Gdańsk 1 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Nazwa przetargu:

  Wykonanie robót serwisowych polegających na oczyszczenie studni rozdzielających, osadników, separatorów, zbiorników retencyjnych podziemnych i przepompowni wód deszczowych znajdujących się na terenie Portu Lotniczego Gdańsk, wraz z wywiezieniem pochodzących z nich odpadów

  Data publikacji: 2013-07-03
  Wprowadził(a):
  Udostępnij:
  A A A

  OGŁOSZENIE
  ZARZĄD SPÓŁKI Z O.O. „PORT LOTNICZY GDAŃSK”
  w sprawie
  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

  na

  "Wykonanie robót serwisowych polegających na oczyszczenie studni rozdzielających, osadników, separatorów, zbiorników retencyjnych podziemnych i przepompowni wód deszczowych znajdujących się na terenie Portu Lotniczego Gdańsk, wraz z wywiezieniem pochodzących z nich odpadów".

  Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 33/2010 Zarządu Spółki – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z dnia 30.03.2010r. w sprawie opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. dotyczących zawierania umów dla zadań nie objętych współfinansowaniem ze środków funduszy Unii Europejskiej (treść Zarządzenia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce „Przetargi”).

  1.Dane Zamawiającego.
  Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. 80 – 298 Gdańsk, ul. Słowackiego 200.
  Tel. +48 58 348 11 11.
  Faks +48 58 345 22 83.
  KRS nr: 0000075422 NIP: 5220010256, Regon: 010365722 Kapitał zakładowy: 125 290 000 PLN
  Ogólny adres internetowy podmiotu Zamawiającego : www.airport.gdansk.pl

  2.Krótki opis przedmiotu Zamówienia.
  Zakres prac do wykonania obejmuje wykonanie robót serwisowych – oczyszczenie studni rozdzielających, osadników, separatorów, zbiorników retencyjnych podziemnych i przepompowni wód deszczowych znajdujących się na terenie Portu Lotniczego Gdańsk - wraz z wywiezieniem pochodzących z nich odpadów Zgodnie z Ustawą z 14 grudnia 2012 r ( Dz. U z 2013 roku – poz. 21 ).

  3.Tryb postępowania
  Przetarg nieograniczony w rozumieniu Zarządzenia nr 33/2010 Zarządu Spółki – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z dnia 30.03.2010r. w sprawie opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. dotyczących zawierania umów dla zadań nie objętych współfinansowaniem ze środków funduszy Unii Europejskiej.

  4.Pożądany termin wykonania Zamówienia.
  Termin wykonania Przedmiotu Zamówienia nie później niż 30 dni od daty podpisania Umowy.

  5.Opis warunków udziału w postępowaniu.

  Warunkiem udziału w przetargu jest:
  a. Dysponowania osobą posiadającą uprawnienie do przewozu odpadów niebezpiecznych,
  b. posiadać zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych,

  6.Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia wraz z ofertą dokumentu potwierdzającego dysponowanie w/w osobą ze wskazaniem podstawy dysponowania , a także kopii zezwolenia na transport odpadów niebezpiecznych.


  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia-nie spełnia”.

  Cena oferty musi być podana w PLN, cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

  Cena podana w ofercie ma charakter ryczałtowy i obejmować winna wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

  Każdy Uczestnik Przetargu może złożyć tylko jedną ofertę.


  5. Kryteria oceny i ich znaczenie.
  Komisja Przetargowa ocenia poszczególne oferty kierując się wyłącznie kryterium ceny.
  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto.

  Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przewidzianym w dokumentacji przetargowej i która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

  6.Termin i miejsce składania ofert.
  Pisemne oferty w zamkniętej kopercie z napisem Przetarg na wykonanie robót serwisowych – oczyszczenie studni rozdzielających, osadników, separatorów, zbiorników retencyjnych podziemnych i przepompowni wód deszczowych z wywiezieniem pochodzących z nich odpadów znajdujących się na terenie Portu Lotniczego Gdańsk,
  należy składać do dnia 16.07.2013 roku, do godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego, ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk – sekretariat II p.

  7.Termin i miejsce otwarcia ofert.
  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.07.2013 roku, o godz. 1205 w siedzibie Zamawiającego, ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk – sala konferencyjna na parterze.

  8.Kontakt z Zamawiającym.
  Osoba upoważniona do kontaktu w dni robocze od dnia ukazania się ogłoszenia, Henryk Szymerkowski Z-ca Kier. Działu Inwestycji i Eksploatacji.
  tel. 058/348-11-35,
  tel. kom. 0-604-220-012.

  9.Informacje dodatkowe.
  1. Wykonawcy mogą uzyskać dalsze informacje oraz kompletne dokumenty przetargowe na stronie internetowej spółki pod adresem www.airport.gdansk.pl w zakładce „Przetargi”.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji uzupełniających oraz prawo do unieważnienia przetargu, w szczególności w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że udzielenie Zamówienia nie leżałoby w interesie Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności prawnej i finansowej za przygotowanie ofert przez uczestników przetargu.

  Pliki do pobrania:

  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
  2. Wzór formularza ofertowego,
  3. Przedmiar robót,
  4. Wzór Umowy,
  5. Oświadczenie o spełnianiu warunków.