Gdańsk, 13OC
A A A
Data publikacji: 2010-09-22
Wprowadził(a):
Ilość odsłon: 146

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia: „Budowa parkingu Zielonego i Czerwonego (etap II / etap III) w Porcie Lotniczym w Gdańsku”

Działając na podstawie Zarządzenia nr 33/2010 Zarządu Spółki z o.o. Port Lotniczy Gdańsk, z dnia 30.03.2010roku, w sprawie opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. dotyczących zawierania umów dla zadań nie objętych współfinansowaniem ze środków funduszy Unii Europejskiej, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz sprzedaży środków trwałych informuję, iż zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę Wykonawcy:

Usługi Drogowo-Budowlane i Kanalizacyjne „ARKA BUD” Artur Teclaf
Robakowo 56, 84-242 Luzino

Łączna liczba punktów uzyskana przez w/w Wykonawcę wynosi 100. Jest to największa liczba punktów przyznanych spośród ocenianych ofert. Wyniki oceny ofert poszczególnych Wykonawców przedstawia załączona tabela.   

Pobierz plik:  >>>  WYNIKI OCEN OFERT <<<

Proszę o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma na numer faksu: + 48 58 345 22 83.

Kontakt