Gdańsk 8 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  ZMIANA NR 2 OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ORAZ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

  Powiązane z:

  Ubezpieczenie Inwestycji polegającej na rozbudowie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy.

  Data publikacji: 2010-01-11
  Wprowadził(a):
  Udostępnij:
  A A A

  L.dz. 146/10                                                                                                                                                                     Gdańsk, dnia 11.01.2010 roku

  Dotyczy: postępowania przetargowego na Ubezpieczenie Inwestycji polegającej na rozbudowie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy.

  ZMIANA NR 2 OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ORAZ
  SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

  Działając na podstawie § 8 Zarządzenia nr 2/2009 Zarządu Spółki – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z dnia 02.11.2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi, do których nie znajdują zastosowania przepisy ustawy – Prawo Zamówień Publicznych oraz sprzedaży środków trwałych, Zamawiający – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. niniejszym zawiadamia o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu na Ubezpieczenie Inwestycji polegającej na rozbudowie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w następującym zakresie.

  1. Zmienia się dotychczasową treść Punktu VI Ogłoszenia o zamówieniu, nadając mu następujące brzmienie:

  „Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 15 stycznia 2010 r. do godz. 10.00
  w siedzibie Zamawiającego - Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200,
  80-298 Gdańsk, Sekretariat - I piętro.”

  2. Zmienia się dotychczasową treść Punktu VII Ogłoszenia o zamówieniu, nadając mu następujące brzmienie:

  „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 stycznia 2010 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego - Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk.”

  3. Zmienia się dotychczasową treść Rozdziału I punkt 4 ppkt 8) SIWZ nadając mu następujące brzmienie:

  „8) „Inwestycja” – inwestycja polegająca na rozbudowie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy obejmująca realizację 8 kontraktów na wykonanie robót budowlanych lub robót montażowych (zwanych dalej „kontraktami na wykonanie robót budowlanych”):
  a) Budowa nowego drugiego terminala pasażerskiego,
  b) Budowa płyty postojowej przedterminalowej,
  c) Budowa drogi kołowania,
  d) Budowa stanowiska do odladzania,
  e) Budowa systemu odprowadzania wód opadowych,
  f) Budowa budynku biurowego dla potrzeb Straży Granicznej i Urzędu Celnego,
  g) Dostawa i montaż systemu kontroli bezpieczeństwa wraz z systemem EDS,
  h) Dostawa i montaż systemu informacji lotniczej FIS.”

  4. Zmienia się dotychczasową treść Rozdziału II punkt 6 SIWZ nadając mu następujące brzmienie:

  „6. Zawarcie umowy ubezpieczenia zostanie potwierdzone polisą, natomiast odrębnie dla każdego kontraktu na roboty budowlane w ramach Inwestycji Wykonawca wystawi certyfikat ubezpieczenia, który stanowić będzie załącznik do umowy ogólnej. Certyfikat zostanie wystawiony po podpisaniu każdego kontraktu na wykonanie robót budowlanych lub montażowych i ustaleniu wysokości składki za ochronę ubezpieczeniową w ramach jego realizacji, na podstawie podanej w ofercie stawki promilowej (‰) oraz wartości danego kontraktu. W certyfikacie zostaną potwierdzone szczegółowe zagadnienia dotyczące rodzaju ubezpieczenia, w tym: opis przedmiotu, zakresu i sum ubezpieczenia, wysokości składki, treść klauzul wymaganych, treść zaakceptowanych klauzul fakultatywnych oraz ogólne warunki ubezpieczenia – zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.”

  5. Zmienia się dotychczasową treść Rozdziału X punkt 1 SIWZ nadając mu następujące brzmienie:

  „1. Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 15 stycznia 2010 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk, Sekretariat - I piętro.”

  6. Zmienia się dotychczasową treść Rozdziału X punkt 3 SIWZ nadając mu następujące brzmienie:

  „3. Oferta musi być opakowana w sposób określony w rozdziale VIII pkt 3 niniejszej SIWZ z dopiskiem „ nie otwierać przed godziną 10.30 dnia 15 stycznia 2010 r.”

  7. Zmienia się dotychczasową treść Rozdziału XI punkt 1 SIWZ nadając mu następujące brzmienie:

  „1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 stycznia 201o r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego - Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk.”

