Gdańsk 1 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Nazwa przetargu:

  Wykonanie Planu Generalnego (Planu Ogólnego) długoterminowego rozwoju Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy.

  Data publikacji: 2009-11-25
  Wprowadził(a):
  Udostępnij:
  A A A

  OGŁOSZENIE
  ZARZĄDU SPÓŁKI Z O.O. „PORT LOTNICZY GDAŃSK”
  w sprawie
  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


  Zarząd Spółki z o.o. Port Lotniczy Gdańsk z siedziba w Gdańsku zaprasza do wzięcia udziału
  w przetargu na
  Wykonanie Planu Generalnego (Planu Ogólnego) długoterminowego rozwoju Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy.

  Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 2/2009 Zarządu Spółki – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z dnia 02.11.2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi, do których nie znajdują zastosowania przepisy ustawy – Prawo Zamówień Publicznych oraz sprzedaży środków trwałych.

  I. Dane Zamawiającego:
  Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.
  ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk
  Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: +48 (58) 345 22 83
  Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Krzysztof Krzewiński
  telefon numer: +48 (58) 348 11 54; fax: +48 (58) 345 22 83.
  Numer NIP: 5220010256 Numer REGON: 010365722
  Strona internetowa Zamawiającego: www.airport.gdansk.pl

  II. Przedmiot Zamówienia:
  Wykonanie Planu Generalnego (Planu Ogólnego) długoterminowego rozwoju Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy.

  1. Przedmiot zamówienia określa:
  1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),
  2) Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ.


  2. Plan Generalny (Master Plan) ma stanowić plan rozwoju lotniska wraz z jego strefą ochronną na okres nie krótszy niż 25 lat (na lata 2010 – 2035) z uwzględnieniem przepisów prawa krajowego i międzynarodowego w zakresie przedmiotu działalności Zamawiającego oraz zaleceń zawartych w Aneksie nr 14 ICAO, i w „Podręczniku planowania portu lotniczego” nr Doc 9184-AN/902 część 1 pod nazwą Plan Generalny („Airport Planning Manual”, p. I „Master Planning”), zatwierdzony i opublikowany przez Sekretarza Generalnego Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) ze szczególnym uwzględnieniem następujących kwestii:
  1) Inwentaryzacja stanu istniejącego wraz z charakterystyką Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy (PLG),
  2) Wymogi infrastruktury,
  3) Plan rozwoju lotniska,
  4) Charakterystykę terenu i wpływ warunków atmosferycznych na bezpieczeństwo operacji wykonywanych przez statki powietrzne,
  5) Infrastruktura PLG,
  6) Infrastruktura strefy ogólnodostępnej,
  7) Inne elementy infrastruktury,
  8) Ocena środowiska w tym m.in.: analiza oddziaływania na środowisko rozbudowy PLG – z uwzględnieniem zapisów dyrektywy SEA (2001/42/WE),
  9) Opis służb żeglugi powietrznej,
  10) Opis struktury przestrzeni powietrznej PLG,
  11) Otoczenie regulacyjne PLG,
  12) Plan rozwoju przestrzennego,
  13) Plany dotyczące urządzeń do kontroli ruchu lotniczego i urządzeń nawigacyjnych,
  14) Potencjalne możliwości rozwoju strefy handlowej wokół PLG,
  15) Prognoza przepustowości PLG,
  16) Prognozy finansowe,
  17) Prognozy ruchu lotniczego,
  18) Przeznaczenie gruntu i zapotrzebowanie na nowy grunt,
  19) Regionalne i miejscowe warunki planowania,
  20) Strategię rozwoju PLG,
  21) Synergię rozwoju regionu i rozwoju PLG,
  22) Transport intermodalny,
  23) Transport naziemny oraz wymagania związane z zapewnieniem maksymalnego bezpieczeństwa statków powietrznych i ludzi w szybko rozwijającym się porcie lotniczym,
  24) Układ drogowy wewnętrzny i zewnętrzny,
  25) Współpraca z innymi środkami transportu, w szczególności z Trójmiejską Koleją Metropolitalną,
  26) Zapotrzebowanie na usługi komunalne.


  III. Tryb postępowania:
  Przetarg nieograniczony w rozumieniu Zarządzenia nr 2/2009 Zarządu Spółki – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z dnia 02.11.2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi, do których nie znajdują zastosowania przepisy ustawy – Prawo Zamówień Publicznych oraz sprzedaży środków trwałych.

  IV. Termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: 30 listopada 2010 r.

  V. Warunki udziału w postępowaniu.
  1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia:
  a) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania,
  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedno zamówienie, którego przedmiotem było sporządzenie Planu Generalnego (Master Planu) dla portu lotniczego o przepustowości min.
  2 milionów pasażerów lub co najmniej 30 tysięcy operacji na rok;
  2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, w szczególności posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę, co najmniej 1.000.000,00 (jeden milion) złotych;
  3) nie znajdują się w sytuacji, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1)-3) Ustawy PZP.

  2. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie Zamówienia warunki określone w pkt 1 ppkt 1) – 2) mogą spełniać łącznie.
  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia-nie spełnia”.

  3. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zostały wymienione w SIWZ zamieszonej na stronie internetowej Zamawiającego.

  VI. Termin składania ofert.
  Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 15 grudnia 2009 r. do godz. 12.00
  w siedzibie Zamawiającego - Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200,
  80-298 Gdańsk, Sekretariat - I piętro.

  VII. Termin otwarcia ofert.
  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 grudnia 2009 r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego - Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk.

  VIII. Kryteria wyboru oferty: najniższa cena – 100%.

  IX. Informacje dodatkowe.

  1. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia, sposobu przygotowania ofert i zasad prowadzonego postępowania zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  2. Wykonawcy mogą uzyskać dalsze informacje oraz kompletne dokumenty przetargowe na stronie internetowej spółki pod adresem www.airport.gdansk.pl
  w zakładce „Przetargi”.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w sprawie udzielenia Zamówienia, w szczególności w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że udzielenie Zamówienia nie leżałoby w interesie Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności prawnej i finansowej za przygotowanie ofert przez uczestników przetargu.
  4. Przedmiot Zamówienia będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Programu Transeuropejskich Sieci Transportowych TEN-T w ramach projektu pn. „Analiza długoterminowego dostosowania Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy, węzła TEN-T w północnej Polsce do potrzeb transportu lotniczego” – 2008-PL-92005-S.

  Pliki do pobrania:

  1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), pobierz plik >>
  2) Załącznik nr 5 do SIWZ, pobierz plik >>
  3) Załącznik nr 1 do Aktu Umowy, pobierz plik >>