Gdańsk, 12OC
A A A

Nazwa przetargu:

SYSTEM STEROWANIA OŚWIETLENIEM NAWIGACYJNYM

Data publikacji: 2010-12-17
Wprowadził(a):
Ilość odsłon: 249

                              
OGŁOSZENIE
ZARZĄDU SPÓŁKI Z O.O. ,,PORT LOTNICZY GDAŃSK’’
w sprawie
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


Zarząd Spółki z o.o. Port Lotniczy Gdańsk z siedzibą w Gdańsku

przy ulicy Słowackiego 200 zaprasza do wzięcia udziału w przetargu na dostawę

pn: „System sterowania światłami nawigacyjnymi".

1.Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 32/2010 Zarządu Spółki – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z dnia 30.03.2010r. w sprawie opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. dotyczących zawierania umów dla zadań objętych współfinansowaniem ze środków funduszy Unii Europejskiej, w tym m.in. z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działania 6.4 oraz 8.4, a także Programu Transeuropejskich Sieci Transportowych TEN-T (treść Zarządzenia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce „Przetargi”).

I. Dane Zamawiającego:
Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk
Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: +48 58 345 22 83
Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Grzegorz Trzoska
telefon: +48 58 348 11 54 faks: +48 58 345 22 83
Numer NIP: 5220010256 Numer REGON: 010365722
Adres internetowy podmiotu zamawiającego: www.airport.gdansk.pl.

II. Przedmiot zamówienia:
"System sterowania światłami nawigacyjnymi" dla Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy w Gdańsku.

1. Przedmiot zamówienia określa:
1) Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ ),
2) Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 3 do SIWZ).

2. Na przedmiot zamówienia składa się:
Dostarczenie, montaż i uruchomienie systemu sterowania światłami nawigacyjnymi w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy w Gdańsku.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje:
 dostawę urządzeń systemu sterowania światłami nawigacyjnymi
 dostawę kabli niezbędnych do realizacji zamówienia
 montaż urządzeń systemu sterowania światłami nawigacyjnymi w poszczególnych obiektach
 układanie kabli w poszczególnych obiektach i istniejącej kanalizacji kablowej
 uruchomienie systemu sterowania światłami nawigacyjnymi
 szkolenia z zakresu eksploatacji i konserwacji systemu sterowania światłami nawigacyjnymi


Wszystkie w/w urządzenia stanowiące Przedmiot Zamówienia powinny spełniać wymagania/standardy określone międzynarodowymi i krajowymi przepisami prawa w zakresie określonym w załączniku nr 3 do SIWZ.

Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony w rozumieniu Zarządzenia nr 32/2010 Zarządu Spółki – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z dnia 30.03.2010r. w sprawie opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. dotyczących zawierania umów dla zadań objętych współfinansowaniem ze środków funduszy Unii Europejskiej, w tym m.in. z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działania 6.4 oraz 8.4, a także Programu Transeuropejskich Sieci Transportowych TEN-T (treść Zarządzenia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce „Przetargi”).

III. Termin wykonania Przedmiotu zamówienia: 31 maja 2011 roku.

IV. Warunki udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia lub przedstawiają pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania Zamówienia,
2) w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia – wykonali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną dostawę i montaż systemu sterowania oświetleniem nawigacyjnym za kwotę netto minimum 400.000 PLN (słownie: 400.000 złotych).
3) w zakresie sytuacji finansowej - posiadają środki finansowe na rachunku w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 400.000 PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych).
4) Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie Zamówienia warunki określone w pkt 1 ppkt 1-3 mogą spełniać łącznie.

2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia dokonywane będą na podstawie dokumentów wymienionych w Rozdziale V, według formuły: spełnia / nie spełnia.

3. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zostały wymienione w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

V. Termin składania ofert.
Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 10.01.2011, do godziny 14:00 w siedzibie Zamawiającego – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk, Sekretariat I piętro.


VI. Termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.01.2011, o godzinie 14:05 w siedzibie Zamawiającego – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk.

VII. Kryteria wyboru oferty: najniższa cena – 100%.

VIII. Informacje dodatkowe:
1.Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia, sposobu przygotowania ofert i zasad prowadzonego postępowania zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2.Wykonawcy mogą uzyskać dalsze informacje oraz kompletne dokumenty przetargowe na stronie internetowej spółki pod adresem www.airport.gdansk.pl w zakładce ,,Przetargi’’.
3.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w sprawie udzielenia Zamówienia, w szczególności w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że udzielenie Zamówienia nie leżałoby w interesie Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności prawnej i finansowej za przygotowanie ofert przez uczestników przetargu.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz.pdf

Załącznik do Załącznika nr 3 do SIWZ - pobierz.zip

Załączniki do Załącznika nr 4 do SIWZ - pobierz.zip

Kontakt