Gdańsk 4 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Nazwa przetargu:

  „Rozbiórki obiektów zlokalizowanych w rejonie bramy nr 7 w ciągu ulicy Szybowcowej”

  Data publikacji: 2013-03-13
  Wprowadził(a):
  Udostępnij:
  A A A

  OGŁOSZENIE
  ZARZĄDU SPÓŁKI Z O.O. ,,PORT LOTNICZY GDAŃSK’’
  w sprawie

  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

  Zarząd Spółki z o.o. Port Lotniczy Gdańsk z siedzibą w Gdańsku zaprasza do wzięcia udziału w przetargu na:


  „Rozbiórki obiektów zlokalizowanych w rejonie bramy nr 7 w ciągu ulicy Szybowcowej”

  1. Przedmiotem zamówienia jest :
  - rozebranie i utylizacja odpadów obiektów budowlanych zlokalizowanych na działkach nr 127 obręb 0025 i nr 295 obręb 0024 w rejonie bramy nr 7 w ciągu ulicy Szybowcowej .
  - obiekty budowlane, o których mowa wyżej oznaczone są od I do VII na załączonym planie.

  UWAGA : Rozbiórkom podlegają wszystkie obiekty kubaturowe wraz z instalacjami podziemnymi pokazanymi na mapie uzbrojenia podziemnego (np.szamba ) – bez rozebrania fundamentów.
  Rozbiórki obejmują usunięcie ogrodzenia przy bud. VI wraz z częściowym odtworzeniem ogrodzenia w miejscu istniejącej ściany tego budynku.


  2.Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 32/2010 Zarządu Spółki – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z dnia 30.03.2010r. w sprawie opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. dotyczących zawierania umów dla zadań objętych współfinansowaniem ze środków funduszy Unii Europejskiej, w tym m.in. z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działania 6.4 oraz 8.4, a także Programu Transeuropejskich Sieci Transportowych TEN-T (treść Zarządzenia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce „Przetargi”).

  3.Dane Zamawiającego:
  Dokładny adres do korespondencji w sprawie Zamówienia:
  Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.
  ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk
  Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: +48 (58) 345 22 83
  Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Mariusz Sulkowski i Michał Kordel telefon numer: +48 (58) 348 11 54.; fax +48 (58) 345 22 83
  Numer NIP: 5220010256 Numer REGON: 010365722
  Bank prowadzący konto Zamawiającego
  Nordea Bank Polska S.A., z siedzibą przy ul. Kieleckiej 2, 81-303 Gdynia
  Nr Konta bankowego Zamawiającego
  PL29 1440 1101 0000 0000 1159 9834

  4.Postępowanie prowadzi się w języku polskim.

  5.Termin wykonania przedmiotu Zamówienia:
  a) dla obiektów nr. I, III , VI , VII dwa miesiące od momentu podpisania umowy;
  b) dla obiektów nr II , IV , V jeden miesiąc licząc od dnia 01.07.2013.
  UWAGA: Dzień 01.07.2013 jest wymaganym dniem przez Zamawiającego rozpoczęcia robót rozbiórkowych dla obiektów nr II , IV , V .

  6.Wykonawca przystępując do przetargu powinien wnieść Zamawiającemu wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

  7.Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 27.03.2013 roku do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk, Sekretariat - II piętro.

  8.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.03.2013 roku o godz. 10:05 w siedzibie Zamawiającego - Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk.

  9.Jedynym kryterium oceny jest : Cena brutto – 100%

  10.Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną brutto.

  11.Zainteresowani Wykonawcy mogą uzyskać dalsze informacje oraz kompletne dokumenty przetargowe w poniższych w załącznikach - piki do pobrania:

  a)Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z Załącznikami - SIWZ_ROZBIORKI.pdf ,

  b)Wzór Umowy - UMOWA_ROZBIORKI.pdf ,

  c)Dokumentacja projektowa dostępna jest na serwerze ftp, pod adresem:  ftp://ftp.airport.gdansk.pl/inwest3/ ,

  Zamawiający udostępnia edytowalną wersję Załączników do SIWZ: Załącznik nr.1, Załącznik nr.4 oraz Załącznik nr.5, plik do pobrania: zal_rozbiorki.doc .