Gdańsk -2 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Nazwa przetargu:

  Zapytanie o cenę na realizację usługi obejmującej zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż materiałów promujących Projekt 8.4 POIS.08.04.00-00-007/09-00: „Zakup systemów do kontroli bezpieczeństwa pasażerów i bagażu w Porcie Lotniczym w Gdańsku”

  Data publikacji: 2013-12-02
  Wprowadził(a):
  Udostępnij:
  A A A

   

  ZAPYTANIE O CENĘ

   

                  Zapraszam do złożenia oferty na realizację usługi obejmującej zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż materiałów promujących Projekt 8.4 POIS.08.04.00-00-007/09-00: „Zakup systemów do kontroli bezpieczeństwa pasażerów i bagażu w Porcie Lotniczym w Gdańsku”

  Zamówienie poniżej kwoty 14 000 €. Nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010 r. Nr 113, poz. 759). Stosuje się wewnętrzne procedury Portu Lotniczego z Zarządzenia nr 32/2010 Zarządu Portu Lotniczego Gdańsk sp. z.o.o. z dnia 30 marca 2010 roku.

   

   

  Zamawiający:

  Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o
  ul. Słowackiego 200
  80-298 Gdańsk
  tel. (0 58) 348 11 54, fax.(0 58) 345 22 83
  NIP: 522 00 10 256
  Strona WWW: www.airport.gdansk.pl
  E-mail: airport@airport.gdansk.pl

  wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000075422, kapitał zakładowy 125.290.000,00 zł

  1. Przedmiot zamówienia – zaprojektowanie, wykonanie, montaż oraz dostawa materiałów promocyjnych

  (szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1)

   

  1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

   

  3.       Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 30 grudnia 2013 roku

   

  1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający warunki:

  ·         posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  ·         posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w szczególności w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej trzy zamówienia obejmujące dostawę i/lub montaż materiałów promocyjnych o wartości minimum 10.000 zł brutto każde;

  ·         znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

  ·         nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

   

  5.       Dostawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem  oferty.

   

  1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny brutto.

   

  1. Oferta wraz z załącznikami winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Wszystkie strony oferty oraz załączników, musza być podpisane przez osobę (osoby) upewnioną w dokumentach rejestracyjnych firmy lub posiadającą pełnomocnictwo do dokonywania określonych czynności prawnych. W tym przypadku pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty.

   

  1. Każdy Wykonawca winien przedstawić tylko jedna ofertę, pod rygorem odrzucenia wszystkich ofert.

   

  1. Wykonawca złoży ofertę w zaklejonej kopercie składającą się z:

  ·         Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1,

  ·         Oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2,

  ·         Minimum 3 referencji potwierdzających należyte wykonie zamówienia  o którym mowa w pkt. 4. Zapytania o cenę - z podaniem ich przedmiotu, wartości (brutto), dat wykonania i odbiorców. Referencje powinny być dołączone w oryginale lub kopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem”.

   

  1. W/w ofertę należy skierować na adres Zamawiającego wraz z oznaczeniem „Oferta na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż materiałów promujących Projekt 8.4: „Zakup systemów do kontroli bezpieczeństwa pasażerów i bagażu w Porcie Lotniczym w Gdańsku”

   

  1. Termin składania ofert upływa dnia 06.12.2013 roku o godz. 10.00, w sekretariacie Zarządu Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy, ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk,

   

  1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.12.2013 roku o godz. 10.15 w Budynku Zarządu Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy, ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk, Sala konferencyjna.

   

  1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zapytaniu. Wykonawca zobowiązany będzie do podpisania i wysłania do Zamawiającego uzupełnionej umowy w przeciągu 3 dni od daty otrzymania informacji o wyborze Wykonawcy. Na życzenie Wykonawcy Zamawiający udostępni wersję edytowalną umowy.

   

  1. Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców o wyniku postępowania.

   

  1. Zarządzanie nr 32/2010 Zarządu Portu Lotniczego Gdańsk sp z.o.o. z dnia 30 marca 2010 roku dostępne jest na stronie internetowej

  http://www.airport.gdansk.pl/bip/auctions

                                                                                                                            

  Załącznik nr 1

  Załącznik nr 2

  Załącznik nr 3

   

  Projekt „Zakup systemów do kontroli bezpieczeństwa pasażerów i bagażu w Porcie Lotniczym w Gdańsku” realizowany jest w ramach działania 8.4 Bezpieczeństwo i ochrona transportu lotniczego, priorytetu VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013