  8. Zmienia się dotychczasową treść Rozdziału XII punkt 3 SIWZ nadając mu następujące brzmienie:

  „3. Cena stanowi sumę składek ubezpieczeniowych ustalonych dla każdego z kontraktów wchodzących w skład Inwestycji. Obliczenie składki ubezpieczeniowej dla danego kontraktu nastąpi poprzez pomnożenie stawki promilowej (‰) wskazanej w ofercie i wartości danego kontraktu, ustalonej po zawarciu przez Zamawiającego kontraktu w wykonawcą robót budowlanych lub montażowych.”


  9. Zmienia się dotychczasową treść Rozdziału XVI punkt 4 SIWZ nadając mu następujące brzmienie:

  „1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania zmian w umowie polegających na rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia lub na odtworzeniu lub zwiększeniu limitów, zmniejszeniu lub zwiększeniu franszyz, zwiększeniu wartości ubezpieczanej inwestycji (jednak nie więcej niż o 30% w stosunku przewidywanej wartości Inwestycji) lub wydłużeniem okresu ubezpieczenia (jednak na okres nie dłuższy niż do 4 lat dla realizacji całej Inwestycji), w przypadkach wykraczających m.in. poza klauzule automatycznego wzrostu wartości kontraktu oraz automatycznego przedłużenia okresu ubezpieczenia.”

  10. Zmienia się dotychczasową treść Załącznika nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia w ten sposób, że w zdaniu:
  „Orientacyjna wartość całej Inwestycji – wszystkie realizowane kontrakty określone w Rozdziale I pkt 4 ppkt 8) SIWZ na roboty budowlane i montażowe: 314.245.000 zł” kwotę 314.245.000 zł zastępuje się kwotą 331.337.889 zł.

  11. Zmienia się dotychczasową treść Załącznika nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia w ten sposób, że w tytule Opis poszczególnych kontraktów wchodzących w zakres Inwestycji po punkcie 6. dodaje się kolejne punkty 7. i 8. w następującym brzmieniu:

