Gdańsk -1 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Nazwa przetargu:

  Przetarg na dostawę szczotek kasetowych typu Mase Brush do oczyszczarek lotniskowych Vammas i Schmidt oraz segmentów szczotek do oczyszczarek lotniskowych MADRO OLH 4500.

  Data publikacji: 2011-09-07
  Wprowadził(a):
  Udostępnij:
  A A A

  OGŁOSZENIE

  ZARZĄD SPÓŁKI Z O.O. „PORT LOTNICZY GDAŃSK”
  W sprawie
  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
  na:
  „Dostawę szczotek kasetowych typu Mase Brush do oczyszczarek lotniskowych Vammas i Schmidt oraz segmentów szczotek do oczyszczarek lotniskowych MADRO OLH 4500.”

  Przetarg nieograniczony w rozumieniu Zarządzenia nr 33/2010 Zarządu Spółki – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z dnia 30.03.2010r. w sprawie opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. dotyczących zawierania umów dla zadań nie objętych współfinansowaniem ze środków funduszy Unii Europejskiej.


  1. Dane Zamawiającego.
  Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. 80 – 298 Gdańsk, ul. Słowackiego 200.
  Tel. +48 58 348 11 54.
  Faks +48 58 345 22 83.
  Ogólny adres internetowy podmiotu Zamawiającego : WWW.airport.gdansk.pl

  2. Krótki opis przedmiotu Dostawy.
  Zakres dostawy obejmuje :
  - szczotki kasetowe typu Mase Brush do oczyszczarki Vammas SB4500 z drutem stalowym – 8 kpl.,
  - szczotki kasetowe typu Mase Brush do oczyszczarki Schmidt CJS914 z polipropylenu – 2 kpl.,
  - szczotki kasetowe typu Mase Brush do oczyszczarki Schmidt TJS 560 z polipropylenu – 4 kpl.,
  - segmenty szczotek (pierścienie) z drutem stalowym do oczyszczarki MADRO OLH 4500 – 520 szt. (5 kpl.)

  3. Pożądany termin Dostawy.
  Termin wykonania zamówienia do 30.11.2011 roku.

  4. Opis warunków udziału w postępowaniu.
  W postępowaniu o udzielenie zamówienia na równych warunkach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność gospodarczą na podstawie właściwych przepisów, spełniające warunki udziału w przetargu.
  Warunkiem udziału w przetargu jest należyte wykonanie co najmniej 5 dostaw szczotek kasetowych typu Mase Brush do oczyszczarek lotniskowych Vammas i Schmidt oraz segmentów szczotek do oczyszczarek lotniskowych MADRO OLH 4500 w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 złotych netto każda. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia wraz z ofertą referencji potwierdzających należyte wykonanie ww dostaw.
  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia-nie spełnia”.
  Oferta powinna zawierać cenę dostarczenia przedmiotu zamówienia podaną w PLN lub EURO, cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. Cena podana w ofercie ma charakter ryczałtowy i obejmować winna wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
  Każdy Uczestnik Przetargu może złożyć tylko jedną ofertę.

  5. Kryteria oceny i ich znaczenie.
  Ocenia poszczególne oferty kierując się następującymi kryteriami, wraz z przypisaną
  im wagą, która określa znaczenie tych kryteriów :

  a) Najniższa cena – 100 %,

  6. Termin i miejsce składania ofert.
  Pisemne oferty w zamkniętej kopercie z napisem Przetarg na „Dostawę szczotek kasetowych typu Mase Brush do oczyszczarek lotniskowych Vammas i Schmidt oraz segmentów szczotek do oczyszczarek lotniskowych MADRO OLH 4500.”, należy składać do dnia 30.09.2011 roku, do godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego, ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk – sekretariat I p
  7. Termin i miejsce otwarcia ofert.
  Otwarcie ofert nastąpi w obecności przedstawicieli oferentów dnia 30.09.2011 roku, o godz. 1205 w siedzibie Zamawiającego, ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk – sala konferencyjna na parterze.

  8. Kontakt z Zamawiającym.
  Osoba upoważniona do kontaktu w dni robocze od dnia ukazania się ogłoszenia, Grzegorz Trzoska Kierownik Działu Eksploatacji.
  tel. 058/348-11-28,
  tel. kom. 0-602-575-502.

  9. Informacje dodatkowe

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji uzupełniających oraz prawo do unieważnienia przetargu, w części lub całości, bez podania przyczyn, a także nie ponoszą odpowiedzialności prawnej i finansowej za przygotowanie ofert przez uczestników przetargu.

  Formularz ofertowy (pobierz.doc)

  Warunki dostawy (pobierz.doc)

  Regulamin (pobierz.doc)

  Umowa sprzedaży (pobierz.doc)