Gdańsk 8 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  ZMIANA NR 1 OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ORAZ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

  Powiązane z:

  Ubezpieczenie Inwestycji polegającej na rozbudowie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy.

  Data publikacji: 2010-01-06
  Wprowadził(a):
  Udostępnij:
  A A A

  L.dz. 51/10                                                                                                                                                                                    Gdańsk, 06.01.2010 r.

  Dotyczy: postępowania przetargowego na Ubezpieczenie Inwestycji polegającej na rozbudowie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy.

  ZMIANA NR 1 OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ORAZ
  SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

  Działając na podstawie § 8 Zarządzenia nr 2/2009 Zarządu Spółki – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z dnia 02.11.2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi, do których nie znajdują zastosowania przepisy ustawy – Prawo Zamówień Publicznych oraz sprzedaży środków trwałych, Zamawiający – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. niniejszym zawiadamia o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu na Ubezpieczenie Inwestycji polegającej na rozbudowie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w następującym zakresie.

  1. Zmienia się dotychczasową treść Rozdziału X punkt 1 SIWZ nadając mu następujące brzmienie:

  „1. Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 13 stycznia 2010 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk, Sekretariat - I piętro.”

  2. Zmienia się dotychczasową treść Rozdziału X punkt 3 SIWZ nadając mu następujące brzmienie:

  „3. Oferta musi być opakowana w sposób określony w rozdziale VIII pkt 3 niniejszej SIWZ z dopiskiem „ nie otwierać przed godziną 10.30 dnia 13 stycznia 2010 r.”

  3. Zmienia się dotychczasową treść Rozdziału XI punkt 1 SIWZ nadając mu następujące brzmienie:

  „1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 stycznia 2010 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego - Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk.”

  4. Zmienia się dotychczasową treść Punktu VI Ogłoszenia o zamówieniu, nadając mu następujące brzmienie:


  „Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 13 stycznia 2010 r. do godz. 10.00
  w siedzibie Zamawiającego - Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200,
  80-298 Gdańsk, Sekretariat - I piętro.”

  5. Zmienia się dotychczasową treść Punktu VII Ogłoszenia o zamówieniu, nadając mu następujące brzmienie:

  „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 stycznia 2010 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego - Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk.”

  Niniejsze pismo zostało wysłane również drogą pocztową, a jego treść została opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego.

  Zgodnie z Rozdziałem VI pkt. 2 SIWZ, proszę o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma na numer faksu: +48 58 345 22 83.

  Z poważaniem,

  Adam Skonieczny

  Przewodniczący Komisji Przetargowej