Gdańsk -2 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Nazwa przetargu:

  Wykonanie prac geodezyjno - kartograficznych dotyczących aktualizacji dokumentacji rejestracyjnej oraz map do AIP Polska dla lotniska Gdańsk im. Lecha Wałęsy

  Data publikacji: 2014-12-12
  Wprowadził(a):
  Udostępnij:
  A A A

  Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 33/2010 Zarządu Spółki – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z dnia 30.03.2010r. w sprawie opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. dotyczących zawierania umów dla zadań nie objętych współfinansowaniem ze środków funduszy Unii Europejskiej (treść Zarządzenia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce „Przetargi”).

  1. Dane Zamawiającego.
  Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. 80 – 298 Gdańsk, ul. Słowackiego 200.
  Tel. +48 58 348 11 54.
  Faks +48 58 345 22 83.
  Ogólny adres internetowy podmiotu Zamawiającego: www.airport.gdansk.pl

  2. Krótki opis przedmiotu Zamówienia.
  Zakres prac do wykonania obejmuje: Wykonanie prac geodezyjno - kartograficznych dotyczących aktualizacji dokumentacji rejestracyjnej oraz map do AIP Polska dla lotniska Gdańsk im. Lecha Wałęsy:

  • zgodnie obowiązującymi aktami wykonawczymi, (m.in. Załączniki 4, 14 i 15 ICAO, Ustawy Prawo Lotnicze z 2002 r., Rozporządzenia UE 73/2010, Rozporządzenia MT,B i GM z 5 lipca 2013 r. w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk, Rozporządzenia MT,B i GM z 28 sierpnia 2013 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku publicznego podlegających obowiązkowi certyfikacji, itp.), zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy będącymi załącznikiem do dokumentacji przetargowej.
  • dla drogi startowej z podejściem precyzyjnym kategorii II na kierunku 29 (przyrządowa obsługiwana przez odpowiednie pomoce nawigacyjne do wykonywania operacji z wysokością decyzji poniżej 60m (200ft), ale nie niższą niż 30m (100ft) oraz przy zasięgu widzenia wzdłuż drogi startowej (RVR) nie mniejszym niż 300m.

  3. Tryb postępowania
  Przetarg nieograniczony w rozumieniu Zarządzenia nr 33/2010 Zarządu Spółki – Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z dnia 30.03.2010r. w sprawie opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. dotyczących zawierania umów dla zadań nie objętych współfinansowaniem ze środków funduszy Unii Europejskiej.

  4. Pożądany termin wykonania Zamówienia.
  Termin wykonania Przedmiotu Zamówienia nie później niż do 31 maja 2015r.

  5. Opis warunków udziału w postępowaniu.
  Warunkiem udziału w przetargu jest:
  a) należyte wykonanie przez Uczestnika przetargu co najmniej trzech zamówień obejmujących opracowanie lub aktualizację dokumentacji rejestracyjnej lotniska oraz co najmniej trzech zamówień obejmującego opracowanie lub aktualizację map do AIP Polska - dla lotnisk cywilnych w Polsce;

  b) dysponowanie przez Uczestnika przetargu personelem posiadającym uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie prac objętych przedmiotem zamówienia.


  Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia wraz z ofertą referencji potwierdzających należyte wykonanie wskazanych wyżej zamówień oraz oświadczenia o dysponowaniu odpowiednim personelem wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie przez osoby wchodzące w skład tego personelu wymaganych uprawnień.
  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia-nie spełnia” na podstawie przedstawionych Zamawiającemu dokumentów.

  5. Sposób przygotowania oferty.
  Cena oferty musi być podana w PLN, cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
  Cena oferty za wykonanie Przedmiotu Zamówienia ma charakter ryczałtowy, jest stała dla całego okresu realizacji zadania i nie podlega późniejszym zmianom z wyjątkiem przypadków wskazanych w Umowie.
  Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty wszelkich kosztów związanych z kompleksowym wykonaniem Przedmiotu Zamówienia, wszelkich podatków i opłat, a także kosztów wszelkich innych działań wskazanych w Regulaminie Przetargu oraz załącznikach do niego, jako zobowiązania Wykonawcy.
  Każdy Uczestnik przetargu może złożyć tylko jedną ofertę.


  6. Kryteria oceny i ich znaczenie.
  Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według kryterium – cena brutto oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto.

  Zamawiający udzieli zamówienia Uczestnikowi przetargu, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przewidzianym w dokumentacji przetargowej i która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

  7. Termin i miejsce składania ofert.
  Pisemne oferty w zamkniętej kopercie z napisem Przetarg na "Wykonanie prac geodezyjno - kartograficznych dotyczących aktualizacji dokumentacji rejestracyjnej oraz map do AIP Polska dla lotniska Gdańsk im. Lecha Wałęsy ", należy składać do dnia 9 stycznia 2015 roku, do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk – sekretariat I p.

  8. Termin i miejsce otwarcia ofert.
  Otwarcie ofert nastąpi w obecności przedstawicieli Uczestników przetargu w dniu 9 stycznia 2015 roku, o godz. 1005 w siedzibie Zamawiającego, ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk – sala konferencyjna na parterze.

  9. Kontakt z Zamawiającym.
  Osoba upoważniona do kontaktu w dni robocze w godzinach 08.00 – 15.30 od dnia ukazania się ogłoszenia, Jarosław Trzoska kier. Działu Operacyjnego.
  tel. 058/348-11-58,
  tel. kom. 0-608-046-572.

  10. Informacje dodatkowe.
      10.1 Wykonawcy mogą uzyskać dalsze informacje oraz kompletne dokumenty przetargowe na stronie internetowej spółki pod adresem www.airport.gdansk.pl w zakładce „Przetargi”.
      10.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji uzupełniających oraz prawo do unieważnienia przetargu, w szczególności w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że udzielenie Zamówienia nie leżałoby w interesie Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności prawnej i finansowej za przygotowanie ofert przez uczestników przetargu.

  Dodatkowe dokumenty:

  Formularz ofertowy

  Ogłoszenie o zamówieniu (przetarg)

  Opis przedmiotu zamówienia

  Oświadczenie o dysponowaniu osobami

  Regulamin komisji przetargowej

  Regulamin przetargu

  Tabela - przetarg

  Wzór umowy