Gdańsk, 13OC
A A A

Nazwa przetargu:

Przebudowa budynku Służby Ochrony Lotniska

Data publikacji: 2012-06-04
Wprowadził(a):
Ilość odsłon: 163


OGŁOSZENIE
ZARZĄDU SPÓŁKI Z O.O. ,,PORT LOTNICZY GDAŃSK’’
w sprawie
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Zarząd Spółki z o.o. Port Lotniczy Gdańsk z siedzibą w Gdańsku zaprasza do wzięcia udziału w przetargu na:
" PRZEBUDOWĘ BUDYNKU SŁUŻBY OCHRONY LOTNISKA "

I. Dane Zamawiającego:
Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk
Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: +48 58 345 22 83
Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Mariusz Sulkowski
telefon: +48 58 348 11 54 faks: +48 58 345 22 83
Numer NIP: 5220010256 Numer REGON: 010365722
Adres podmiotu zamawiającego: www.airport.gdansk.pl.

II. Przedmiot zamówienia: Przebudowa budynku Służby Ochrony Lotniska.

1. Przedmiot zamówienia określa:
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
2) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (STWiORB) – zał. nr 5 do SIWZ;
3) dokumentacja projektowa – zał. nr 4 do SIWZ.

2. Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową budynku Służby Ochrony Lotniska obejmuje prace w branżach:
- budowlano-konstrukcyjnej,
- sanitarnej,
- teletechnicznej,
- elektrycznej.
Zakres przebudowy: Dostosowanie istniejącego budynku do potrzeb Służby Ochrony Lotniska. Zakres przebudowy nie obejmuje całości przedmiotowego budynku. Pomieszczenia garaży i część użytkowana przez Lotniskową Straż Pożarną nie jest w zakresie przebudowy. Pomieszczenia objęte przebudową zostały wyłączone do osobnej strefy pożarowej.

III. Tryb postępowania:
Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 33/2010 Zarządu Spółki – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z dnia 30.03.2010r. w sprawie opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. dotyczących zawierania umów dla zadań nie objętych współfinansowaniem ze środków funduszy Unii Europejskiej, (treść Zarządzenia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce „Przetargi”).

IV. Termin wykonania Przedmiotu zamówienia: 31 sierpnia 2012 roku.
V. Warunki udziału w postępowaniu.
1.O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia lub przedstawiają pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania Zamówienia,
2) w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali 3 zamówienia obejmujące budowę lub przebudowę budynków w rozumieniu ustawy prawo budowlane o wartości netto co najmniej 1 000 000 PLN każde,
3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, w szczególności posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę, co najmniej 200 000 PLN,

2. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie Zamówienia warunki określone w pkt 1 ppkt 1-3 mogą spełniać łącznie.
3. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie na zasadzie spełnia/nie spełnia.

4. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zostały wymienione w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

VI. Termin i miejsce składania ofert.
Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 15 czerwca 2012 roku do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego - Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk, Sekretariat - II piętro.

VII. Termin i miejsce otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 czerwca 2012 roku o godz. 12:10 w siedzibie Zamawiającego - Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk, sala konferencyjna w budynku Zarządu Portu Lotniczego.

VIII. Kryteria wyboru oferty: najniższa cena – 100%.

IX. Informacje dodatkowe
1.Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia, sposobu przygotowania ofert i zasad prowadzonego postępowania zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2.Wykonawcy mogą uzyskać dalsze informacje oraz kompletne dokumenty przetargowe na stronie internetowej spółki pod adresem www.airport.gdansk.pl w zakładce ,,Przetargi’’.
3.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w sprawie udzielenia Zamówienia, w szczególności w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że udzielenie Zamówienia nie leżałoby w interesie Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności prawnej i finansowej za przygotowanie ofert przez uczestników przetargu.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia -  SIWZ.pdf

2. Załączniki do SIWZ -  zal_do_SIWZ.zip

3. Załączniki do załącznika nr.7 do SIWZ -  ZAL_DO_ZAL_NR_7_DO_SIWZ.zip

4. Decyzja Środowiskowa -  Załącznik nr.9 do SIWZ

5.  Dokumentacja projektowa (uwaga - 3 pliki)  -  PROJEKT_1.zip , PROJEKT_2.zip , PROJEKT_3.zip

Kontakt