Gdańsk, 11OC
A A A

Nazwa przetargu:

BUDOWĘ PARKINGU ZIELONEGO I CZERWONEGO (ETAP II / ETAP III) W PORCIE LOTNICZYM W GDAŃSKU

Data publikacji: 2010-08-16
Wprowadził(a):
Ilość odsłon: 183

OGŁOSZENIE
ZARZĄDU PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK SPÓŁKI Z O.O.
w sprawie
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Zarząd Spółki z o.o. Port Lotniczy Gdańsk z siedzibą w Gdańsku zaprasza do wzięcia udziału w przetargu na:
„Budowę parkingu Zielonego i Czerwonego (etap II / etap III) w Porcie Lotniczym w Gdańsku”

1.Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 33/2010 Zarządu Spółki z o.o. Port Lotniczy Gdańsk, z dnia 30.03.2010roku, w sprawie opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. dotyczących zawierania umów dla zadań nie objętych współfinansowaniem ze środków funduszy Unii Europejskiej, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz sprzedaży środków trwałych (treść Zarządzenia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce „Przetargi”).

I. Dane Zamawiającego:
Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk
Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: +48 58 345 22 83
Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Piotr Szturmowski
telefon: +48 58 348 11 54 faks: +48 58 345 22 83
Numer NIP: 5220010256 Numer REGON: 010365722
Adres podmiotu zamawiającego: www.airport.gdansk.pl.

II. Przedmiot zamówienia:
Budowę parkingu Zielonego i Czerwonego (etap II / etap III) w Porcie Lotniczym w Gdańsku
1. Przedmiot zamówienia określa:
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
2) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (STWiORB) – zał. nr 5 do SIWZ;
3) dokumentacja projektowa – zał. nr 6 do SIWZ.

2. Wykonanie robót budowlanych związanych z budową parkingu Zielonego i Czerwonego (etap II / etap III) w Porcie Lotniczym w Gdańsku:

1.1 Roboty przygotowawcze:
a) zniwelowanie terenu
b) usytuowanie, oznakowanie i wytyczenie tras sieci podziemnych
c) wykopy – odkrycie tras kabli
- dla założenia przepustów
- dla ułożenia rur kanalizacyjnych
- dla ułożenia kabli
d) ułożenie przpustów DVK 110/94 i 75/63
e) wykonanie przepustów typu SRS
f) ułożenie kabli elektrycznych i teletechnicznych

1.2 Roboty ziemne:
a) wykonanie wykopów i nasypów w gruncie III kat.
b) wykopy liniowe o ścianach pionowych pod rurociągi i kolektory
c) wywiezienie nadmiaru lub dowiezienie brakującego gruntu
d) plantowanie gruntu rodzimego
e) wykonanie podsypki, obsypki i zasypki
f) zasypywanie zasypów ręcznie i spycharką 74kW (100KM)
g) formowanie koryt pod nawierzchnie
h) zagęszczanie nasypów ubijakiem mechanicznym,
grunt sypki kat.I-III

1.3 Odwodnienie:
a) ułożenie przed zasypywaniem:
- kanałów z rur kanalizacyjnych poliestrowych ø200,
- kanałów z rur kanalizacyjnych poliestrowych ø250,
- kanałów z rur kanalizacyjnych poliestrowych ø315,
- kanałów z rur kanalizacyjnych poliestrowych ø400
b) zamontowanie:
- studni rewizyjnych z kręgów betonowych ø1200,
- studni rewizyjnych z kręgów betonowych ø1400
- studzienek ściekowych betonowych ø500
c) wykonanie przejść przez ściany betonowe
d) obetonowanie kanałów w pachwinach

1.4 Kanalizacja kablowa:
1.4.1 Instalacja elektryczna / oświetlenie
a) zamontowanie szafki oświetleniowej
- wykop pod fundament i okablowanie
- montaż fundamentu prefabrykowanego
- montaż szafki, ułożenie kabli, uziemienie
b) montaż oświetlenia i zasilania urządzeń bramy wjazdowej
- montaż słupów oświetleniowych i przewodów elektrycznych (wykop, fundament, ułożenie kabli, uziemienie)

1.4.2 Instalacja teletechniczna
a) montaż prefabrykowanych studni rozdzielczych
b) zabezpieczenie podziemnych części studni kablowych
c) montaż kanalizacji kablowej 2 otworowej
d) montaż i rozbieranie barierek ochronnych
e) montaż i rozbieranie znaków drogowych

