Gdańsk, 13OC
A A A
Data publikacji: 2010-09-03
Wprowadził(a):
Ilość odsłon: 151

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia: „Budowa parkingu Zielonego i Czerwonego (etap II / etap III) w Porcie Lotniczym w Gdańsku ”.

Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. przekazuje odpowiedzi na pytania, które wpłynęły od Wykonawców w przedmiotowym przetargu.


Pytanie nr 1
„Proszę o wyjaśnienie, czy w ofercie należy uwzględnić koszt wykonania robót rozbiórkowych objętych projektem „ROZBIÓRKI ISTNIEJĄCYCH NAWIERZCHNI ORAZ UZBROJENIA NA TERENIE PORTU LOTNICZEGO IM.LECHA WAŁĘSY W GDAŃSKU”, gdyż zakres ten nie został wykazany w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Rozdział II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”.
Odpowiedź:
Tak, należy uwzględnić koszt wykonania robót rozbiórkowych, zgodnie z dokumentacją projektową: „ROZBIÓRKI ISTNIEJACYCH NAWIERZCHNI ORAZ UZBROJENIA NA TERENIE PORTU LOTNICZEGO IM.LECHA WAŁESY W GDANSKU”, o której mowa w Załączniku nr 6, ppkt c) do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 2
„Jaki jesttermin związania z ofertą 30 dni jak w umowie, czy 60 dni tak jak podano w specyfikacji”.
Odpowiedź:
Termin związania ofertą wynosi 60 dni, tak jak podano w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.                                                                         


Pytanie nr 3
„Jaka jest wysokość wadium w umowie i specyfikacji podano 50.000,00 zł, jednak słownie wpisano dwieście tysięcy zł”.
Odpowiedź:
Wykonawca przystępując do przetargu powinien wnieść Zamawiającemu wadium w wysokości 50 000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Pytanie nr 4
„W formularzu ofertowym należy wpisać wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy – jaka jest jego wysokość procentowa lub też kwotowa i czy zabezpieczenie to może być udzielone w formie gwarancji ubezpieczeniowych”.
Odpowiedź:
Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy wynosi 10% wartości brutto oferty.

Proszę o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma na numer faksu: +48 58 345 22 83.

Kontakt