Gdańsk 1 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Nazwa przetargu:

  Przetarg na dostawę wyposażenia samochodu JEEP WRANGLER w sprzęt teleinformatyczny i łączności w celu dostosowania pojazdu do spełniania funkcji ruchomego stanowiska dowodzenia na potrzeby Lotniska Gdańsk im. Lecha Wałęsy

  Data publikacji: 2011-10-28
  Wprowadził(a):
  Udostępnij:
  A A A

   OGŁOSZENIE

   

  ZARZĄD SPÓŁKI Z O.O. “PORT LOTNICZY GDAŃSK”

   W sprawie

   PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

  na:

  “Dostawę wyposażenia samochodu JEEP WRANGLER w sprzęt teleinformatyczny i łączności w celu dostosowania pojazdu do spełniania funkcji ruchomego stanowiska dowodzenia na potrzeby Lotniska Gdańsk im. Lecha Wałęsy.”

   

  Przetarg nieograniczony w rozumieniu Zarządzenia nr 33/2010 Zarządu Spółki – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z dnia 30.03.2010r. w sprawie opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. dotyczących zawierania umów dla zadań nie objętych współfinansowaniem ze środków funduszy Unii Europejskiej.

   

   

  1.    Dane Zamawiającego.

   

  Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. 80 – 298 Gdańsk, ul. Słowackiego 200.

  Tel. +48 58 348 11 54.

  Faks +48 58 345 22 83.

  Ogólny adres internetowy podmiotu Zamawiającego : www.airport.gdansk.pl

   

  2.    Opis przedmiotu Dostawy.

   

  Zakres dostawy obejmuje :

   

  1.        Komputer przenośny (laptop) o wzmocnionej konstrukcji i odporny na wstrząsy wraz z mocowaniem umożliwiającym montaż w samochodzie – szt. 1

  Wymagania minimalne dla komputera:

   
  Parametry komputera przenośnego (laptopa)
  wraz z oprogramowaniem


  L.p.  NAZWA PARAMETRU WYMAGANY PARAMETR
  1 Cechy urządzenia Fabrycznie nowe
  Wyprodukowane w 2011 roku
  Musi posiadać odpowiednie deklaracje zgodności oraz certyfikaty zgodne z obowiązującymi normami i przepisami prawa
  2 Typ urządzenia Komputer przenośny (laptop
  3 Zastosowanie urządzenia Komputer wykorzystywany będzie jako urządzenie mobilne z uwzględnieniem obsługi pakietu MS Office, multimediów, poczty elektronicznej oraz Internet, w tym także mobilnego
  4 Wyświetlacz (matryca) Wielkość: 15,4 cala
  Podświetlenie: LED
  5 Płyta główna BIOS
  FLASH EPROM
  Mechanizm Plug & Play
  6 Procesor Dedykowany do pracy w komputerach przenośnych, osiągający w teście CPU Benchmark wynik min. 6500 pkt (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie internetowej pod adresem: www.cpubenchmark.net)
  7 Pamięć RAM Min. 4 GB z możliwością rozbudowy pamięci do min. 8 GB
  8 Dysk twardy HDD
  Pojemność min. 500 GB
  9 Grafika Zintegrowana z płytą główną karta graficzna
  wspierająca technologię DirectX w wersji min. 10 i Open GL w wersji min. 2.0
  10 Dźwięk Zintegrowana z płytą główną karta dźwiękowa
  zgodna z HD Audio
  11 Napęd optyczny Wbudowana nagrywarka płyt DVD +/-RW oraz
  CD +/-RW
  12 Komunikacja przewodowa Zintegrowana z płytą główną karta sieciowa 10/100/1000 Mb/s Ethernet RJ45
  13 Komunikacja bezprzewodowa Zintegrowana/-y z płytą główną:
  - bezprzewodowa karta sieciowa obsługująca sieci w standardzie min. 802.11 b/g/n z możliwością wyłączenia
  - moduł Bluetooth min. 3.0 z możliwością wyłączenia
  14 Obudowa Obudowa wykonana ze stopu metalu
  Wbudowane głośniki stereo
  Wbudowana kamera HD z mikrofonem cyfrowym
  Wbudowana klawiatura z polskimi znakami zgodnymi z układem w Microsoft Windows “polski programisty”, odporna na zalanie i wyposażona w 2 klawisze ALT (prawy i lewy) z wydzieloną częścią numeryczną
  Wbudowany touchpad z możliwością przesuwania góra/dół i prawo/lewo
  Wbudowane złącze zabezpieczające typu Kensington Slot
  Wbudowany czytnik kart multimedialnych obsługujący co najmniej karty: SD, SDHC, MS, MS Pro,
  Wbudowane złącza:
  - min. 1 szt. VGA
  - min. 1 szt. HDMI
  - min. 1 szt. RJ45
  - 1 szt. słuchawkowe
  - 1 szt. mikrofonowe
  - 1 szt. ExpressCard 34 mm
  - min. 3 szt. USB zgodne ze standardem 2.0
  (ilość nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, hubów, itp.)
  - min. 1 szt. USB zgodne ze standardem 3.0
  - min. 1 szt. złącza USB posiadającego funkcjonalność eSATA
  Wszystkie zaoferowane złącza dostępne dla użytkownika
  15 Zasilanie Oryginalny, dedykowany przez producenta akumulator (bateria) 6-ogniwowy
  Oryginalny, dedykowany przez producenta zasilacz o mocy min. 75 Watt
  Kabel zasilania sieciowego (230V) zakończonym wtykiem wykorzystywanym w Polsce
  16 Dołączone oprogramowanie Preinstalowany na dysku twardym system operacyjny Microsoft Windows 7 Professional 64-bity OEM, w polskiej wersji językowej z nośnikiem na płycie DVD-ROM oraz kluczem licencyjnym i możliwością pozwalającą na ponowną instalację systemu niewymagającą wpisywania klucza licencyjnego lub rejestracji poprzez internet czy telefon.
  Możliwość downgrade do systemu Microsoft Windows XP Professional 64-bity.
  Oprogramowanie do nagrywania i odtwarzania płyt DVD i CD
  Sterowniki do poszczególnych podzespołów komputera (jeśli są przewidziane przez producenta urządzenia)
  Oprogramowanie biurowe Microsoft Office 2010 OEM, w polskiej wersji językowej z kluczem licencyjnym, posiadające co najmniej MS Word, MS Excel, MS Powerpoint, MS Outlook, MS Onenote
  17 Waga (z baterią) Max. 3,5 kg
  18 Dokumentacja użytkownika Instrukcja obsługi w języku polskim
  Dokument gwarancyjny
  19 Gwarancja Min. 24 miesiące
  20 Wsparcie techniczne Min. 24 miesiące

