Gdańsk, 21OC
A A A

Nazwa przetargu:

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH - NAPRAWA NAWIERZCHNI NA PŁYCIE POSTOJOWEJ NR 2 ORAZ DRODZE KOŁOWANIA M; REMONT SZWÓW TECHNOLOGICZNYCH NA DRODZE STARTOWEJ I DROGACH DO KOŁOWANIA ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK.

Data publikacji: 2013-08-07
Wprowadził(a):
Ilość odsłon: 207

OGŁOSZENIE
ZARZĄD SPÓŁKI Z O.O. „PORT LOTNICZY GDAŃSK”
w sprawie
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na

"WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH - NAPRAWA NAWIERZCHNI NA PŁYCIE POSTOJOWEJ NR 2 ORAZ DRODZE KOŁOWANIA M; REMONT SZWÓW TECHNOLOGICZNYCH NA DRODZE STARTOWEJ I DROGACH DO KOŁOWANIA ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK."

Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 33/2010 Zarządu Spółki – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z dnia 30.03.2010r. w sprawie opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. dotyczących zawierania umów dla zadań nie objętych współfinansowaniem ze środków funduszy Unii Europejskiej (treść Zarządzenia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce „Przetargi”).
1.Dane Zamawiającego.
Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. 80 – 298 Gdańsk, ul. Słowackiego 200.
Tel. +48 58 348 11 54.
Faks +48 58 345 22 83.
Ogólny adres internetowy podmiotu Zamawiającego : WWW.airport.gdansk.pl
2.Krótki opis przedmiotu Zamówienia.
Zakres prac do wykonania obejmuje roboty budowlane polegające w szczególności na naprawie nawierzchni na płycie postojowej nr 2 oraz drodze kołowania M; remoncie szwów technologicznych na drodze startowej i drogach do kołowania znajdujących się na terenie Portu Lotniczego Gdańsk (oznaczonych kolorem czerwonym na mapie stanowiącej załącznik do dokumentacji przetargowej). Przedmiar robót będący załącznikiem do dokumentacji Przetargowej ma charakter wyłącznie informacyjny.
3.Tryb postępowania
Przetarg nieograniczony w rozumieniu Zarządzenia nr 33/2010 Zarządu Spółki – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z dnia 30.03.2010r. w sprawie opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. dotyczących zawierania umów dla zadań nie objętych współfinansowaniem ze środków funduszy Unii Europejskiej.
4.Pożądany termin wykonania Zamówienia.
Termin wykonania Przedmiotu Zamówienia nie później niż do 11 października 2013 r.
5.Opis warunków udziału w postępowaniu.
Warunkiem udziału w przetargu jest:
a.należyte wykonanie co najmniej 3 robót budowlanych obejmujących naprawę lub remont szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach lotniskowych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy- w tym okresie, o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 złotych netto każda z tych robót,
b.Dysponowania osobą posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno- budowlanej,
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia wraz z ofertą referencji potwierdzających należyte wykonanie ww robót oraz dokumentu potwierdzającego dysponowanie ww osobą ze wskazaniem podstawy dysponowania. Nadto wykonawca do oferty winien dołączyć opis techniczny technologii wykonania prac oraz certyfikaty dopuszczające proponowane materiały dla realizacji przedmiotu zamówienia do stosowania na lotniskach.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia-nie spełnia”.
Cena oferty musi być podana w PLN, cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
Cena podana w ofercie ma charakter ryczałtowy i obejmować winna wszystkie koszty i składniki związane z kompleksowym wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Każdy Uczestnik Przetargu może złożyć tylko jedną ofertę.
5.Kryteria oceny i ich znaczenie.
Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przewidzianym w dokumentacji przetargowej i która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
6.Termin i miejsce składania ofert.
Pisemne oferty w zamkniętej kopercie z napisem Przetarg na "wykonanie robót budowlanych – naprawa nawierzchni na płycie postojowej Nr 2 oraz drodze kołowania M; remont szwów technologicznych na drodze startowej i drogach do kołowania znajdujących się na terenie Portu Lotniczego Gdańsk ", należy składać do dnia 14.08.2013 roku, do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk – sekretariat II p.
7.Termin i miejsce otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w obecności przedstawicieli Uczestników przetargu w dniu 14.08.2013 roku, o godz. 1005 w siedzibie Zamawiającego, ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk – sala konferencyjna na parterze.
8.Kontakt z Zamawiającym.
Osoba upoważniona do kontaktu w dni robocze od dnia ukazania się ogłoszenia, Henryk Szymerkowski Z-ca kier. Działu Eksploatacji i Inwestycji. tel. 058/348-11-35,
tel. kom. 0-604-220-012.
9.Informacje dodatkowe.
1.Wykonawcy mogą uzyskać dalsze informacje oraz kompletne dokumenty przetargowe na stronie internetowej spółki pod adresem www.airport.gdansk.pl w zakładce „Przetargi”.
2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji uzupełniających oraz prawo do unieważnienia przetargu, w szczególności w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że udzielenie Zamówienia nie leżałoby w interesie Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności prawnej i finansowej za przygotowanie ofert przez uczestników przetargu.

Zainteresowani Wykonawcy mogą uzyskać dalsze informacje oraz dokumenty przetargowe - pliki do pobrania:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
2. Wzór formularza ofertowego,
3. Przedmiar robót,
4. Wzór Umowy,
5. Załącznik nr 3 do SIWZ,
6. Lokalizacje prac remontowych.

Kontakt