się w sytuacji, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1)-3) Ustawy PZP.

  2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia-nie spełnia”.

  3. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zostały wymienione w SIWZ zamieszonej na stronie internetowej Zamawiającego.

  VI. Termin składania ofert.
  Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 11 stycznia 2010 r. do godz. 12.00
  w siedzibie Zamawiającego - Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200,
  80-298 Gdańsk, Sekretariat - I piętro.

  VII. Termin otwarcia ofert.
  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 stycznia 2010 r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego - Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk.

  VIII. Kryteria wyboru oferty:
  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oraz ich wagą (przy założeniu, że 1 pkt = 1%):
    1) wysokość stawki promilowej (‰) – 80 %
    2) klauzule fakultatywne (negatywne) – 20%

  IX. Informacje dodatkowe.

  1. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia, sposobu przygotowania ofert i zasad prowadzonego postępowania zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  2. Wykonawcy mogą uzyskać dalsze informacje oraz kompletne dokumenty przetargowe na stronie internetowej spółki pod adresem www.airport.gdansk.pl w zakładce „Przetargi”.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w sprawie udzielenia Zamówienia, w szczególności w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że udzielenie Zamówienia nie leżałoby w interesie Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności prawnej i finansowej za przygotowanie ofert przez uczestników przetargu.


  Pliki do pobrania:

  1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - (pobierz SIWZ .pdf)>>

  2) Zarządzenie nr 2/2009 - (pobierz plik .pdf ) >>