Gdańsk, 13OC
A A A

Nazwa przetargu:

Przetarg na dostawę szczotek kasetowych typu Mase Brush do oczyszczarek lotniskowych Vammas i Schmidt oraz segmentów szczotek do oczyszczarek lotniskowych MADRO OLH 4500.

Data publikacji: 2011-09-07
Wprowadził(a):
Ilość odsłon: 162

OGŁOSZENIE

ZARZĄD SPÓŁKI Z O.O. „PORT LOTNICZY GDAŃSK”
W sprawie
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na:
„Dostawę szczotek kasetowych typu Mase Brush do oczyszczarek lotniskowych Vammas i Schmidt oraz segmentów szczotek do oczyszczarek lotniskowych MADRO OLH 4500.”

Przetarg nieograniczony w rozumieniu Zarządzenia nr 33/2010 Zarządu Spółki – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z dnia 30.03.2010r. w sprawie opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. dotyczących zawierania umów dla zadań nie objętych współfinansowaniem ze środków funduszy Unii Europejskiej.


1. Dane Zamawiającego.
Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. 80 – 298 Gdańsk, ul. Słowackiego 200.
Tel. +48 58 348 11 54.
Faks +48 58 345 22 83.
Ogólny adres internetowy podmiotu Zamawiającego : WWW.airport.gdansk.pl

2. Krótki opis przedmiotu Dostawy.
Zakres dostawy obejmuje :
- szczotki kasetowe typu Mase Brush do oczyszczarki Vammas SB4500 z drutem stalowym – 8 kpl.,
- szczotki kasetowe typu Mase Brush do oczyszczarki Schmidt CJS914 z polipropylenu – 2 kpl.,
- szczotki kasetowe typu Mase Brush do oczyszczarki Schmidt TJS 560 z polipropylenu – 4 kpl.,
- segmenty szczotek (pierścienie) z drutem stalowym do oczyszczarki MADRO OLH 4500 – 520 szt. (5 kpl.)

3. Pożądany termin Dostawy.
Termin wykonania zamówienia do 30.11.2011 roku.

4. Opis warunków udziału w postępowaniu.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia na równych warunkach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność gospodarczą na podstawie właściwych przepisów, spełniające warunki udziału w przetargu.
Warunkiem udziału w przetargu jest należyte wykonanie co najmniej 5 dostaw szczotek kasetowych typu Mase Brush do oczyszczarek lotniskowych Vammas i Schmidt oraz segmentów szczotek do oczyszczarek lotniskowych MADRO OLH 4500 w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 złotych netto każda. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia wraz z ofertą referencji potwierdzających należyte wykonanie ww dostaw.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia-nie spełnia”.
Oferta powinna zawierać cenę dostarczenia przedmiotu zamówienia podaną w PLN lub EURO, cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. Cena podana w ofercie ma charakter ryczałtowy i obejmować winna wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
Każdy Uczestnik Przetargu może złożyć tylko jedną ofertę.

5. Kryteria oceny i ich znaczenie.
Ocenia poszczególne oferty kierując się następującymi kryteriami, wraz z przypisaną
im wagą, która określa znaczenie tych kryteriów :

a) Najniższa cena – 100 %,

6. Termin i miejsce składania ofert.
Pisemne oferty w zamkniętej kopercie z napisem Przetarg na „Dostawę szczotek kasetowych typu Mase Brush do oczyszczarek lotniskowych Vammas i Schmidt oraz segmentów szczotek do oczyszczarek lotniskowych MADRO OLH 4500.”, należy składać do dnia 30.09.2011 roku, do godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego, ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk – sekretariat I p
7. Termin i miejsce otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w obecności przedstawicieli oferentów dnia 30.09.2011 roku, o godz. 1205 w siedzibie Zamawiającego, ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk – sala konferencyjna na parterze.

8. Kontakt z Zamawiającym.
Osoba upoważniona do kontaktu w dni robocze od dnia ukazania się ogłoszenia, Grzegorz Trzoska Kierownik Działu Eksploatacji.
tel. 058/348-11-28,
tel. kom. 0-602-575-502.

9. Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji uzupełniających oraz prawo do unieważnienia przetargu, w części lub całości, bez podania przyczyn, a także nie ponoszą odpowiedzialności prawnej i finansowej za przygotowanie ofert przez uczestników przetargu.

Formularz ofertowy (pobierz.doc)

Warunki dostawy (pobierz.doc)

Regulamin (pobierz.doc)

Umowa sprzedaży (pobierz.doc)

Kontakt