1.5 Konstrukcja nawierzchni:

1.5.1 Nawierzchnia bitumiczna
a) podłoże gruntowe stabilizowane spoiwem hydraulicznym Rm=1,50Pa, o grubości warstwy 20cm
b) grunt niespoisty stabilizowany cementem Rm=2,50Mpa o grubości warstwy 25cm
c) kruszywo łamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie o grubości warstwy 20cm
d) warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/20mm o grubości warstwy 8cm
e) warstwa ścieralna nawierzchni asfaltowej SMA 0/11mm o grubości warstwy 4cm

1.5.2 Nawierzchnia z kostki betonowej
a) podłoże gruntowe stabilizowane spoiwem hydraulicznym Rm=1,50Pa, o grubości warstwy 20cm
b) grunt niespoisty stabilizowany cementem Rm=2,50Mpa o grubości warstwy 25cm
c) kruszywo łamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie o grubości warstwy 20cm
d) kostka brukowa betonowa o grubości 8cm kolor szary, kształt prostokątny

1.5.3 Krawężniki
a) ławy pod krawężniki z betonu B15
b) krawężnik betonowy 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości warstwy 5cm
c) krawężnik betonowy 12x55cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości warstwy 5cm

1.5.4 Chodniki
a) grunt rodzimy stabilizowany spoiwem hydraulicznym Rm=1,50Pa, o grubości warstwy 20cm
b) grunt niespoisty stabilizowany cementem Rm=2,50Mpa o grubości warstwy 15cm
c) kruszywo łamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie o grubości warstwy 15cm
d) kostka brukowa betonowa o grubości 8cm kolor szary, kształt prostokątny na podsypce cementowo-piaskowej gr.3cm

1.6 Ukształtowanie skarp i zabezpieczenie powierzchni skarp i dna oczka wodnego
a)zmniejszenie powierzchni istniejącego oczka wodnego
b)usunięcie warstwy osadów
c)wykonanie nowych skarp i umocnienie brzegu i dna
d)zagospodarowanie roślinnością ozdobną

1.7 Roboty wykończeniowe:
a) malowanie pasów szerokości 12cm wyznaczających stanowiska postojowe
b) wypełnienie wysepek ziemią urodzajną o grubości warstwy 10cm i obsianie trawą


III. Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony w rozumieniu Zarządzenia nr 33/2010 Zarządu Spółki z o.o. Port Lotniczy Gdańsk, z dnia 30.03.2010roku, w sprawie opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. dotyczących zawierania umów dla zadań nie objętych współfinansowaniem ze środków funduszy Unii Europejskiej, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz sprzedaży środków trwałych.

IV. Termin wykonania Przedmiotu zamówienia: 3 miesiące od daty zawarcia umowy – dla etapów II i III z wyłączeniem fragmentu parkingu oznaczonego kolorem niebieskim pokazanego na załączniku nr 10. Fragment parkingu pokazany na załączniku nr 10 zostanie wykonany w terminie 1-go miesiąca od daty przekazania tego fragmentu placu budowy (nie wcześniejszej niż 15 lipca 2011 roku.)

V. Warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia lub przedstawiają pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania Zamówienia,
2) w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali 3 zamówienia obejmujące roboty budowlane drogowe o wartości netto co najmniej 1 000 000 PLN każde,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, w szczególności posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę, co najmniej 1 000 000 PLN,


2. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie Zamówienia warunki określone w pkt 1 ppkt 1-3 mogą spełniać łącznie.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie na zasadzie spełnia/nie spełnia.

3. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zostały wymienione w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

VI. Termin i miejsce składania ofert.
Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 6 września 2010 roku do godziny 14:00 w siedzibie Zamawiającego – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk, Sekretariat I piętro.

VII. Termin i miejsce otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 września 2010 roku o godz. 14:05 w siedzibie Zamawiającego – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk.

VIII. Kryteria wyboru oferty: najniższa cena – 100%.

IX. Informacje dodatkowe:
1. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia, sposobu przygotowania ofert i zasad prowadzonego postępowania zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Wykonawcy mogą uzyskać dalsze informacje oraz kompletne dokumenty przetargowe na stronie internetowej spółki pod adresem www.airport.gdansk.pl w zakładce ,,Przetargi’’.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w sprawie udzielenia Zamówienia, w szczególności w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że udzielenie Zamówienia nie leżałoby w interesie Zamawiającego.
4. Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania ofert przez uczestników przetargu.

PLIKI DO POBRANIA:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ.zip

2. Załącznik nr 6 do SIWZ (Dokumentacja projektowa) - ZAL6.zip

3. Załączniki do Załącznika nr 7 do SIWZ - ZAL7.zip

Kontakt