Gdańsk -1 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Nazwa przetargu:

  Dostawa farb do oznakowań poziomych nawierzchni lotniskowych.

  Data publikacji: 2011-05-23
  Wprowadził(a):
  Udostępnij:
  A A A


  OGŁOSZENIE

  ZARZĄD SPÓŁKI Z O.O. „PORT LOTNICZY GDAŃSK”
  W sprawie
  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
  na:
  „Dostawę farb do oznakowań poziomych nawierzchni lotniskowych.” 

  1. Dane Zamawiającego.
  Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. 80 – 298 Gdańsk, ul. Słowackiego 200.
  Tel. +48 58 348 11 11.
  Faks +48 58 345 22 83.
  Ogólny adres internetowy podmiotu Zamawiającego : WWW.airport.gdansk.pl

  2. Krótki opis przedmiotu Dostawy.
  Zakres dostawy obejmuje :
  • Farba do oznakowań poziomych koloru białego 2500 kg,
  • Farba do oznakowań poziomych koloru żółtego 1050 kg,
  • Farba do oznakowań poziomych koloru czerwonego 450 kg,
  • Farba do oznakowań poziomych koloru czarnego 510 kg,
  • Mikrokulki szklane do urządzenia pneumatycznego 500 kg,
  • Rozcieńczalnik do powyższych farb 360 kg.

  3. Pożądany termin Dostawy.
  Termin wykonania zamówienia nie może przekraczać 14 dni od dnia podpisania umowy.

  4. Opis warunków udziału w postępowaniu.
  W postępowaniu o udzielenie zamówienia na równych warunkach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność gospodarczą na podstawie właściwych przepisów, spełniające warunki udziału w przetargu.
  Oferenci zobowiązani są do przedłożenia wraz z ofertą referencji potwierdzających należyte wykonanie co najmniej 5 umów na dostawę farby do oznakowań poziomych nawierzchni lotniskowych w okresie ostatnich pięciu lat.
  Oferta powinna zawierać cenę dostarczenie zamówionych środków podaną w PLN.
  Każdy Uczestnik Przetargu może złożyć tylko jedną ofertę.

  5. Kryteria oceny i ich znaczenie.
  Ocenia poszczególne oferty kierując się następującymi kryteriami, wraz z przypisaną
  im liczbą punktów w skali od 1 do 100 punktów, która określa znaczenie tych
  kryteriów :

  a) Najniższa cena – od 1 do 100 punktów,

  6. Termin i miejsce składania ofert.
  Pisemne oferty w zamkniętej kopercie z napisem Przetarg na „Dostawę farb do oznakowań poziomych nawierzchni lotniskowych”, należy składać do dnia 09.06.2011 roku, do godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego, ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk – sekretariat I p.

  7. Termin i miejsce otwarcia ofert.
  Otwarcie ofert nastąpi w obecności przedstawicieli oferentów dnia 09.06.2011 roku, o godz. 1105 w siedzibie Zamawiającego, ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk – sala konferencyjna na parterze.

  8. Kontakt z Zamawiającym.
  Osoba upoważniona do kontaktu w dni robocze od dnia ukazania się ogłoszenia, Henryk Szymerkowski Z- ca Kierownika Działu Eksploatacji.
  tel. 058/348-11-35,
  tel. kom. 0-604-220-012.

  Zainteresowani mogą uzyskać dalsze informacje oraz kompletne dokumenty
  Przetargowe na stronie internetowej spółki pod adresem WWW.airport.gdansk.pl
  w Zakładce " Przetargi ".

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji uzupełniających oraz prawo do unieważnienia przetargu, w części lub całości, bez podania przyczyn, a także nie ponosi odpowiedzialności prawnej i finansowej za przygotowanie ofert przez uczestników przetargu.

  Regulamin przetargu (pobierz .doc)

  Umowa (pobierz. doc)

  Formularz ofertowy (pobierz .doc)

  Warunki techniczne (pobierz .doc)