Gdańsk 8 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Nazwa przetargu:

  Wykonanie robót budowlanych – Naprawa pęknięć oraz odtworzenie szczelin rozszerzania na płycie postojowej Nr 2 (stanowiska 8 - 13); remont szwów technologicznych na drodze startowej i drogach do kołowania znajdujących się na terenie Portu Lotniczego Gdańsk

  Data publikacji: 2011-05-23
  Wprowadził(a):
  Udostępnij:
  A A A

  OGŁOSZENIE
  ZARZĄD SPÓŁKI Z O.O. „PORT LOTNICZY GDAŃSK”
  w sprawie
  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

  na "wykonanie robót budowlanych – Naprawa pęknięć oraz odtworzenie szczelin rozszerzania na płycie postojowej Nr 2 (stanowiska 8 - 13); remont szwów technologicznych na drodze startowej i drogach do kołowania znajdujących się na terenie Portu Lotniczego Gdańsk".

  Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 33/2010 Zarządu Spółki – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z dnia 30.03.2010r. w sprawie opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. dotyczących zawierania umów dla zadań nie objętych współfinansowaniem ze środków funduszy Unii Europejskiej (treść Zarządzenia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce „Przetargi”).

  1. Dane Zamawiającego.
  Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. 80 – 298 Gdańsk, ul. Słowackiego 200.
  Tel. +48 58 348 11 11.
  Faks +48 58 345 22 83.
  Ogólny adres internetowy podmiotu Zamawiającego : WWW.airport.gdansk.pl

  2. Krótki opis przedmiotu Zamówienia.
  Zakres prac do wykonania obejmuje wykonanie robót budowlanych – Naprawa pęknięć oraz odtworzenie szczelin rozszerzania na płycie postojowej Nr 2 (stanowiska 8 - 13); remont szwów technologicznych na drodze startowej i drogach do kołowania znajdujących się na terenie Portu Lotniczego Gdańsk” (oznaczonych kolorem czerwonym na mapie stanowiącej załącznik do dokumentacji przetargowej), zgodnie z przedmiarem robót będącym załącznikiem do dokumentacji Przetargowej.

  3. Tryb postępowania
  Przetarg nieograniczony w rozumieniu Zarządzenia nr 33/2010 Zarządu Spółki – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z dnia 30.03.2010r. w sprawie opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. dotyczących zawierania umów dla zadań nie objętych współfinansowaniem ze środków funduszy Unii Europejskiej.

  4. Pożądany termin wykonania Zamówienia.
  Termin wykonania Przedmiotu Zamówienia nie później niż do 30 września 2011r.

  5. Opis warunków udziału w postępowaniu.
  Warunkiem udziału w przetargu jest:
  a. należyte wykonanie co najmniej 3 robót budowlanych obejmujących naprawę/ remont szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach lotniskowych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy- w tym okresie o wartości nie mniejszej niż 80.000 złotych netto każda,
  b. Dysponowania osobą posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno- budowlanej,
  Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia wraz z ofertą referencji potwierdzających należyte wykonanie ww robót oraz dokumentu potwierdzającego dysponowanie ww osobą ze wskazaniem podstawy dysponowania.
  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia-nie spełnia”.
  Cena oferty musi być podana w PLN, cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
  Cena podana w ofercie ma charakter ryczałtowy i obejmować winna wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
  Każdy Uczestnik Przetargu może złożyć tylko jedną ofertę.


  5. Kryteria oceny i ich znaczenie.
  Ocenia poszczególne oferty kierując się następującymi kryteriami, wraz z przypisaną
  im liczbą punktów w skali od 1 do 100 punktów, która określa znaczenie tych
  kryteriów :

  a) Najniższa cena – od 1 do 100 punktów,

  Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przewidzianym w dokumentacji przetargowej i która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

  6. Termin i miejsce składania ofert.
  Pisemne oferty w zamkniętej kopercie z napisem Przetarg na "wykonanie robót budowlanych – naprawa pęknięć oraz odtworzenie szczelin rozszerzania na płycie postojowej Nr 2 (stanowiska 8 - 13); remont szwów technologicznych na drodze startowej i drogach do kołowania znajdujących się na terenie Portu Lotniczego Gdańsk ", należy składać do dnia 07.06.2011 roku, do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk – sekretariat I p.

  7. Termin i miejsce otwarcia ofert.
  Otwarcie ofert nastąpi w obecności przedstawicieli Uczestników przetargu w dniu 07.06.2011 roku, o godz. 1005 w siedzibie Zamawiającego, ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk – sala konferencyjna na parterze.

  8. Kontakt z Zamawiającym.
  Osoba upoważniona do kontaktu w dni robocze od dnia ukazania się ogłoszenia, Henryk Szymerkowski Z-ca kier. Działu Eksploatacji.
  tel. 058/348-11-35,
  tel. kom. 0-604-220-012.

  9. Informacje dodatkowe.
  1. Wykonawcy mogą uzyskać dalsze informacje oraz kompletne dokumenty przetargowe na stronie internetowej spółki pod adresem www.airport.gdansk.pl w zakładce „Przetargi”.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji uzupełniających oraz prawo do unieważnienia przetargu, w szczególności w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że udzielenie Zamówienia nie leżałoby w interesie Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności prawnej i finansowej za przygotowanie ofert przez uczestników przetargu.

  Regulamin przetargu (pobierz .doc)

  Umowa (pobierz. doc)

  Formularz ofertowy (pobierz .doc)

  Przedmiar robót (pobierz .doc)