Gdańsk, 11OC
A A A

Nazwa przetargu:

Budowa stanowisk spoterskich A i C na terenie Portu Lotniczego w Gdańsku wraz z montażem ogrodzenia.

Data publikacji: 2011-10-04
Wprowadził(a):
Ilość odsłon: 158

OGŁOSZENIE
ZARZĄD SPÓŁKI Z O.O. „PORT LOTNICZY GDAŃSK”
w sprawie
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na:
„Budowę stanowisk spoterskich A i C na terenie Portu Lotniczego w Gdańsku
wraz z montażem ogrodzenia”


Przetarg nieograniczony w rozumieniu Zarządzenia nr 33/2010 Zarządu Spółki – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z dnia 30.03.2010r. w sprawie opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. dotyczących zawierania umów dla zadań nie objętych współfinansowaniem ze środków funduszy Unii Europejskiej.

1. Dane Zamawiającego.
Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. 80 – 298 Gdańsk, ul. Słowackiego 200.
Tel. +48 58 348 11 54.
Faks +48 58 345 22 83.
Ogólny adres internetowy podmiotu Zamawiającego : www.airport.gdansk.pl

2. Krótki opis przedmiotu Zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest budowa stanowisk spoterskich A i C na terenie Portu Lotniczego w Gdańsku wraz z montażem ogrodzenia.

3. Pożądany termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania zamówienia: 8 tygodni od daty zawarcia umowy.

4. Opis warunków udziału w postępowaniu.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia na równych warunkach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność gospodarczą na podstawie właściwych przepisów, spełniające warunki udziału w przetargu. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali należycie co najmniej 3 zamówienia obejmujące roboty budowlane o wartości netto co najmniej 50 000 PLN każde.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia / nie spełnia”.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia wraz z ofertą referencji potwierdzających należyte wykonanie ww. robót.
Cena oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia musi być podana w polskich jednostkach pieniężnych (złotych polskich i groszach), cyfrowo i słownie oraz zawierać obowiązujący podatek od towarów i usług oraz inne podatki i daniny publiczne.
Cena podana w ofercie ma charakter ryczałtowy i będzie obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
Każdy Uczestnik Przetargu może złożyć tylko jedną ofertę.

5. Kryteria oceny i ich znaczenie.
Zamawiający ocenia poszczególne oferty kierując się następującymi kryteriami, wraz z przypisaną
im wagą, która określa znaczenie tych kryteriów :

a) Najniższa cena………………100 %,

6. Termin i miejsce składania ofert.
Pisemne oferty w zamkniętej kopercie z napisem ,,Przetarg na budowę stanowisk spoterskich A i C na terenie Portu Lotniczego w Gdańsku wraz z montażem ogrodzenia’’, należy składać do dnia 10.10.2011 roku, do godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego, ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk – sekretariat I p.

7. Termin i miejsce otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w obecności przedstawicieli oferentów dnia 10.10.2011 roku, o godz. 1205 w siedzibie Zamawiającego, ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk – sala konferencyjna na parterze budynku administracyjnego CARGO.

8. Kontakt z Zamawiającym.
Osoba upoważniona do kontaktu w dni robocze od dnia ukazania się ogłoszenia,:
Piotr Szturmowski - Z-ca Kierownika Działu Inwestycji
tel. 058/348-11-69,
tel. kom. 0-608-678-811.

9. Informacje dodatkowe.

1. Zainteresowani mogą uzyskać dalsze informacje oraz kompletne dokumenty
Przetargowe na stronie internetowej spółki pod adresem www.airport.gdansk.pl, w Zakładce "Przetargi".
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji uzupełniających oraz prawo do unieważnienia przetargu, w części lub całości, bez podania przyczyn, a także nie ponoszą odpowiedzialności prawnej i finansowej za przygotowanie ofert przez uczestników przetargu.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Regulamin Przetargu wraz z załącznikami - pobierz.pdf

2. Dokumentacja Projektowa - pobierz.zip

Kontakt