Gdańsk, 12OC
A A A

Nazwa przetargu:

Dostawa ekologicznych środków do odladzania nawierzchni lotniskowych na sezon zimowy 2011/2012

Data publikacji: 2011-11-09
Wprowadził(a):
Ilość odsłon: 190

OGŁOSZENIE
ZARZĄD SPÓŁKI Z O.O. „PORT LOTNICZY GDAŃSK”
W sprawie
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na:
„Dostawę ekologicznych środków do odladzania nawierzchni lotniskowych na sezon zimowy 2011/2012.” 


Przetarg nieograniczony w rozumieniu Zarządzenia nr 33/2010 Zarządu Spółki – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z dnia 30.03.2010r. w sprawie opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. dotyczących zawierania umów dla zadań nie objętych współfinansowaniem ze środków funduszy Unii Europejskiej.

1. Dane Zamawiającego.
Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. 80 – 298 Gdańsk, ul. Słowackiego 200.
Tel. +48 58 348 11 54.
Faks +48 58 345 22 83.
Ogólny adres internetowy podmiotu Zamawiającego : WWW.airport.gdansk.pl

2. Krótki opis przedmiotu Dostawy.
Zakres dostawy obejmuje :
Ekologiczne środki do odladzania nawierzchni Lotniskowych na sezon zimowy 2011/2012 w ilości:
Płyn do odladzania nawierzchni, produkowany na bazie mrówczanu potasu 80 000 kg – dostarczony do Portu Lotniczego Gdańsk sp. z o.o.;
Granulat do odladzania nawierzchni, produkowany na bazie mrówczanu sodu 12 000 kg – dostarczony do Portu Lotniczego Gdańsk.


3. Pożądany termin Dostawy.
Dostawa odbywać się będzie częściowo, na podstawie złożonego zamówienia. Zamówienie powinno zostać wykonane nie później niż w ciągu 5 dni od dnia złożenia zamówienia w formie pisemnej lub faxem.

4. Opis warunków udziału w postępowaniu.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia na równych warunkach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność gospodarczą na podstawie właściwych przepisów, spełniające warunki udziału w przetargu.
Warunkiem udziału w przetargu jest należyte wykonanie co najmniej 5 dostaw ekologicznych środków do odladzania nawierzchni lotniskowych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, o wartości nie mniejszej niż 100.000 Euro netto każda. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia wraz z ofertą referencji potwierdzających należyte wykonanie ww dostaw.
Oferta powinna zawierać cenę dostarczenia zamówionych środków podaną w EURO, cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. Cena podana w ofercie ma charakter ryczałtowy i obejmować winna wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
Każdy Uczestnik Przetargu może złożyć tylko jedną ofertę.

5. Kryteria oceny i ich znaczenie.
Ocenia poszczególne oferty kierując się następującymi kryteriami, wraz z przypisaną
im wagą, która określa znaczenie tych kryteriów :

a) Najniższa cena – 100 %,

6. Termin i miejsce składania ofert.
Pisemne oferty w zamkniętej kopercie z napisem Przetarg na „Dostawę ekologicznych środków do odladzania nawierzchni lotniskowych na sezon zimowy 2011/2012 w ilości 80 t – płynny na bazie mrówczanu potasu i 12 t – stały na bazie mrówczanu sodu”, należy składać do dnia 15.11.2011 roku, do godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego, ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk – sekretariat I p.

7. Termin i miejsce otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w obecności przedstawicieli oferentów dnia 15.11.2011 roku, o godz. 1105 w siedzibie Zamawiającego, ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk – sala konferencyjna na parterze.

8. Kontakt z Zamawiającym.
Osoba upoważniona do kontaktu w dni robocze od dnia ukazania się ogłoszenia, Grzegorz Trzoska Kierownik Działu Eksploatacji.
tel. 058/348-11-28,
tel. kom. 0-602-575-502.

9. Informacje dodatkowe.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji uzupełniających oraz prawo do unieważnienia przetargu, w części lub całości, bez podania przyczyn, a także nie ponoszą odpowiedzialności prawnej i finansowej za przygotowanie ofert przez uczestników przetargu.

Formularz (pobierz.doc)

Regulamin (pobierz.doc)

Umowa (pobierz.doc)

Warunki dostawy(pobierz.doc)

Kontakt