Gdańsk, 14OC
A A A

Nazwa przetargu:

Wykonanie robót budowlanych – Przebudowa płyty postojowej PPS 2w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy – Etap I

Data publikacji: 2019-05-28
Wprowadził(a):
Data ost. aktualizacji: 2019-06-17, 08:25
Modyfikował(a): Jan Administrator
Ilość odsłon: 1479

OGŁOSZENIE
ZARZĄD SPÓŁKI Z O.O. „PORT LOTNICZY GDAŃSK”
w sprawie
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na
„Wykonanie robót budowlanych – Przebudowa płyty postojowej PPS 2
w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy – Etap I”

 

Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 33/2010 Zarządu Spółki – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z dnia 30.03.2010 r. w sprawie opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. dotyczących zawierania umów dla zadań
nie objętych współfinansowaniem ze środków funduszy Unii Europejskiej (treść Zarządzenia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce „Przetargi”). Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy prawo zamówień publicznych.

1. Dane Zamawiającego.

Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. 80 – 298 Gdańsk, ul. Słowackiego 200.
Tel. +48 58 348 11 54.
Faks +48 58 345 22 83.
Adres internetowy Zamawiającego : www.airport.gdansk.pl

2. Krótki opis przedmiotu Zamówienia.


Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie płyty postojowej PPS 2 w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy – Etap I.
Zakres robót obejmuje w szczególności:
− Wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni płyty postojowej PPS-2 zwiększając nośność nawierzchni płyty postojowej do min. 64 PCN,
− Wbudowanie w nową konstrukcję płyty postojowej PPS-2 kanalizacji kablowej pierwotnej i wtórnej z uwzględnieniem zapasów do oświetlenia osiowego dla przyszłej drogi kołowania DK-M2,
− Wbudowanie w nową konstrukcję płyty postojowej PPS-2 kanalizacji kablowej dla przyszłych masztów oświetleniowych i rozdzielnic wraz z fundamentami.
Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia określa Dokumentacja Projektowa, która stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. Dokumentacja Projektowa jest dostępna w wersji elektronicznej na serwerze FTP; adres, hasło i login zostaną udostępnione Wykonawcy na pisemny wniosek złożony Zamawiającemu, zawierający oświadczenie Wykonawcy, że materiały te będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby niniejszego przetargu. O ile dla wykonania robót budowlanych lub uzyskania pozwoleń wchodzących w zakres przedmiotu Zamówienia będzie konieczne wykonanie innych robót, czynności lub uzyskanie zezwoleń, to Wykonawca wykona te roboty i czynności oraz uzyska niezbędne zezwolenia własnym kosztem i staraniem. Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw dla wykonania powyższych zobowiązań.
Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu Zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
Wykonawca udzieli gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy, niż 60 miesięcy, na warunkach określonych we wzorze umowy.


3. Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony, prowadzony zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 33/2010 Zarządu Spółki – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z dnia 30.03.2010 r. w sprawie opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. dotyczących zawierania umów dla zadań nie objętych współfinansowaniem ze środków funduszy Unii Europejskiej

4. Termin wykonania Zamówienia.

Termin wykonania Zamówienia – 6 miesięcy od podpisania umowy.

5. Opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu o udzielenie Zamówienia na równych warunkach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność gospodarczą na podstawie właściwych przepisów, spełniające warunki udziału w przetargu oraz nie podlegające wykluczeniu.
Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

Warunkiem udziału w niniejszym przetargu jest:
1. W postępowaniu o udzielenie Zamówienia na równych warunkach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność gospodarczą na podstawie właściwych przepisów, spełniające warunki udziału w przetargu oraz nie podlegające wykluczeniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. wykażą, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie:
a) wykonali należycie co najmniej jedno zamówienie obejmujące budowę, przebudowę lub rozbudowę betonowych płyt postojowych na czynnym lotnisku o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 złotych netto lub o powierzchni nie mniejszej, niż 10.000,00 m2,
b) wykonali należycie co najmniej jedno zamówienie obejmujące wymianę wypełnienia szczelin dylatacyjnych na czynnym lotnisku;
2) skierują do realizacji zamówienia kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej oraz co najmniej 3 – letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi,
3) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych 00/100).

Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2272 z późn. zm.).

Z postępowania o udzielenie Zamówienia wyklucza się:
1) Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia
2) Wykonawców którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili istotną szkodę Zamawiającemu nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
3) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację ich majątku lub sąd zarządził likwidację ich majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791);
4) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu.
Z postępowania o udzielenie Zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy:
1) wykonywali czynności bezpośrednio związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

5. Kryteria oceny i ich znaczenie.

Jedynym kryterium oceny jest: Cena brutto – 100%

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów przyznanych w ramach kryterium „Cena”.
Liczba punktów w ramach kryterium „Cena” (C) będzie obliczona za pomocą następującego wzoru:

C = (Cn/Cb) x 100%


gdzie:
Cn – najniższa cena oferty brutto
Cb – cena brutto badanej oferty

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

6. Termin i miejsce składania ofert.

Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 14.06.2019 roku do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk, Sekretariat - II piętro.

7. Termin i miejsce otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.06.2019 roku o godz. 10:05 w siedzibie Zamawiającego - Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk, sala konferencyjna na parterze.

8. Kontakt z Zamawiającym.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Henryk Szymerkowski Kierownik Działu Eksploatacji, tel. 058/348-11-35, tel. kom. 604-220-012, e-mail: h.szymerkowski@airport.gdansk.pl , numer faxu: (58) 345 22 83

9. Informacje dodatkowe.
1. Wykonawcy mogą uzyskać dalsze informacje oraz kompletne dokumenty przetargowe na stronie internetowej spółki pod adresem www.airport.gdansk.pl w zakładce „Przetargi”.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji uzupełniających oraz prawo do unieważnienia przetargu, w szczególności w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że udzielenie Zamówienia nie leżałoby w interesie Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności prawnej i finansowej za przygotowanie ofert przez uczestników przetargu.

PLIKI DO POBRANIA:

- SIWZ

- wzór umowy

Kontakt