  „7. System kontroli bezpieczeństwa wraz z systemem EDS
  System bezpieczeństwa będzie się składał z dwóch elementów:
  A. System urządzeń do wielopoziomowej kontroli bezpieczeństwa bagażu rejestrowanego, który zawiera następujące elementy:
  a. Wysokowydajny, inteligentny system transportu bagaży,
  b. Wielopoziomowy system kontroli bagażu rejestrowanego,
  B. Sprzęt do kontroli bezpieczeństwa pasażerów, bagaży, personelu, i towarów.
  Ad. A System urządzeń do wielopoziomowej kontroli bezpieczeństwa bagażu rejestrowanego
  Kluczowym elementem systemu jest dostosowanie go do potrzeb w zakresie sortownia bagaży, które są sterowane i zarządzane dynamicznie przez komputerowe systemy sterujące. Muszą one charakteryzować się parametrami umożliwiającymi dostosowanie prędkości transportowanych bagaży do możliwości urządzeń prześwietlających. System taki powinien jednocześnie cechować się dużą niezawodnością i elastycznością .
  Planowany system będzie połączony systemem wózkowym przewożącym bagaże. Dzięki tym rozwiązaniom wydajność systemu może wynieść 1.500 – 3.000 bagaży na godzinę.
  W skład kompletu urządzeń do wielopoziomowej kontroli bezpieczeństwa wchodzić będą:
  * 2 urządzenia „EDS” – (System Wykrywania Materiałów Wybuchowych) mające zdolność do wykrywania, i sygnalizowania tego za pomocą alarmu, materiałów wybuchowych umieszczonych w bagażu, niezależnie od materiału, z jakiego wykonany jest bagaż. Urządzenia te będą dodatkowo wyposażone w bramki radiometryczne sygnalizujące automatycznie materiały radioaktywne;
  * 2 stacje robocze I poziomu, pozwalające operatorom kontroli celnej na ocenę 100% bagaży rejestrowanych poprzez pełne ich zobrazowanie;
  * 1 konwencjonalne urządzenie rentgenowskie, posiadające zdolność do zobrazowania materiałów wybuchowych;
  * 6 stacji roboczych II poziomu, pozwalających operatorom kontroli bezpieczeństwa (Straży Granicznej bądź Służby Ochrony Lotniska) na ocenę bagaży zakwestionowanych przez EDS na I poziomie kontroli;
  * 3 stacje robocze III poziomu, pozwalające operatorom kontroli bezpieczeństwa (Straży Granicznej bądź Służby Ochrony Lotniska) na ocenę bagaży zakwestionowanych na II poziomie;
  * 1 konwencjonalne urządzenie rentgenowskie do kontroli bagaży nadwymiarowych, wyposażone w bramką radiometryczną i posiadające zdolność do zobrazowania materiałów wybuchowych oraz do sygnalizowania materiałów radioaktywnych;
  * 1 zestaw przeznaczony do bezpiecznego wywożenia ładunków uznanych za niebezpieczne, umożliwiający w znacznym stopniu bez zbędnych przerw i niepotrzebnych ewakuacji terminala – związanych z zagrożeniem występującym w bagażowni - nieprzerwaną pracę systemu.
  Wszystkie urządzenia służące do kontroli bezpieczeństwa muszą być spięte w jedną sieć oraz wyposażone w opcję TIP (projekcję wirtualnych obrazów zagrożeń) umożliwiającą kontrolę i doskonalenie pracy operatorów kontroli bezpieczeństwa. System transportowy i monitorujący muszą umożliwiać prowadzenie kontroli bezpieczeństwa przez służby ochrony zgodnie z regułą V-ciostopniowej kontroli bagaży, polegającej na zasadzie, iż do operatora pracującego na poziomie wyższym kontroli trafiają tylko obrazy i bagaże zakwestionowane przez EDS na poziomie niższym. Ponadto zaprojektowany system będzie posiadać możliwość skierowania bagaży bezpośrednio na pierwszy zrzut, w przypadku stwierdzenia zagrożenia na III poziomie, w celu umożliwienia ich wywiezienia przy pomocy zestawu do bezpiecznego wywożenia ładunków uznanych za niebezpieczne.
  Kontrola celna prowadzona przez służby celne, otrzyma w projektowanym systemie możliwość oglądu 100% obrazów bagaży, dla wybranych przez operatora kierunków. Bagaże zakwestionowane przez służby celne trafią na stanowisko kontroli manualnej (poziom IV) z uwzględnieniem wcześniejszej kontroli bezpieczeństwa.
  Ponadto układ funkcjonalny systemu musi spełniać następujące warunki:
  * na IV poziomie kontroli poprzez monitory muszą być widoczne wszystkie obrazy bagaży zakwestionowanych wraz z następującymi danymi: nr rejsu, miejsce docelowe, nazwisko pasażera;
  * wszystkie bagaże będą transportowane do sortowni i będą trafiały na tzw. zrzuty. Pierwszy zrzut bagaży do sortowni został przewidziany dla służb ochrony i będą na niego trafiały bagaże tylko i wyłącznie po stwierdzeniu przez operatora, że dany bagaż stanowi zagrożenie. Bagaże tak zakwalifikowane będą wywożone przy pomocy zestawu do bezpiecznego wywożenia ładunków uznanych za niebezpieczne;
