Gdańsk 27 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Nazwa przetargu:

  Wykonanie robót budowlanych. Naprawa nawierzchni betonowych w Porcie Lotniczym Gdańsk.

  Data publikacji: 2023-02-21
  Data zakończenia: 2023-03-24
  Wprowadził(a): Agnieszka Michajłow
  Data ost. aktualizacji: 2023-03-29, 09:34
  Udostępnij:
  A A A

  OGŁOSZENIE
  ZARZĄDU SPÓŁKI Z O.O. „PORT LOTNICZY GDAŃSK”
  w sprawie
  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
  na:
  „Wykonanie robót budowlanych –  Naprawa nawierzchni betonowych poprzez frezowanie i ułożenie dywanika bitumicznego, odtworzenie szczelin dylatacyjnych pozornych i rozszerzania oraz uzupełnienie lub wymiana wypełnienia szczelin znajdujących się na terenie Portu Lotniczego Gdańsk".  

  Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 33/2010 Zarządu Spółki – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z dnia 30.03.2010r. w sprawie opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. dotyczących zawierania umów dla zadań nie objętych współfinansowaniem ze środków funduszy Unii Europejskiej (treść Zarządzenia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce „Przetargi”).

  1.    Dane Zamawiającego.
  Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. 80 – 298 Gdańsk, ul. Słowackiego 200.
  Tel.  +48 58 348 11 54. 
  Faks +48 58 345 22 83. 
  Ogólny adres internetowy podmiotu Zamawiającego: www.airport.gdansk.pl

  2.    Krótki opis przedmiotu Zamówienia.
  Zakres prac do wykonania obejmuje roboty budowlane polegające na naprawie nawierzchni betonowych poprzez frezowanie i ułożenie dywanika bitumicznego, odtworzenie szczelin dylatacyjnych pozornych i rozszerzania oraz uzupełnienie lub wymiana wypełnienia szczelin dylatacyjnych znajdujących się na terenie Portu Lotniczego Gdańsk (oznaczonych kolorem czerwonym na mapie stanowiącej załącznik do dokumentacji przetargowej). Przedmiar robót będący załącznikiem do dokumentacji Przetargowej ma charakter wyłącznie informacyjny.

  3.    Tryb postępowania
  Przetarg nieograniczony w rozumieniu Zarządzenia nr 33/2010 Zarządu Spółki – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z dnia 30.03.2010r. w sprawie opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. dotyczących zawierania umów dla zadań nie objętych współfinansowaniem ze środków funduszy Unii Europejskiej.

  4.    Pożądany termin wykonania Zamówienia.
  Termin wykonania Przedmiotu Zamówienia nie później niż do 31 maja 2023 r.

  5.    Opis warunków udziału w postępowaniu.
  O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  1)    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj.  wykażą, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonali należycie co najmniej 2 roboty budowlane obejmujących naprawę nawierzchni betonowych i remont szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach lotniskowych o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 złotych netto każda z tych robót, przy czym przynajmniej jedna z prac musi obejmować zmianę nawierzchni z betonowej na bitumiczną, wykonaną na czynnym lotnisku. 
  2)    dysponują osobą posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno- budowlanej,

  Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia wraz z ofertą wykazu wykonanych robót wraz z  referencjami potwierdzającymi należyte wykonanie ww. robót, a także wykazu osób ze wskazaniem podstawy dysponowania wraz z kopią uprawnień budowlanych we wskazanej specjalności. 

  Nadto wykonawca do oferty winien dołączyć: harmonogram prac, opis technologii wykonania prac oraz certyfikaty dopuszczające proponowane materiały dla realizacji przedmiotu zamówienia do stosowania na lotniskach. 

  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia-nie
  spełnia”.

  Cena oferty musi być podana w PLN, cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

  Cena  podana w ofercie ma charakter ryczałtowy i obejmować winna wszystkie koszty i składniki związane z kompleksowym wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.  

  Każdy Uczestnik Przetargu może złożyć tylko jedną ofertę. 

   
   5.    Kryteria oceny i ich znaczenie.
  Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.


  Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przewidzianym w dokumentacji przetargowej i która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

  6.    Termin i miejsce składania ofert.

  Pisemne oferty w zamkniętej kopercie z napisem:  Przetarg na "Wykonanie robót budowlanych – Naprawa nawierzchni betonowych poprzez frezowanie i ułożenie dywanika bitumicznego, odtworzenie szczelin dylatacyjnych pozornych i rozszerzania oraz uzupełnienie lub wymiana wypełnienia szczelin znajdujących się na terenie Portu Lotniczego Gdańsk”, należy składać do dnia 17.03.2023 roku, do  godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk – Sekretariat II p.

  7.    Termin i miejsce otwarcia ofert.
      Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.03.2023 roku, o godz. 1005 w siedzibie Zamawiającego, ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk – sala konferencyjna na parterze.

  8.    Kontakt z Zamawiającym.
      Osoba upoważniona do kontaktu w dni robocze od dnia ukazania się ogłoszenia, Jarosław Lewkowicz Kierownik Działu Eksploatacji.  
       tel. 058/348-11-35, 
  tel. kom. 602-238-004.  

  9.    Informacje dodatkowe.     
  1)    Wykonawcy mogą uzyskać dalsze informacje oraz kompletne dokumenty przetargowe na stronie internetowej spółki pod adresem www.airport.gdansk.pl w zakładce „Przetargi”.
  2)    Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji uzupełniających oraz prawo do unieważnienia przetargu, w szczególności w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że udzielenie Zamówienia nie leżałoby w interesie Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności prawnej i finansowej za przygotowanie ofert przez uczestników przetargu.

  Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf Pobrań: 307   Rozmiar: 13.36 MB

  pobierz vertical_align_bottom

  Zał. 1 Formularz ofertowy.doc Pobrań: 174   Rozmiar: 0.05 MB

  pobierz vertical_align_bottom

  Zał. 3a Wykaz wykonanych robót budowlanych (1).doc Pobrań: 172   Rozmiar: 0.03 MB

  pobierz vertical_align_bottom

  Zał. 3b Wykaz osób.docx Pobrań: 157   Rozmiar: 0.02 MB

  pobierz vertical_align_bottom

  Zał. 4 Umowa.docx Pobrań: 164   Rozmiar: 0.05 MB

  pobierz vertical_align_bottom

  Zał. 5. Oświadczenie o spełnianiu warunków i braku podstaw do wykluczenia.doc Pobrań: 162   Rozmiar: 0.03 MB

  pobierz vertical_align_bottom

  zmiana SWZ.pdf Pobrań: 213   Rozmiar: 0.69 MB

  pobierz vertical_align_bottom

  Odp. nr 1.pdf Pobrań: 221   Rozmiar: 0.18 MB

  pobierz vertical_align_bottom

  Odp. nr 2.pdf Pobrań: 191   Rozmiar: 2.59 MB

  pobierz vertical_align_bottom

  Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf Pobrań: 211   Rozmiar: 0.19 MB

  pobierz vertical_align_bottom