Gdańsk -2 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Nazwa przetargu:

  BUDOWĘ PARKINGU ZIELONEGO I CZERWONEGO (ETAP II / ETAP III) W PORCIE LOTNICZYM W GDAŃSKU

  Data publikacji: 2010-08-16
  Wprowadził(a):
  Udostępnij:
  A A A

  OGŁOSZENIE
  ZARZĄDU PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK SPÓŁKI Z O.O.
  w sprawie
  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

  Zarząd Spółki z o.o. Port Lotniczy Gdańsk z siedzibą w Gdańsku zaprasza do wzięcia udziału w przetargu na:
  „Budowę parkingu Zielonego i Czerwonego (etap II / etap III) w Porcie Lotniczym w Gdańsku”

  1.Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 33/2010 Zarządu Spółki z o.o. Port Lotniczy Gdańsk, z dnia 30.03.2010roku, w sprawie opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. dotyczących zawierania umów dla zadań nie objętych współfinansowaniem ze środków funduszy Unii Europejskiej, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz sprzedaży środków trwałych (treść Zarządzenia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce „Przetargi”).

  I. Dane Zamawiającego:
  Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.
  ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk
  Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: +48 58 345 22 83
  Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Piotr Szturmowski
  telefon: +48 58 348 11 54 faks: +48 58 345 22 83
  Numer NIP: 5220010256 Numer REGON: 010365722
  Adres podmiotu zamawiającego: www.airport.gdansk.pl.

  II. Przedmiot zamówienia:
  Budowę parkingu Zielonego i Czerwonego (etap II / etap III) w Porcie Lotniczym w Gdańsku
  1. Przedmiot zamówienia określa:
  1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
  2) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (STWiORB) – zał. nr 5 do SIWZ;
  3) dokumentacja projektowa – zał. nr 6 do SIWZ.

  2. Wykonanie robót budowlanych związanych z budową parkingu Zielonego i Czerwonego (etap II / etap III) w Porcie Lotniczym w Gdańsku:

  1.1 Roboty przygotowawcze:
  a) zniwelowanie terenu
  b) usytuowanie, oznakowanie i wytyczenie tras sieci podziemnych
  c) wykopy – odkrycie tras kabli
  - dla założenia przepustów
  - dla ułożenia rur kanalizacyjnych
  - dla ułożenia kabli
  d) ułożenie przpustów DVK 110/94 i 75/63
  e) wykonanie przepustów typu SRS
  f) ułożenie kabli elektrycznych i teletechnicznych

  1.2 Roboty ziemne:
  a) wykonanie wykopów i nasypów w gruncie III kat.
  b) wykopy liniowe o ścianach pionowych pod rurociągi i kolektory
  c) wywiezienie nadmiaru lub dowiezienie brakującego gruntu
  d) plantowanie gruntu rodzimego
  e) wykonanie podsypki, obsypki i zasypki
  f) zasypywanie zasypów ręcznie i spycharką 74kW (100KM)
  g) formowanie koryt pod nawierzchnie
  h) zagęszczanie nasypów ubijakiem mechanicznym,
  grunt sypki kat.I-III

  1.3 Odwodnienie:
  a) ułożenie przed zasypywaniem:
  - kanałów z rur kanalizacyjnych poliestrowych ø200,
  - kanałów z rur kanalizacyjnych poliestrowych ø250,
  - kanałów z rur kanalizacyjnych poliestrowych ø315,
  - kanałów z rur kanalizacyjnych poliestrowych ø400
  b) zamontowanie:
  - studni rewizyjnych z kręgów betonowych ø1200,
  - studni rewizyjnych z kręgów betonowych ø1400
  - studzienek ściekowych betonowych ø500
  c) wykonanie przejść przez ściany betonowe
  d) obetonowanie kanałów w pachwinach

  1.4 Kanalizacja kablowa:
  1.4.1 Instalacja elektryczna / oświetlenie
  a) zamontowanie szafki oświetleniowej
  - wykop pod fundament i okablowanie
  - montaż fundamentu prefabrykowanego
  - montaż szafki, ułożenie kabli, uziemienie
  b) montaż oświetlenia i zasilania urządzeń bramy wjazdowej
  - montaż słupów oświetleniowych i przewodów elektrycznych (wykop, fundament, ułożenie kabli, uziemienie)

  1.4.2 Instalacja teletechniczna
  a) montaż prefabrykowanych studni rozdzielczych
  b) zabezpieczenie podziemnych części studni kablowych
  c) montaż kanalizacji kablowej 2 otworowej
  d) montaż i rozbieranie barierek ochronnych
  e) montaż i rozbieranie znaków drogowych