  * w przypadku małej ilości bagaży bądź awarii jednego z EDS, przewidziano możliwość pracy systemu na jednym urządzeniu;
  * w przypadku sygnalizowania przez bramki radiometryczne materiałów radioaktywnych, obraz bagażu będzie zapamiętywany i dostępny dla służb kontrolujących, a bagaż będzie automatycznie kierowany na stanowisko kontroli manualnej (IV poziom kontroli).
  Ad. B Sprzęt do kontroli bezpieczeństwa pasażerów, bagaży, personelu, i towarów
  W nowym terminalu zaplanowano zainstalowanie jednego centralnego punktu kontroli bezpieczeństwa pasażerów i ich bagażu podręcznego oraz jednego centralnego punktu kontroli bezpieczeństwa dla personelu wykonującego swoje obowiązki w strefie operacyjnej oraz dla towarów dostarczanych do strefy zastrzeżonej lotniska.
  Rozwiązania takie uznaje się aktualnie jako najbardziej efektywne i zapewniające osiągnięcie wysokiego poziomu kontroli bezpieczeństwa przy jednoczesnej sprawnej i możliwie mało uciążliwej obsłudze.
  Sprawne wypełnianie zadań dla przewidywanej ilości odpraw wymaga zaopatrzenia portu lotniczego w następujący zestaw urządzeń wchodzących w skład stanowisk centralnego punktu kontroli bezpieczeństwa pasażerów i bagażu podręcznego :
  * 11 urządzeń rentgenowskich wykrywających materiały wybuchowe w bagażu podręcznym oraz wyposażonych w rolotok, a także w opcję TIP (projekcję wirtualnych obrazów zagrożeń) umożliwiającą kontrolę i doskonalenie pracy operatorów kontroli bezpieczeństwa;
  * 6 bramek magnetycznych do wykrywania metali;
  * 12 ręcznych wykrywaczy metali;
  * 2 stacjonarne wykrywacze materiałów wybuchowych i narkotyków;
  * 2 przenośne wykrywacze materiałów wybuchowych i narkotyków;
  * 5 monitorów instruktażowych.
  Z kolei wyodrębnienie jednego centralnego punktu kontroli bezpieczeństwa dla personelu wykonującego swoje obowiązki w strefie operacyjnej oraz dla towarów dostarczanych do strefy zastrzeżonej lotniska wymusza zainstalowanie następującego zestawu urządzeń kontrolnych:
  * 1 konwencjonalne urządzenie rentgenowskie do kontroli towarów;
  * 2 konwencjonalne urządzenia rentgenowskie do kontroli przedmiotów wnoszonych przez personel;
  * 1 przenośne urządzenie rentgenowskie do kontroli towarów i przedmiotów, w tym przedmiotów pozostawionych bez opieki których kontrola za pomocą stacjonarnego urządzenia rentgenowskiego jest niemożliwa;
  * 2 bramki magnetyczne do wykrywania metali;
  * 3 ręczne wykrywacze metalu.
  8. System FIDS
  System Informacji Lotniczej (FIS) – to system oparty na centralnej bazie danych, który będzie umożliwiać gromadzenie, przetwarzanie i informacji związanych z rejsami.
  System będzie umożliwiać przekazywanie podróżnym stosownych informacji zgromadzonych w centralnej bazie danych poprzez różne media tj. wyświetlacze – monitory, tablice informacyjne, linijki, strony WWW, centrale telefoniczne, systemy automatycznej informacji głosowej.
  FIDS zostanie zaprojektowany zgodnie ze standardami IATA.
  System ten będzie stanowić rozbudowę istniejącego systemu FIS, który obecnie istnieje na terenie pierwszego Terminala, Terminala – Miasto, co będzie stanowiło jeden wspólnie sterowany system FIS.
  System będzie współpracować z system SITA, systemem dokowania samolotów A-VDGS i systemem nagłośnienia DSO. Integralną częścią systemu FIS stanowić będzie moduł wizualnej informacji podróżnych FIDS umożliwiający przekazywanie podróżnym poprzez różne media informacji o rejsach i dodatkowych informacji służb handlingowych oraz służb bezpieczeństwa. System Informacji Wizualnej dla Pasażerów będzie automatycznie przekazywany na serwis WWW Portu Lotniczego.
  System FIS będzie posiadać moduł umożliwiający przeprowadzenie analiz i tworzenie statystyk rejsowych.
  Moduł ten będzie monitorować:
  • Ilość lotów na godzinę;
  • Ilość lotów w ogóle;
  • Ilość lotów danej linii;
  • Ilość lotów danego typu samolotu;
  • Ilość opóźnień, ich przyczyny, czas trwania;
  • Ilość opóźnień dla danej linii.
  System będzie umożliwiać prezentację następujących informacji:
  • Rozkład przyloty;
  • Rozkład – odloty;
  • Bieżące – przyloty;
  • Bieżące – odloty;
  • Bieżące – przyloty i odloty w sposób naprzemienny na jednym monitorze;
  • Odprawy (check-in);
  • Boarding – gate;
  • Bagaże;
  • Zestawienie bieżących gate’ów.”

