Gdańsk 18 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Nazwa przetargu:

  Przetarg na wykonywanie napraw i prowadzenie bieżących przeglądów i konserwacji połaci dachowej w Terminalu T2

  Data publikacji: 2017-08-30
  Wprowadził(a):
  Udostępnij:
  A A A

   

  OGŁOSZENIE
  ZARZĄD SPÓŁKI Z O.O. „PORT LOTNICZY GDAŃSK”
  w sprawie
  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
  na
  wykonywanie napraw i prowadzenie bieżących przeglądów i konserwacji połaci dachowej w Terminalu T2 w Porcie Lotniczym w Gdańsku,

  Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 33/2010 Zarządu Spółki – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z dnia 30.03.2010r. w sprawie opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. dotyczących zawierania umów dla zadań nie objętych współfinansowaniem ze środków funduszy Unii Europejskiej (treść Zarządzenia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce „Przetargi”).

  1. Dane Zamawiającego.
  Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. 80 – 298 Gdańsk, ul. Słowackiego 200.
  Tel. +48 58 348 11 54.
  Faks +48 58 345 22 83.
  Ogólny adres internetowy podmiotu Zamawiającego : www.airport.gdansk.pl

  2. Krótki opis przedmiotu Zamówienia.
  Zakres zamówienia obejmuje:

  • Wykonywanie przeglądów okresowych i prowadzenie bieżącej konserwacji połaci dachowej Terminala T2 Portu Lotniczego Gdańsk Sp. z o.o.
  • Przedstawianie do akceptacji Zamawiającemu szczegółowych kosztorysów napraw, zawierających między innym opis metody i wykaz materiałów oraz harmonogram napraw,
  • Przeprowadzanie napraw połaci dachowej Terminala T2 Portu Lotniczego Gdańsk Sp. z o.o
  • Sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu do akceptacji pisemnego raportu z wykonanych prac oraz protokołu ich odbioru,
  • Realizacja doraźnych interwencji serwisowych, na każde zgłoszenie Zamawiającego, w czasie nie krótszym niż 12 godzin, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego przecieków wody, niesprawności odprowadzenia wody, lub innych niesprawności powodujących zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia, jak również ciągłości eksploatacji Terminala.

  3. Tryb postępowania
  Przetarg nieograniczony w rozumieniu Zarządzenia nr 33/2010 Zarządu Spółki – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z dnia 30.03.2010r. w sprawie opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. dotyczących zawierania umów dla zadań nie objętych współfinansowaniem ze środków funduszy Unii Europejskiej.

  4. Pożądany termin wykonania Zamówienia.
  a) Wykonanie pierwszego przeglądu w ciągu 14 dni od podpisania Umowy.
  b) Wykonanie kolejnych minimum 2 przeglądów rocznie tj. wiosennych w terminie do 15 maja każdego roku trwania umowy i konserwacji jesiennej w terminie do 15 listopada każdego roku trwania umowy.

  5. Opis warunków udziału w postępowaniu.
  O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: posiadają zespół wykwalifikowanych pracowników i doświadczenie w wykonywaniu prac w pożądanym przez zamawiającego zakresie tzn. budowy, wykonywaniu przeglądów oraz napraw połaci dachowych.

  6. Kryteria oceny i ich znaczenie.
  Głównym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.

  Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przewidzianym w dokumentacji przetargowej i która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

  6. Termin i miejsce składania ofert, otwarcie ofert
  Pisemne oferty w zamkniętej kopercie z napisem: Przetarg na wykonywanie napraw i prowadzenie bieżących przeglądów i konserwacji połaci dachowej w Terminalu T2 w Porcie Lotniczym w Gdańsku, należy składać do dnia 12.09.2017 roku, do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk – sekretariat II p. Tego samego dnia komisja dokona otwarcia ofert.

  7. Kontakt z Zamawiającym.
  Osoba upoważniona do kontaktu w dni robocze od dnia ukazania się ogłoszenia, Sławomir Kurowski Kierownik Działu Technicznego i Cargo.
  tel. 058/348-13-61, e-mail: s.kurowski@ariport.gdansk.pl

  8. Informacje dodatkowe.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji uzupełniających oraz prawo do unieważnienia przetargu, w szczególności w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że udzielenie Zamówienia nie leżałoby w interesie Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności prawnej i finansowej za przygotowanie ofert przez uczestników przetargu.

  Zakres prac (pobierz.doc)

  Instrukcja obiektu (pobierz.pdf)

  Instrukacja obsługi i konserwacji dachu Kalzip (pobierz.pdf)