Gdańsk, 11OC
A A A

Nazwa przetargu:

Zapytanie o cenę realizacji usługi obejmującej zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż materiałów promujących Projekt 6.3-3 POIS.06.03.00-00-003/09-00: „Port Lotniczy w Gdańsku – modernizacja infrastruktury lotniskowej po stronie airside”

Data publikacji: 2011-10-24
Wprowadził(a):
Ilość odsłon: 193

 

ZAPYTANIE O CENĘ

Zapraszam do złożenia oferty na realizację usługi obejmującej zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż materiałów promujących Projekt 6.3-3 POIS.06.03.00-00-003/09-00: „Port Lotniczy w Gdańsku – modernizacja infrastruktury lotniskowej po stronie airside”

Zamówienie poniżej kwoty 14 000 €. Nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010 r. Nr 113, poz. 759). Stosuje się wewnętrzne procedury Portu Lotniczego z Zarządzenia nr 32/2010 Zarządu Portu Lotniczego Gdańsk sp. z.o.o. z dnia 30 marca 2010 roku.


Zamawiający:
Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o
ul. Słowackiego 200
80-298 Gdańsk
tel. (0 58) 348 11 54, fax.(0 58) 345 22 83
NIP: 522 00 10 256
Strona WWW: www.airport.gdansk.pl
E-mail: airport@airport.gdansk.pl
1. Przedmiot zamówienia – wykonanie, montaż oraz dostawa materiałów promocyjnych
(szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1)

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

3. Wymagany termin realizacji zamówienia: 30 dni od daty podpisania umowy.

4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający warunki:
• posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
• posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
• znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
• nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
• wykonali należycie przynajmniej 3 zamówienia obejmujące: zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i/lub montaż materiałów promocyjnych, każde na kwotę minimum 10.000 zł brutto.
5. Dostawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

6. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny brutto.

7. Oferta wraz z załącznikami winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Wszystkie strony oferty oraz załączników, musza być podpisane przez osobę (osoby) upewnioną w dokumentach rejestracyjnych firmy lub posiadającą pełnomocnictwo do dokonywania określonych czynności prawnych. W tym przypadku pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty.

8. Każdy Wykonawca winien przedstawić tylko jedna ofertę, pod rygorem odrzucenia.

9. Wykonawca złoży ofertę w zaklejonej kopercie składającą się z:
• Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1,
• Oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2,
• Minimum 3 referencji potwierdzających należyte wykonie zamówienia obejmującego zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i/lub montaż materiałów promocyjnych, każde na kwotę minimum 10.000 zł brutto. Referencje powinny być dołączone w oryginale lub kopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem”.

10. W/w ofertę należy skierować na adres Zamawiającego wraz z oznaczeniem „Oferta na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż materiałów promujących Projekt 6.3-3: „Port Lotniczy w Gdańsku – modernizacja infrastruktury lotniskowej po stronie airside”

11. Termin składania ofert upływa dnia 04.11.2011 roku o godz. 10.00, w sekretariacie Zarządu Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy, ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk,

12. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.11.2011 roku o godz. 10.15 w Budynku Zarządu Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy, ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk, Sala konferencyjna.

13. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zapytaniu. Wykonawca zobowiązany będzie do podpisania i wysłania do Zamawiającego uzupełnionej umowy w przeciągu 3 dni od daty otrzymania informacji o wyborze Wykonawcy. Na życzenie Wykonawcy Zamawiający udostępni wersję edytowalną umowy.

14. Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców o wyniku postępowania.

15. Zarządzanie nr 32/2010 Zarządu Portu Lotniczego Gdańsk sp z.o.o. z dnia 30 marca 2010 roku dostępne jest na stronie internetowej
http://www.airport.gdansk.pl/bip/auctions


Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (pobierz.doc)
Załącznik nr 2 – Oświadczenie (pobierz.doc)
Załącznik nr 3 – Umowa (pobierz.doc)

Projekt „Port Lotniczy w Gdańsku – modernizacja infrastruktury lotniskowej po stronie airside” realizowany jest w ramach działania 6.3 Rozwój sieci lotniczej TEN-T, priorytetu VI Drogowa i lotnicza sieć TEN-T Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013

Kontakt