Gdańsk 8 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Nazwa przetargu:

  Budowa bazy technicznej do przechowywania sprzętu zimowego - Budynki B i C w Porcie Lotniczym w Gdańsku

  Data publikacji: 2011-06-09
  Wprowadził(a):
  Udostępnij:
  A A A

  OGŁOSZENIE
  ZARZĄDU SPÓŁKI Z O.O. ,,PORT LOTNICZY GDAŃSK’’
  w sprawie
  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

  Zarząd Spółki z o.o. Port Lotniczy Gdańsk z siedzibą w Gdańsku zaprasza

  do wzięcia udziału w przetargu na:
  "Budowę bazy technicznej do przechowywania sprzętu zimowego - Budynki B i c
  w Porcie Lotniczym w Gdańsk".

  Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 32/2010 Zarządu Spółki – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z dnia 30.03.2010r. w sprawie opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. dotyczących zawierania umów dla zadań objętych współfinansowaniem ze środków funduszy Unii Europejskiej, w tym m.in. z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działania 6.4 oraz 8.4, a także Programu Transeuropejskich Sieci Transportowych TEN-T (treść Zarządzenia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce „Przetargi”).

  I. Dane Zamawiającego:
  Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.
  ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk
  Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: +48 58 345 22 83
  Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Piotr Szturmowski
  telefon: +48 58 348 11 54 faks: +48 58 345 22 83
  Numer NIP: 5220010256 Numer REGON: 010365722
  Adres podmiotu zamawiającego: www.airport.gdansk.pl.

  II. Przedmiot zamówienia:
  Budowa bazy technicznej do przechowywania sprzętu zimowego - Budynki B i C
  w Porcie Lotniczym w Gdańsk.

  1. Przedmiot zamówienia określa:
  1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
  2) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (STWiORB) – zał. nr 5 do SIWZ;
  3) dokumentacja projektowa – zał. nr 6 do SIWZ.

  2. Wykonanie robót budowlanych związanych z kompleksową realizacją budynków B i C wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu dla w/w budynku w ramach bazy technicznej dla Portu Lotniczego Gdańsk Sp. z o.o. obejmuje prace w branżach:
  - architektonicznej,
  - konstrukcyjnej,
  - konstrukcyjnej – konstrukcji stalowych,
  -sanitarnej,
  -elektrycznej,
  -telekomunikacyjnej,
  -drogowej.

  III. Tryb postępowania:
  Przetarg nieograniczony w rozumieniu Zarządzenia nr 32/2010 Zarządu Spółki – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z dnia 30.03.2010r. w sprawie opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. dotyczących zawierania umów dla zadań objętych współfinansowaniem ze środków funduszy Unii Europejskiej, w tym m.in. z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działania 6.4 oraz 8.4, a także Programu Transeuropejskich Sieci Transportowych TEN-T (treść Zarządzenia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce „Przetargi”).

  IV. Termin wykonania Przedmiotu zamówienia: 31 marca 2012 roku.

  V. Warunki udziału w postępowaniu.
  1.O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia lub przedstawiają pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania Zamówienia,
  2) w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali 3 zamówienia obejmujące roboty budowlane w zakresie budowy budynku w rozumieniu przepisów ustawy prawo budowlane o wartości netto co najmniej 1 000 000 PLN każde,
  3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, w szczególności posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę, co najmniej 1 000 000 PLN,

  2. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie Zamówienia, warunki określone w pkt 1 ppkt 1-3, mogą spełniać łącznie.

  Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie na zasadzie spełnia/nie spełnia.

  3. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zostały wymienione w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

  VI. Termin i miejsce składania ofert.
  Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 24 czerwca 2011 roku do godziny 12:00 w siedzibie Zamawiającego – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk, Sekretariat I piętro.

  VII. Termin i miejsce otwarcia ofert.
  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 czerwca 2011 roku o godz. 12:05 w siedzibie Zamawiającego – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk.

  VIII. Kryteria wyboru oferty: najniższa cena – 100%.

  IX. Informacje dodatkowe
  1.Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia, sposobu przygotowania ofert i zasad prowadzonego postępowania zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  2.Wykonawcy mogą uzyskać dalsze informacje oraz kompletne dokumenty przetargowe na stronie internetowej spółki pod adresem www.airport.gdansk.pl w zakładce ,,Przetargi’’.
  3.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w sprawie udzielenia Zamówienia, w szczególności w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że udzielenie Zamówienia nie leżałoby w interesie Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności prawnej i finansowej za przygotowanie ofert przez uczestników przetargu.

  DOKUMENTY DO POBRANIA:

  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz.pdf

  2. Załączniki nr 5 i 6 do SIWZ - pobierz1.zip i pobierz2.zip

  3. Załącznik nr 7 do SIWZ - pobierz.zip