Gdańsk, 13OC
A A A

Nazwa przetargu:

Przetarg na wykonywanie napraw i prowadzenie bieżących przeglądów i konserwacji połaci dachowej w Terminalu T2

Data publikacji: 2017-08-30
Wprowadził(a):
Ilość odsłon: 153

 

OGŁOSZENIE
ZARZĄD SPÓŁKI Z O.O. „PORT LOTNICZY GDAŃSK”
w sprawie
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na
wykonywanie napraw i prowadzenie bieżących przeglądów i konserwacji połaci dachowej w Terminalu T2 w Porcie Lotniczym w Gdańsku,

Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 33/2010 Zarządu Spółki – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z dnia 30.03.2010r. w sprawie opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. dotyczących zawierania umów dla zadań nie objętych współfinansowaniem ze środków funduszy Unii Europejskiej (treść Zarządzenia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce „Przetargi”).

1. Dane Zamawiającego.
Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. 80 – 298 Gdańsk, ul. Słowackiego 200.
Tel. +48 58 348 11 54.
Faks +48 58 345 22 83.
Ogólny adres internetowy podmiotu Zamawiającego : www.airport.gdansk.pl

2. Krótki opis przedmiotu Zamówienia.
Zakres zamówienia obejmuje:

  • Wykonywanie przeglądów okresowych i prowadzenie bieżącej konserwacji połaci dachowej Terminala T2 Portu Lotniczego Gdańsk Sp. z o.o.
  • Przedstawianie do akceptacji Zamawiającemu szczegółowych kosztorysów napraw, zawierających między innym opis metody i wykaz materiałów oraz harmonogram napraw,
  • Przeprowadzanie napraw połaci dachowej Terminala T2 Portu Lotniczego Gdańsk Sp. z o.o
  • Sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu do akceptacji pisemnego raportu z wykonanych prac oraz protokołu ich odbioru,
  • Realizacja doraźnych interwencji serwisowych, na każde zgłoszenie Zamawiającego, w czasie nie krótszym niż 12 godzin, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego przecieków wody, niesprawności odprowadzenia wody, lub innych niesprawności powodujących zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia, jak również ciągłości eksploatacji Terminala.

3. Tryb postępowania
Przetarg nieograniczony w rozumieniu Zarządzenia nr 33/2010 Zarządu Spółki – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z dnia 30.03.2010r. w sprawie opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. dotyczących zawierania umów dla zadań nie objętych współfinansowaniem ze środków funduszy Unii Europejskiej.

4. Pożądany termin wykonania Zamówienia.
a) Wykonanie pierwszego przeglądu w ciągu 14 dni od podpisania Umowy.
b) Wykonanie kolejnych minimum 2 przeglądów rocznie tj. wiosennych w terminie do 15 maja każdego roku trwania umowy i konserwacji jesiennej w terminie do 15 listopada każdego roku trwania umowy.

5. Opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: posiadają zespół wykwalifikowanych pracowników i doświadczenie w wykonywaniu prac w pożądanym przez zamawiającego zakresie tzn. budowy, wykonywaniu przeglądów oraz napraw połaci dachowych.

6. Kryteria oceny i ich znaczenie.
Głównym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przewidzianym w dokumentacji przetargowej i która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

6. Termin i miejsce składania ofert, otwarcie ofert
Pisemne oferty w zamkniętej kopercie z napisem: Przetarg na wykonywanie napraw i prowadzenie bieżących przeglądów i konserwacji połaci dachowej w Terminalu T2 w Porcie Lotniczym w Gdańsku, należy składać do dnia 12.09.2017 roku, do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk – sekretariat II p. Tego samego dnia komisja dokona otwarcia ofert.

7. Kontakt z Zamawiającym.
Osoba upoważniona do kontaktu w dni robocze od dnia ukazania się ogłoszenia, Sławomir Kurowski Kierownik Działu Technicznego i Cargo.
tel. 058/348-13-61, e-mail: s.kurowski@ariport.gdansk.pl

8. Informacje dodatkowe.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji uzupełniających oraz prawo do unieważnienia przetargu, w szczególności w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że udzielenie Zamówienia nie leżałoby w interesie Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności prawnej i finansowej za przygotowanie ofert przez uczestników przetargu.

Zakres prac (pobierz.doc)

Instrukcja obiektu (pobierz.pdf)

Instrukacja obsługi i konserwacji dachu Kalzip (pobierz.pdf)

Kontakt