  12. Zmienia się dotychczasową treść Załącznika nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia w ten sposób, że punktowi 2.1) w tytule Ubezpieczenie Ryzyk budowy i montażu nadaje się następujące brzmienie:

  „2.1) Sekcja I i II: Inwestor, wykonawcy, konsorcjanci, podwykonawcy, inżynier kontraktu, właściciele i użytkownicy użytkowanych na potrzeby realizacji niniejszej Inwestycji maszyn, urządzeń, sprzętu i wyposażenia, wszystkie inne podmioty uczestniczące w realizacji Inwestycji, jeżeli mają podpisane stosowne umowy, a wartość ich prac ujęta została w poszczególnej wartości kontraktu i mieści się w całości wartości Inwestycji, podmioty finansujące, podmioty nadzorujące.”

  13. Zmienia się dotychczasową treść Załącznika nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia w ten sposób, że punktowi 3.1) w tytule Ubezpieczenie Ryzyk budowy i montażu po dotychczasowych postanowieniach dodaje się kolejny akapit o treści:

  „Zamawiający przewiduje, że roboty montażowe objęte kontraktami na: Dostawę i montaż systemu kontroli bezpieczeństwa wraz z systemem EDS oraz Dostawę i montaż systemu informacji lotniczej FIS, będą wykonywane w trakcie realizacji kontraktu na Budowę drugiego terminala pasażerskiego. Ochrona ubezpieczeniowa w odniesieniu do wskazanych kontraktów powinna trwać do momentu oddania do użytkowania drugiego terminala pasażerskiego, z zastrzeżeniem wymienionych wyżej klauzul.”

  14. Zmienia się dotychczasową treść Załącznika nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia w ten sposób, że punktowi 5.1.1) w tytule Ubezpieczenie Ryzyk budowy i montażu nadaje się następujące brzmienie:

  „5.1.1) Wartość inwestycji: wstępnie szacunkowo 331.337.889 zł netto tj. bez podatku VAT. Wartość kontraktów wchodzących w zakres Inwestycji zostanie dokładnie określona po ich zawarciu przez Zamawiającego.”

  15. Zmienia się dotychczasową treść Załącznika nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia w ten sposób, że w punkcie 5.3) tytułu Ubezpieczenie Ryzyk budowy i montażu zdaniu pierwszemu nadaje się następujące brzmienie:

  „Składka do zapłaty zostanie obliczona odrębnie dla każdego kontraktu wchodzącego w zakres Inwestycji poprzez pomnożenie stawki promilowej (‰) wskazanej w ofercie i wartości danego kontraktu, ustalonej po zawarciu przez Zamawiającego kontraktu w wykonawcą robót budowlanych lub montażowych.”

  16. Zmienia się dotychczasową treść Załącznika nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia w ten sposób, że postanowieniu punktu 8) tiret pierwsze w tytule Ubezpieczenie Ryzyk budowy i montażu nadaje się następujące brzmienie:

  „- Dla pozycji, dla których nie podano indywidualnego limitu szkodowego obowiązuje limit szkodowy odpowiadający wartości danego kontraktu (dla sekcji I) i/lub limit sumy gwarancyjnej OC (dla sekcji II).”

  17. Zmienia się dotychczasową treść Załącznika nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia w ten sposób, że postanowieniu punktu 8.4) tiret pierwsze w tytule Ubezpieczenie Ryzyk budowy i montażu nadaje się następujące brzmienie:

  „- Postanowienia szczególne: Stawki roboczogodzin i koszty „ponadnormatywne” pokrywane niezależnie od średnich stawek i kosztów rynkowych, z zastrzeżeniem ograniczenia odpowiedzialności do wysokości przekraczającej o 20% stawki i koszty rynkowe.”

  18. Zmienia się dotychczasową treść Załącznika nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia w ten sposób, że postanowieniu punktu 8.11) tiret trzecie w tytule Ubezpieczenie Ryzyk budowy i montażu nadaje się następujące brzmienie:

  „- Postanowienia szczególne: Włączone do zakresu zostają szkody powierzchniowe z limitem na całą umowę 100.000,00 PLN.”

  19. Zmienia się dotychczasową treść Załącznika nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia w ten sposób, że postanowieniu punktu 10.1) zdanie ostatnie w tytule Ubezpieczenie Ryzyk budowy i montażu nadaje się następujące brzmienie:

  „Limit na jedno zdarzenie ponad sumę ubezpieczenia – 20% wartości, nie więcej niż 1.000.000,00 zł za jedno i wszystkie zdarzenia– stanowi górną granicę odpowiedzialności Wykonawcy za przedmiotowe szkody powstałe w okresie obowiązywania Umowy Ubezpieczenia.”

  20. Zmienia się dotychczasową treść Załącznika nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia w ten sposób, że postanowieniu punktu 10.7) tytułu Ubezpieczenie Ryzyk budowy i montażu nadaje się następujące brzmienie:
  „10.7) Klauzula ubezpieczenia kosztów poniesionych na zapobieżenie powstaniu szkody – sekcja I
  Strony postanowiły, że ubezpieczyciel pokryje koszty poniesione w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne.”