  2. Przetwornica 12V DC /230 V AC do ładowania komputera 300W
  3. Radiotelefon przewoźny DMR Motorola DM3600 szt.2
  4. Zestaw sterujący do DM600 z kablem 5m szt. 2
  5. Antena VHF do DM3600 szt. 2
  6. Uchwyt do anten szt. 2
  7. Maszt antenowy teleskopowy wysokość 1,7/8m szt. 1
  8. Radiotelefon noszony DP3600 szt. 2
  9. Ładowarka samochodowa do DP3600 wnękowa szt. 2
  10. Router WiFi z wbudowana stacja bazową telefonów
  11. modem UMTS USB do routera
  12. Słuchawka telefoniczna odporna na pył i zalanie szt.2
  13. Bramka GSM ISDN na dwie karty
  14. Modulator sygnałów alarmowych z możliwością nadawania komunikatów. Spełniający wymagania dla pojazdu uprzywilejowanego.
  • światła niebieskie super LED
  • światła pomarańczowe (lotniskowe) super LED
  • Głośnik
  15. Latarka przeciwwybuchowa EX z ładowarka samochodową szt. 3
  16. Szperacz szt. 1
  17. Przewody antenowe , złącza itp. niezbędne do instalacji antenowej na maszcie

  Wszelkie urządzenia dostarczane przez oferenta muszą być nowe, posiadać oryginalne oprogramowanie wraz z niezbędnymi licencjami,. Pojazd po instalacji zamówionego wyposażenia winien spełniać warunki wynikające z wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych w ruchu zgodnie z Ustawą “Prawo o ruchu drogowym” i przepisami wykonawczymi.

  3. Termin Dostawy.

  Termin wykonania zamówienia do 15. 12. 2011 roku.

  4. Opis warunków udziału w postępowaniu.

  W postępowaniu o udzielenie zamówienia na równych warunkach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność gospodarczą na podstawie właściwych przepisów, spełniające warunki udziału w przetargu. Warunkiem udziału w przetargu jest należyte wykonanie co najmniej 1 dostawy sprzętu teleinformatycznego lub łączności bezprzewodowej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 złotych netto. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia wraz z ofertą referencji potwierdzających należyte wykonanie ww dostawy.
  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły “spełnia-nie spełnia”.

  5. Sposób przygotowania oferty

  Oferta powinna zawierać cenę przedmiotu zamówienia podaną w złotych, cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. i ceny netto.

  Cena podana w ofercie ma charakter ryczałtowy i obejmować winna wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

  Każdy Uczestnik Przetargu może złożyć tylko jedną ofertę.

  6. Kryteria oceny i ich znaczenie.

  Ocenia poszczególne oferty kierując się następującymi kryteriami:

  Najniższa cena – 100 %,


  7. Termin i miejsce składania ofert.

  Pisemne oferty w zamkniętej kopercie z napisem Przetarg na “Dostawę wyposażenia samochodu JEEP WRANGLER w sprzęt teleinformatyczny i łączności w celu dostosowania pojazdu do spełniania funkcji ruchomego stanowiska dowodzenia na potrzeby Lotniska Gdańsk im. Lecha Wałęsy”, należy składać do dnia 10.11.2011 roku, do godz. 10.00. w siedzibie Zamawiającego, ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk – sekretariat I piętro.


  8. Termin i miejsce otwarcia ofert.

  Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.11.2011 roku, o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego, ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk sala wykładowa w budynku Zakładowej Lotniskowej Straży Pożarnej. W przypadku chęci udziału w otwarciu ofert przedstawiciele oferentów powinni zgłosić się do osoby upoważnionej do kontaktu. nie później niż 3 dni. przed terminem otwarcia ofert w celu uzyskania odpowiedniej przepustki.


  9. Kontakt z Zamawiającym.

  Osoba upoważniona do kontaktu w dni robocze od dnia ukazania się ogłoszenia, Piotr Rudo Komendant Zakładowej Lotniskowej Straży Pożarnej Portu Lotniczego Gdańsk Sp. z o. o.
  tel. 058/348-11-25,
  tel. kom. 0-604-420-992.

  10. Informacje dodatkowe


  Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji uzupełniających oraz prawo do unieważnienia przetargu, w części lub całości, bez podania przyczyn, a także nie ponoszą odpowiedzialności prawnej i finansowej za przygotowanie ofert przez uczestników przetargu.

  Formularz ofertowy (pobierz.doc)

  Regulamin konkursu (pobierz.doc)

  Wzór umowy (pobierz.doc)