  1.5 Konstrukcja nawierzchni:

  1.5.1 Nawierzchnia bitumiczna
  a) podłoże gruntowe stabilizowane spoiwem hydraulicznym Rm=1,50Pa, o grubości warstwy 20cm
  b) grunt niespoisty stabilizowany cementem Rm=2,50Mpa o grubości warstwy 25cm
  c) kruszywo łamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie o grubości warstwy 20cm
  d) warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/20mm o grubości warstwy 8cm
  e) warstwa ścieralna nawierzchni asfaltowej SMA 0/11mm o grubości warstwy 4cm

  1.5.2 Nawierzchnia z kostki betonowej
  a) podłoże gruntowe stabilizowane spoiwem hydraulicznym Rm=1,50Pa, o grubości warstwy 20cm
  b) grunt niespoisty stabilizowany cementem Rm=2,50Mpa o grubości warstwy 25cm
  c) kruszywo łamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie o grubości warstwy 20cm
  d) kostka brukowa betonowa o grubości 8cm kolor szary, kształt prostokątny

  1.5.3 Krawężniki
  a) ławy pod krawężniki z betonu B15
  b) krawężnik betonowy 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości warstwy 5cm
  c) krawężnik betonowy 12x55cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości warstwy 5cm

  1.5.4 Chodniki
  a) grunt rodzimy stabilizowany spoiwem hydraulicznym Rm=1,50Pa, o grubości warstwy 20cm
  b) grunt niespoisty stabilizowany cementem Rm=2,50Mpa o grubości warstwy 15cm
  c) kruszywo łamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie o grubości warstwy 15cm
  d) kostka brukowa betonowa o grubości 8cm kolor szary, kształt prostokątny na podsypce cementowo-piaskowej gr.3cm

  1.6 Ukształtowanie skarp i zabezpieczenie powierzchni skarp i dna oczka wodnego
  a)zmniejszenie powierzchni istniejącego oczka wodnego
  b)usunięcie warstwy osadów
  c)wykonanie nowych skarp i umocnienie brzegu i dna
  d)zagospodarowanie roślinnością ozdobną

  1.7 Roboty wykończeniowe:
  a) malowanie pasów szerokości 12cm wyznaczających stanowiska postojowe
  b) wypełnienie wysepek ziemią urodzajną o grubości warstwy 10cm i obsianie trawą


  III. Tryb postępowania:
  Przetarg nieograniczony w rozumieniu Zarządzenia nr 33/2010 Zarządu Spółki z o.o. Port Lotniczy Gdańsk, z dnia 30.03.2010roku, w sprawie opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. dotyczących zawierania umów dla zadań nie objętych współfinansowaniem ze środków funduszy Unii Europejskiej, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz sprzedaży środków trwałych.

  IV. Termin wykonania Przedmiotu zamówienia: 3 miesiące od daty zawarcia umowy – dla etapów II i III z wyłączeniem fragmentu parkingu oznaczonego kolorem niebieskim pokazanego na załączniku nr 10. Fragment parkingu pokazany na załączniku nr 10 zostanie wykonany w terminie 1-go miesiąca od daty przekazania tego fragmentu placu budowy (nie wcześniejszej niż 15 lipca 2011 roku.)

  V. Warunki udziału w postępowaniu.
  1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia lub przedstawiają pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania Zamówienia,
  2) w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali 3 zamówienia obejmujące roboty budowlane drogowe o wartości netto co najmniej 1 000 000 PLN każde,
  3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, w szczególności posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę, co najmniej 1 000 000 PLN,


  2. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie Zamówienia warunki określone w pkt 1 ppkt 1-3 mogą spełniać łącznie.
  Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie na zasadzie spełnia/nie spełnia.

  3. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zostały wymienione w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

  VI. Termin i miejsce składania ofert.
  Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 6 września 2010 roku do godziny 14:00 w siedzibie Zamawiającego – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk, Sekretariat I piętro.

  VII. Termin i miejsce otwarcia ofert.
  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 września 2010 roku o godz. 14:05 w siedzibie Zamawiającego – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk.

  VIII. Kryteria wyboru oferty: najniższa cena – 100%.

  IX. Informacje dodatkowe:
  1. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia, sposobu przygotowania ofert i zasad prowadzonego postępowania zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  2. Wykonawcy mogą uzyskać dalsze informacje oraz kompletne dokumenty przetargowe na stronie internetowej spółki pod adresem www.airport.gdansk.pl w zakładce ,,Przetargi’’.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w sprawie udzielenia Zamówienia, w szczególności w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że udzielenie Zamówienia nie leżałoby w interesie Zamawiającego.
  4. Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania ofert przez uczestników przetargu.

  PLIKI DO POBRANIA:

  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ.zip

  2. Załącznik nr 6 do SIWZ (Dokumentacja projektowa) - ZAL6.zip

  3. Załączniki do Załącznika nr 7 do SIWZ - ZAL7.zip