  21. Zmienia się dotychczasową treść Załącznika nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia w ten sposób, że postanowieniu punktu 10.8) tytułu Ubezpieczenie Ryzyk budowy i montażu nadaje się następujące brzmienie:

  „10.8) Klauzula reprezentantów dla Sekcji I:
  Strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa i umyślnie przez pracowników lub podwykonawców osób objętych ubezpieczeniem.
  1 . Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody wyrządzone umyślnie przez podmioty inne, niż wskazane w ust. 1 powyżej oraz wyrządzone umyślnie przez pracowników lub podwykonawców, jeżeli są oni:
  a) w przedsiębiorstwach państwowych – dyrektor lub jego zastępcy,
  b) w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych – członkowie zarządu lub prokurenci,
  c) w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych – komplementariusze lub prokurenci,
  d) w spółkach jawnych – wspólnicy lub prokurenci,
  e) w spółkach partnerskich – partnerzy lub członkowie zarządu lub prokurenci,
  f) w spółkach cywilnych – wspólnicy,
  g) w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach – członkowie zarządu;
  2. Z dniem wypłaty odszkodowania przechodzi na Ubezpieczyciela przysługujące osobie objętej ubezpieczeniem roszczenie do podwykonawcy odpowiedzialnego za szkodę, do wysokości wypłaconego odszkodowania."

  22. Zmienia się dotychczasową treść Załącznika nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia w ten sposób, że postanowieniu punktu 10.9) tytułu Ubezpieczenie Ryzyk budowy i montażu nadaje się następujące brzmienie:

  „10.9) Klauzula reprezentantów dla Sekcji II:
  Strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa i umyślnie przez pracowników lub podwykonawców osób objętych ubezpieczeniem.
  1 . Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody wyrządzone umyślnie przez podmioty inne, niż wskazane w ust. 1 powyżej oraz wyrządzone umyślnie przez pracowników lub podwykonawców, jeżeli są oni:
  a) w przedsiębiorstwach państwowych – dyrektor lub jego zastępcy,
  b) w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych – członkowie zarządu lub prokurenci,
  c) w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych – komplementariusze lub prokurenci,
  d) w spółkach jawnych – wspólnicy lub prokurenci,
  e) w spółkach partnerskich – partnerzy lub członkowie zarządu lub prokurenci,
  f) w spółkach cywilnych – wspólnicy,
  g) w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach – członkowie zarządu;
  h) kierownik budowy
  2. Z dniem wypłaty odszkodowania przechodzi na Ubezpieczyciela przysługujące osobie objętej ubezpieczeniem roszczenie do podwykonawcy odpowiedzialnego za szkodę, do wysokości wypłaconego odszkodowania."

  23. Zmienia się dotychczasową treść Załącznika nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia w ten sposób, że postanowieniu punktu 10.18) zdanie ostatnie w tytule Ubezpieczenie Ryzyk budowy i montażu nadaje się następujące brzmienie:

  „Limit na jedno zdarzenie ponad sumę ubezpieczenia – 300.000,00 zł – stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela za przedmiotowe szkody powstałe w okresie trwania niniejszej Umowy Ubezpieczenia.”

  24. Zmienia się dotychczasową treść Załącznika nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia w ten sposób, że w punkcie 10.20) w tytule Ubezpieczenie Ryzyk budowy i montażu po zdaniu ostatnim dodaje się zdanie następującej treści:

  „Plac budowy będzie stale dozorowany przez pracowników wykonawcy robót budowlanych /montażowych lub profesjonalną firmę ochroniarską.”

  25. Zmienia się dotychczasową treść Załącznika nr 3 do SIWZ – Umowa Ogólna w ten sposób, że postanowieniu § 1 ust. 2 nadaje się następujące brzmienie:

  „2. Inwestycja obejmuje realizację 8 kontraktów na wykonanie robót budowlanych lub montażowych (zwanych dalej „kontraktami na wykonanie robót budowlanych”):
  a. Budowę nowego drugiego terminala pasażerskiego,
  b. Budowę płyty postojowej przedterminalowej,
  c. Budowę drogi kołowania,
  d. Budowę stanowiska do odladzania,
  e. Budowę systemu odprowadzania wód opadowych,
  f. Budowę budynku biurowego dla potrzeb Straży Granicznej i Urzędu Celnego,
  g. Dostawę i montaż systemu kontroli bezpieczeństwa wraz z systemem EDS,
  h. Dostawę i montaż systemu informacji lotniczej FIS.”


  Niniejsze pismo zostało wysłane również drogą pocztową, a jego treść została opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego.

  Zgodnie z Rozdziałem VI pkt. 2 SIWZ, proszę o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma na numer faksu: +48 58 345 22 83.

  Z poważaniem,

  Adam Skonieczny

  Przewodniczący Komisji Przetargowej