Gdańsk -1 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Nazwa przetargu:

  Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Rębiechowie

  Data publikacji: 2016-02-11
  Wprowadził(a):
  Udostępnij:
  A A A

  OGŁOSZENIE

  ZARZĄDU SPÓŁKI Z O.O. „PORT LOTNICZY GDAŃSK”
  w sprawie
  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
  na:
  „Przebudowę pomieszczeń na potrzeby Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Rębiechowie”

  Przetarg nieograniczony w rozumieniu Zarządzenia nr 33/2010 Zarządu Spółki – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z dnia 30.03.2010r. w sprawie opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. dotyczących zawierania umów dla zadań nie objętych współfinansowaniem ze środków funduszy Unii Europejskiej.
  Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy prawo zamówień publicznych.

  1. Dane Zamawiającego.
  Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. 80 – 298 Gdańsk, ul. Słowackiego 200.
  Tel. +48 58 348 11 54, Faks +48 58 345 22 83.
  Ogólny adres internetowy podmiotu Zamawiającego: www.airport.gdansk.pl

  2. Przedmiot Zamówienia.
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa pomieszczeń na potrzeby Instytutu Meteorologii
  i Gospodarki Wodnej w Rębiechowie , tj. w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy.
  Szczegółowy zakres robót niezbędnych dla należytego wykonania przedmiotu zamówienia określa:
  1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),
  2) Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – Załącznik nr 4 oraz Załącznik nr 5 do SIWZ.
  UWAGA: Przedmiot Zamówienia nie obejmuje prac w zakresie tarasu zewnętrznego wraz z robotami z nim związanymi (pozycja 5 wg przedmiaru robót) .

  3. Termin realizacji Zamówienia: 15.05.2016r.

  4. Opis warunków udziału w postępowaniu.

  O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
  1) w okresie ostatnich 5 lat przed dniem ogłoszenia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia przez nich działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej trzy zamówienia obejmujące budowę lub przebudowę budynków w rozumieniu ustawy prawo budowlane o wartości netto co najmniej 500 000 ,- PLN każde,
  2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, w szczególności posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 1 000 000 PLN,
  3) nie zachodzą w stosunku do nich podstawy do wykluczenia z postępowania w rozumieniu art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  4) wnieśli wadium na warunkach określonych w rozdziale IX SIWZ przed terminem składania ofert.
  Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie na zasadzie spełnia/nie spełnia.


  Wykaz Informacji oraz dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia:

  1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca przedstawia:
  a. oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, według Załącznika nr 9 do SIWZ,
  b. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestracji lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony
  nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  c. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru Załącznika nr 10 do SIWZ.
  2) W celu potwierdzenia posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz że znajduje się on w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej należyte zrealizowanie Zamówienia Wykonawca przedstawia:
  a. wykaz robót, o których mowa w Rozdziale IV pkt 1 ppkt 1) SIWZ, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie - według Załącznika nr 3 do SIWZ;
  b. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w kwocie co najmniej 1 000 000,00 złotych, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
  3) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dostarcza odpowiednie dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
  4) Forma dokumentów:
  a. dokumenty są składane w formie oryginałów lub kopii poświadczonych
  za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;
  b. dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem
  na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
  5) W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów, w których jakiekolwiek kwoty podane zostały w walutach obcych, Zamawiający przeliczy te kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

  5. Kryteria oceny i ich znaczenie.
  Jedynym kryterium oceny korzystności ofert jest najniższa cena brutto.

  6. Termin i miejsce składania ofert.
  Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 29.02.2016 roku do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego - Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk, Sekretariat - II piętro.

  7. Termin i miejsce otwarcia ofert.
  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.02.2016 o godz. 12:05 w siedzibie Zamawiającego - Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk.

  8. Kontakt z Zamawiającym.
  Osoba upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami (w dni robocze od dnia ukazania się ogłoszenia): Michał Kordel - Dział Eksploatacji i Inwestycji , telefon numer: +48 (58) 348 1093; fax +48 (58) 345 22 83

  9. Informacje dodatkowe
  1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania sprostowań i poprawek w przypadku wystąpienia omyłek pisarskich lub nieścisłości w materiałach przetargowych.
  4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania, w szczególności w sytuacji, gdy cena za wykonanie Zamówienia
  w ofercie, która zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie wyższa niż kwota, którą Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację Zamówienia.
  5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej SIWZ oraz załącznikach do niej. Jeżeli zmiana nastąpi po upływie terminu składania ofert, Zamawiający niezwłocznie wezwie Wykonawców do wskazania, czy złożone przez nich oferty pozostają wiążące. Nieudzielenie przez Wykonawcę odpowiedzi w terminie 3 dni od otrzymania wezwania będzie uważane za odpowiedź twierdzącą.

  10. Pliki do pobrania:

  - SIWZ_IMiGW.pdf - treść Specyfikacji Istotnych Warunków Umowy,

  - Wzor_umowy_IMiGW.pdf - treść wzoru umowy,

  - Zal_edyt_IMiGW.doc - załączniki nr 1, 3, 6, 9, 10 do SIWZ (wersja edytowalna).


  powiązane

  Zawiadom