Gdańsk -2 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Nazwa przetargu:

  Modernizacja sieci ciepłowniczej

  Data publikacji: 2014-08-28
  Wprowadził(a):
  Udostępnij:
  A A A

  OGŁOSZENIE

  ZARZĄDU SPÓŁKI Z O.O. „PORT LOTNICZY GDAŃSK”
  W sprawie
  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
  na:
  „Modernizację sieci ciepłowniczej”

  Przetarg nieograniczony w rozumieniu Zarządzenia nr 33/2010 Zarządu Spółki – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z dnia 30.03.2010r. w sprawie opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. dotyczących zawierania umów dla zadań nie objętych współfinansowaniem ze środków funduszy Unii Europejskiej.

  1. Dane Zamawiającego.
  Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. 80 – 298 Gdańsk, ul. Słowackiego 200.
  Tel. +48 58 348 11 54, Faks +48 58 345 22 83.
  Ogólny adres internetowy podmiotu Zamawiającego : www.airport.gdansk.pl

  2. Opis przedmiotu Zamówienia.
  Zakres Zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji sieci ciepłowniczej, a w szczególności:
  a) Dostawa i montaż rurociągu z rur preizolowanych w osłonie spiro aluminium Ø 100/200 pod galerią (rampą załadunkową) w budynku magazynowym Cargo,
  b) Wstawienie zaworu odcinającego na rozdzielaczu DN 100 – zasilanie i wstawienie zaworu regulacyjnego na rozdzielaczu DN 100 – powrót (wraz z armaturą: manometry, termometry),
  c) Dostawia i Montaż konstrukcji stalowej ( zabezpieczenie przed wózkami),
  d) Kontrola jakości spoin poprzez wykonanie próby ciśnienia (15bar / 3h),

  3. Pożądany termin realizacji Zamówienia: 10.10.2014r.

  4. Opis warunków udziału w postępowaniu.
  W postępowaniu o udzielenie zamówienia na równych warunkach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność gospodarczą na podstawie właściwych przepisów, spełniające warunki udziału w przetargu.
  Warunkiem udziału w przetargu jest należyte wykonanie co najmniej 3 zamówień wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, polegających na budowie lub modernizacji sieci ciepłowniczych, o wartości poszczególnych zamówień nie mniejszej niż 50000,00 zł netto każde.
  Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia wraz z ofertą referencji potwierdzających należyte wykonanie w/w zamówień – według wzoru załącznika nr 3.

  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia-nie spełnia”.
  Oferta powinna zawierać cenę wykonania przedmiotu zamówienia podaną w PLN, cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. Cena podana w ofercie ma charakter ryczałtowy i obejmować winna wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
  Każdy Uczestnik Przetargu może złożyć tylko jedną ofertę.

  5. Kryteria oceny i ich znaczenie.
  Zamawiający ocenia poszczególne oferty kierując się następującymi kryteriami, wraz z przypisaną im wagą, która określa znaczenie tych kryteriów : Najniższa cena – 100 %,

  6. Termin i miejsce składania ofert.
  Pisemne oferty w zamkniętej kopercie z napisem Przetarg na „Modernizację sieci ciepłowniczej”, należy składać do dnia 08.09.2014 roku, do godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego, ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk – sekretariat (II piętro)

  7. Termin i miejsce otwarcia ofert.
  Otwarcie ofert nastąpi w obecności przedstawicieli oferentów dnia 08.09.2014 roku, o godz. 1205 w siedzibie Zamawiającego, ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk – sala konferencyjna na parterze.

  8. Kontakt z Zamawiającym.
  Osoba upoważniona do kontaktu w dni robocze od dnia ukazania się ogłoszenia, Henryk Szymerkowski Z-ca Kierownika Działu Eksploatacji i Inwestycji tel. 058/348-11-35, tel. kom. + 604 220 012

  9. Informacje dodatkowe

  1 .Zainteresowani mogą uzyskać dalsze informacje oraz kompletne dokumenty Przetargowe na stronie internetowej spółki pod adresem www.airport.gdansk.pl w Zakładce " Przetargi ".
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji uzupełniających oraz prawo do unieważnienia przetargu, w części lub całości, bez podania przyczyn, a także nie ponoszą odpowiedzialności prawnej i finansowej za przygotowanie ofert przez uczestników przetargu.

  3.Pliki do pobrania:

  a) SIWZ (SIWZ_msc.pdf)

  b) Dokumentacja projektowa (cz_1.zip, cz_2.zip, cz_3.zip)

  c) Formularz ofertowy (form_ofert.doc)