Gdańsk 15 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Nazwa przetargu:

  Przetarg na wykonanie prac geodezyjno - kartograficznych dotyczących aktualizacji dokumentacji rejestracyjnej oraz map do AIP Polska dla lotniska Gdańsk im. Lecha Wałęsy

  Data publikacji: 2011-12-12
  Wprowadził(a):
  Udostępnij:
  A A A

  OGŁOSZENIE
  ZARZĄD SPÓŁKI Z O.O. „PORT LOTNICZY GDAŃSK”
  w sprawie
  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
  na
  "Wykonanie prac geodezyjno - kartograficznych dotyczących aktualizacji dokumentacji rejestracyjnej oraz map do AIP Polska dla lotniska Gdańsk im. Lecha Wałęsy ". 

  Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 33/2010 Zarządu Spółki – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z dnia 30.03.2010r. w sprawie opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. dotyczących zawierania umów dla zadań nie objętych współfinansowaniem ze środków funduszy Unii Europejskiej (treść Zarządzenia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce „Przetargi”).

  1. Dane Zamawiającego.
  Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. 80 – 298 Gdańsk, ul. Słowackiego 200.
  Tel. +48 58 348 11 54.
  Faks +48 58 345 22 83.
  Ogólny adres internetowy podmiotu Zamawiającego : www.airport.gdansk.pl

  2. Krótki opis przedmiotu Zamówienia.
  Zakres prac do wykonania obejmuje: Wykonanie prac geodezyjno - kartograficznych dotyczących aktualizacji dokumentacji rejestracyjnej oraz map do AIP Polska dla lotniska Gdańsk im. Lecha Wałęsy zgodnie z ustawą z dnia 3 lipca 2002 roku Prawo Lotnicze (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 100, poz. 696 z późn. zm.) oraz z obowiązującymi aktami wykonawczymi, w szczególności rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30.04.2004 roku w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk cywilnych (Dz. U. Z 2004 roku Nr 122, poz. 1273 z późn. zm.), zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy będącymi załącznikiem do dokumentacji przetargowej.

  3. Tryb postępowania
  Przetarg nieograniczony w rozumieniu Zarządzenia nr 33/2010 Zarządu Spółki – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z dnia 30.03.2010r. w sprawie opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. dotyczących zawierania umów dla zadań nie objętych współfinansowaniem ze środków funduszy Unii Europejskiej.

  4. Pożądany termin wykonania Zamówienia.
  Termin wykonania Przedmiotu Zamówienia nie później niż do 15 kwietnia 2012r.

  5. Opis warunków udziału w postępowaniu.
  Warunkiem udziału w przetargu jest:
  a) należyte wykonanie przez Uczestnika przetargu co najmniej jednego zamówienia obejmującego opracowanie lub aktualizację dokumentacji rejestracyjnej oraz co najmniej jednego zamówienia obejmującego opracowanie lub aktualizację map do AIP Polska - dla lotnisk cywilnych w Polsce;
  b) dysponowanie przez Uczestnika przetargu personelem posiadającym uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie prac objętych przedmiotem zamówienia.


  Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia wraz z ofertą referencji potwierdzających należyte wykonanie wskazanych wyżej zamówień oraz oświadczenia o dysponowaniu odpowiednim personelem wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie przez osoby wchodzące w skład tego personelu wymaganych uprawnień.
  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia-nie spełnia” na podstawie przedstawionych Zamawiającemu dokumentów.

  5. Sposób przygotowania oferty.
  Cena oferty musi być podana w PLN, cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
  Cena oferty za wykonanie Przedmiotu Zamówienia ma charakter ryczałtowy, jest stała dla całego okresu realizacji zadania i nie podlega późniejszym zmianom z wyjątkiem przypadków wskazanych w Umowie.
  Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty wszelkich kosztów związanych z kompleksowym wykonaniem Przedmiotu Zamówienia, wszelkich podatków i opłat, a także kosztów wszelkich innych działań wskazanych w Regulaminie Przetargu oraz załącznikach do niego, jako zobowiązania Wykonawcy.
  Każdy Uczestnik przetargu może złożyć tylko jedną ofertę.


  6. Kryteria oceny i ich znaczenie.
  Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według kryterium – cena brutto oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto.

  Zamawiający udzieli zamówienia Uczestnikowi przetargu, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przewidzianym w dokumentacji przetargowej i która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

  7. Termin i miejsce składania ofert.
  Pisemne oferty w zamkniętej kopercie z napisem Przetarg na "Wykonanie prac geodezyjno - kartograficznych dotyczących aktualizacji dokumentacji rejestracyjnej oraz map do AIP Polska dla lotniska Gdańsk im. Lecha Wałęsy ", należy składać do dnia 21 grudnia 2011 roku, do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk – sekretariat I p.

  8. Termin i miejsce otwarcia ofert.
  Otwarcie ofert nastąpi w obecności przedstawicieli Uczestników przetargu w dniu 21 grudnia 2011 roku, o godz. 1005 w siedzibie Zamawiającego, ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk – sala konferencyjna na parterze.

  9. Kontakt z Zamawiającym.
  Osoba upoważniona do kontaktu w dni robocze od dnia ukazania się ogłoszenia, Jarosław Trzoska kier. Działu Operacyjnego.
  tel. 058/348-11-58,
  tel. kom. 0-608-046-572.

  10. Informacje dodatkowe.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji uzupełniających oraz prawo do unieważnienia przetargu, w szczególności w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że udzielenie Zamówienia nie leżałoby w interesie Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności prawnej i finansowej za przygotowanie ofert przez uczestników przetargu.

  Formularz ofertowy (pobierz.doc)

  Regulamin przetargu (pobierz.doc)

  Oświadczenie (pobierz.doc)

  Opis przedmiotu zamówienia (pobierz.doc)

  Wzór umowy (pobierz.doc)

  powiązane

  Wybór oferty