Gdańsk, 11OC
A A A

Nazwa przetargu:

Dostawę ekologicznych środków do odladzania nawierzchni lotniskowych na sezon zimowy 2010/2011

Data publikacji: 2010-09-29
Wprowadził(a):
Ilość odsłon: 189

OGŁOSZENIE
ZARZĄD SPÓŁKI Z O.O. „PORT LOTNICZY GDAŃSK”
W sprawie
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na:
„Dostawę ekologicznych środków do odladzania nawierzchni lotniskowych na sezon zimowy 2010/2011.” 

1. Dane Zamawiającego.
Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. 80 – 298 Gdańsk, ul. Słowackiego 200.
Tel. +48 58 348 11 54.
Faks +48 58 345 22 83.
Ogólny adres internetowy podmiotu Zamawiającego :
www.airport.gdansk.pl

2. Krótki opis przedmiotu Dostawy.
Zakres dostawy obejmuje :
Ekologiczne środki do odladzania nawierzchni Lotniskowych na sezon zimowy 2010/2011 w ilości
200 t – płynny i 100 t – stały.

3. Pożądany termin Dostawy.
Dostawa odbywać się będzie częściowo na podstawie złożonego zamówienia. Zamówienie powinno zostać wykonane nie później niż w ciągu 5 dni od dnia złożenia zamówienia w formie pisemnej lub faxem.

4. Opis warunków udziału w postępowaniu.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia na równych warunkach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność gospodarczą na podstawie właściwych przepisów, spełniające warunki udziału w przetargu.
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Uczestnicy Przetargu zobowiązani są do przedłożenia wraz z ofertą referencji potwierdzających należyte wykonanie co najmniej 5 umów na dostawę ekologicznych środków do odladzania nawierzchni lotniskowych w okresie ostatnich pięciu lat.
Oferta powinna zawierać cenę dostarczenia zamówionych środków podaną w EURO, cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
Każdy Uczestnik Przetargu może złożyć tylko jedną ofertę.

5. Kryteria oceny i ich znaczenie.
Ocenia poszczególne oferty kierując się następującymi kryteriami, wraz z przypisaną
im wagą, która określa znaczenie tych kryteriów :

a) Najniższa cena – 100 %,

6. Termin i miejsce składania ofert.
Pisemne oferty w zamkniętej kopercie z napisem Przetarg na „Dostawę ekologicznych środków do odladzania nawierzchni lotniskowych na sezon zimowy 2010/2011 w ilości 200 t – płynny i 100 t – stały”, należy składać do dnia 15.10.2010 roku, do godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego, ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk – sekretariat I p.

7. Termin i miejsce otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w obecności przedstawicieli oferentów dnia 15.10.2010 roku, o godz. 1105 w siedzibie Zamawiającego, ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk – sala konferencyjna na parterze.

8. Kontakt z Zamawiającym.
Osoba upoważniona do kontaktu w dni robocze od dnia ukazania się ogłoszenia, Grzegorz Trzoska Kierownik Działu Eksploatacji.
tel. 058/348-11-28,
tel. kom. 0-602-575-502.

Formularz ofertowy (pobierz.doc)

Regulamin przetargu (pobierz.doc)

Warunki dostawy (pobierz.doc)

Umowa sprzedaży (pobierz.doc)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji uzupełniających oraz prawo do unieważnienia przetargu, w części lub całości, bez podania przyczyn, a także nie ponoszą odpowiedzialności prawnej i finansowej za przygotowanie ofert przez uczestników przetargu.

Kontakt